Kwestie metodologiczne na łamach „Kwartalnika Historycznego” (do 1939 r.)

Lidija Łazurko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KlioPL.2016.02

Abstrakt


Przedmiotem artykułu są zagadnienia metodologiczne pojawiające się na łamach „Kwartalnika Historycznego” w latach 1887–1939. Analiza zawartości roczników czasopisma prowadzi do wniosku o dominującej roli metodologii pozytywistycznej. Poniżej wyjaśnione zostaną przyczyny utrzymującej się pozycji owego „krytycznego emploi” przez cały okres lwowski czasopisma, a także jego renesans po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Ukazane zostaną także przejawy metodologicznych innowacji, które na łamy czasopisma zaczęły przenikać w latach 20.–30. XX w., przede wszystkim w związku z omawianiem nowych nurtów w światowej historiografii.

Słowa kluczowe


metodologia historii; czasopismo „Kwartalnik Historyczny”; historiografia pozytywistyczna; innowacje metodologiczne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


R. Askenazy, Metody i warunki krytyki naukowej w zakresie dziejów nowożytnych, „Kwartalnik Historyczny” 17, 1903, s. 175–205

O. Balzer, [rec.:] R. Hube, Prawo polskie XIV w., „Kwartalnik Historyczny” 1, 1887, s. 469

H. Barycz, [rec.:] J. Skoczek, Wychowanie Wazów, „Kwartalnik Historyczny” 52, 1938, s. 534–539

A. Brükner, [rec.:] A. Bełcikowski, Ze studyów nad literaturą polską, „Kwartalnik Historyczny” 1, 1887, s. 240–245

A. Brükner, [rec.:] P. Chmielowski, Historya literatury polskiej, „Kwartalnik Historyczny” 14, 1900, s. 72–76

T. Brzeski, Teorya przyczyn upadku Polski, „Kwartalnik Historyczny” 32, 1918, s. 173–240

F. Bujak, Zagadnienie syntezy w historji, „Kwartalnik Historyczny” 37, 1923, s. 1–23

B. Dembiński, Uwagi nad metodą naukową w zakresie dziejów nowożytnych, „Kwartalnik Historyczny” 17, 1903, s. 519–529

L. Finkel, Wiadomości wstępne. Przegląd literatury historii powszechnej, „Kwartalnik Historyczny” 11, 1897, s. 203–209

S. Głąbiński, [rec.:] Z. Daszyńska, Kilka słów o metodzie statystyki historycznej. Szkice metodologiczne, „Kwartalnik Historyczny” 7, 1893, s. 684

Historycy o historii. Od Adama Naruszewicza do Stanisława Kętrzyńskiego, t. 1: 1775–1918, oprac. M.H. Serejski, Warszawa 1963

J. Lechicki, [rec.:] S. Truchim, Konfederacja Dzikowska, „Kwartalnik Historyczny” 37, 1923, s. 228–233

J. Kallenbach, [rec.:] A. Breza, Literatura polska. Cz. 1, „Kwartalnik Historyczny” 6, 1892, s. 605–609

M. Korduba, [rec.:] K. Lamprecht, Deutsche Geschichte, t. 5, „Kwartalnik Historyczny” 9, 1895, s. 582–584

S. Kutrzeba, Organizacya naszej pracy historycznej, „Kwartalnik Historyczny” 30, 1916, s. 36–50

J. Maternicki, Adam Szelągowski wobec idei historii socjologicznej, w: tenże, Historia i życie narodu. Poglądy i postawy historyków polskich XIX i XX w., Rzeszów 2009, s. 418–437

J. Maternicki, Miejsce i rola „Kwartalnika Historycznego” w dziejach historiografii polskiej, w: tenże, Historia jako dialog. Studia i szkice historiograficzne, Rzeszów 1996, s. 273–290

M. Mazankówna, [rec.:] K. Bartels, Deutsche Krieger in polnischen Diensten von Misica I bis Kasimir dem Grossen, „Kwartalnik Historyczny” 39, 1925, s. 98–109

T.E. Modelski, Towarzystwo Historyczne 1914–1924, „Kwartalnik Historyczny” 51, 1937, s. 41–88

F. Papée, [rec.:] J. Skoczek, Wychowanie Jagiellonów, „Kwartalnik Historyczny” 47, 1933, s. 494–498

R. Pilat, [rec.:] M. Dubiecki, Historya literatury polskiej na tle dziejów narodu, „Kwartalnik Historyczny” 3, 1889, s. 267–275

A. Próchnik, Metoda badań przyczyn upadku Państwa Polskiego, „Kwartalnik Historyczny” 37, 1923, s. 326–345

J. Rutkowski, [rec.:] M. Bloch, Les caractères originaux de l’histoire rurale française, „Kwartalnik Historyczny” 46, 1932, s. 155–157

A. Szelągowski, Metody i zadania badań geograficznych w historyi, „Kwartalnik Historyczny” 22, 1908, s. 289–320

A. Szelągowski, [rec.:] W. Sobieski, Nienawiść wyznaniowa tłumów za rządów Zygmunta III, „Kwartalnik Historyczny” 17, 1903, s. 319

K. Śreniowska, Uwagi o nauce historycznej polskiej w latach 1887–1900 w świetle „Kwartalnika Historycznego”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Seria I. Nauki Humanistyczno-Społeczne” 1960, z. 15, s. 153–163

В. Тельвак, Теоретико-методологічна проблематика на сторінках „Kwartalnikа Historycznego” (до вибуху Першої світової війни), w: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 2, red. J. Maternicki, L. Zaszkilniak, Rzeszów 2004, s. 85–106

K. Tyszkowski, Polskie Towarzystwo Historyczne 1925–1936, „Kwartalnik Historyczny” 51, 1937, s. 89–135

W. Zajikyn, [rec.:] N. Baumgarten, Sw. Wołodymyr i chreszczennja Rusy, „Kwartalnik Historyczny” 49, 1935, s. 134

S. Zakrzewski, Ideologia ustrojowa, „Kwartalnik Historyczny” 32, 1918, s. 1–40

A. Zand, O potrzebę specjalnej metodologji, „Kwartalnik Historyczny” 43, 1929, s. 193–209


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism