Историческая полонистика В. О. Ключевского в оценке польской историографии

Тадеуш T. Кручковский

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2017.02

Abstrakt


W artykule omówione zostały zasadnicze problemy ujęcia dziejów Polski i stosunków polsko-rosyjskich w historiozoficznych koncepcjach Wasyla O. Kluczewskiego, jednego z głównych rosyjskich historyków nurtu liberalnego z przełomu XIX i XX w., a także recepcja i oceny tego aspektu twórczości rosyjskiego uczonego we współczesnej polskiej nauce historycznej (przede wszystkim w pracach Mariana Henryka Serejskiego i Katarzyny Błachowskiej).

Słowa kluczowe


Wasyl O. Kluczewski; historiografia rosyjska; dzieje Polski; wpływ i recepcja; historiografia polska; Marian Serejski; Katarzyna Błachowska

Pełny tekst:

PDF (Russian)

Bibliografia


Источники

В. О. Ключевский. Сочинения в 9 томах. М., 1987–1990

В. О. Ключевский. Боярская Дума древней Руси. М., 1909

В. О. Ключевский. Лекции по истории Западной Европы в связи с историей России / под редакцией Р. А. Киреевой. М., 2012

В. О. Ключевский. Западное влияние и церковный раскол в России XVII в. (историко-психологический очерк) // Очерки и речи. Второй сборник статей В. Ключевского. М., 1913

K. Błachowska. Narodziny imperium: rozwój terytorialny państwa carów w ujęciu historyków rosyjskich ХVIII i ХIХ wieku. Warszawa, 2001

K. Błachowska. Wiele historii jednego państwa: obraz dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego do 1569 roku w ujęciu historyków polskich, rosyjskich, ukraińskich, litewskich i białoruskich w XIX wieku. Warszawa, 2009

H. Głębocki. Kresy Imperium: szkice i materiały do dziejów polityki Rosji wobec jej peryferii (XVIII–XXI wiek). Kraków, 2006

H. Głębocki. Fatalna sprawa: kwestia polska w rosyjskiej myśli politycznej (1856–1866). Kraków, 2000

A. Nowak. Od Imperium do Imperium: spojrzenia na historię Europy Wschodniej. Kraków, 2004

M. Serejski. Europa a rozbiory Polski. Warszawa, 1970

A. Walicki. Aleksander Herсen: kwestia polska i geneza pewnych stereotypów. Warszawa, 1991

A. Walicki. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. Warszawa, 1995

A. Walicki. Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa, 2002

A. Walicki. Zarysmyślirosyjskiej: od Oświeceniado Renesansureligijno-filozoficznego. Kraków, 2005

М. Zdziechowski. Mesjaniści i słowianofile: szkice z psychologii narodów słowiańskich. Kraków, 1888

Исследования

Л. М. Аржакова. Польский вопрос и его преломление в российской исторической полонистике XIX века. СПб., 2014

Н. В. Гришина. «Школа В. О. Ключевского» в исторической науке и российской культуре. Челябинск, 2010

P. A. Киреева. В. О. Ключевский как историк русской исторической науки. М., 1966

P. A. Киреева. За художником скрывается мыслитель: Василий Осипович Ключевский // Историки России XVIII–XX века. М., 1996. C. 396–445

P. A. Киреева. История европейского человечества (лекции В. О. Ключевского по всеобщей истории) // Россия и Европа. 2007. № 4. C. 149–166

Т. Т. Кручковский. Проблемы разделов Речи Посполитой в русской историографии второй половины ХІХ в. // Славяноведение. М., 1993. № 5. С. 76–85

Т. Т. Кручковский. Польская проблематика в русской историографии второй половины ХІХ в. // Наш радавод. Гродно, 1994. Кн. 6, ч. ІІ. С. 218–417

Т. Т. Кручковский. Цивилизационный выбор Польши в оценке русской исторической мысли конца XVIII – начала XX в. // Весн. Гродз. дзярж. ун-та. Сер. 1. Гісторыя. Філасофія. Культуралогія. Псіхалогія. Правазнаўства. 2006. № 3 (39). С. 24–31

Т. Т. Кручковский. История Польши в исторической концепции В. О. Ключевского // Веснiк ГрДУ. 2014. № 3. С. 53–66

Т. Т. Кручковский. История России великорусского периода и польско-российские отношения в интерпретации В. О. Ключевского // Веснiк БарДУ. Серия историческая наука и археология. 2014. Вып. 2. С. 32–46

Т. Т. Кручковский. Цивилизационное влияние Польши периода Речи Посполитой на Россию в интерпретации В. О. Ключевского // Актуальныя праблемы гiстарычнай навукi i адукацыi. Зборнiк навуковых артыкулаў / Пад рэд С. В. Марозавай. Гродна, 2014

Т. Т. Кручковский. История Польши в основных концепциях русской историографии XIX – начала XX века. Гродно, 2016

Т. Т. Кручковский. Polityka polska Katarzyny II w ocenie Wasyla Kluczewskiego // Rosja – Polska – Bałkany XVIII–XX w. Szczecin, 1998. S. 101–115

Т. Т. Кручковский. Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności. Słonim, 2003

M. B. Нечкина. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974

А. Н. Нечухрин. Теоретико-методологические основы российской позитивистской историографии (80-ые гг. XIX в. – 1917 г.). Гродно, 2003

A. H. Цамутали. Борьба направлений в русской историографии в период империализма: Историографические очерки. Л., 1985

Н. В. Щербань. В. О. Ключевский о Смуте // Отечественная история. 1997. № 4. C. 95–103

Н. В. Щербань. Цивилизационный подход к истории в трудах В. О. Ключевского // Россия в XX веке: cудьбы исторической науки. М., 1996


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism