Problemy z badaniem działalności publicznej Jeleńskich - w związku z monografią Dariusza Rolnika

Monika Anna Jusupović

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.007

Abstrakt


W artykule omówiono książkę Dariusza Rolnika dotyczącą działalności publicznej Jeleńskich w województwie mińskim oraz Rzeczpospolitej. W kolejnych rozdziałach Autor opisuje genealogię Jeleńskich, ich relację z największymi stronnictwami litewskimi, zaplecze majątkowe oraz działalność publiczną. Omawiając książkę zwrócono uwagę na problemy, jakich nastręcza autorowi przedstawienie aktywności omawianego rodu.

Słowa kluczowe


Jeleńscy, województwo mińskie, rody szlacheckie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


M. Borskowska OSB, Leksykon zakonnic polskich epoki przedrozbiorowej, t. 3, Warszawa 2008.

W. Bułhak, Bułhakowie. Zarys historii rodu, Warszawa 1994.

A. Danilczyk, W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku, Warszawa 2010.

Deputaci Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego, red. A. Rachuba, t. 1-2, Warszawa 2004, 2007.

D. Dukwicz, Rosja wobec sejmu rozbiorowego warszawskiego (1772-1775), Warszawa 2015.

A. Dumin, A. Rachuba, J. Sikorska Kulesza, Ciechanowieccy herbu Dąbrowa, Warszawa 1997.

Elektorowie królów Władysława IV, Michała Korybuta, Stanisława Leszczyńskiego i spis stronników Augusta III, oprac. J. Dunin-Borkowski, M. Dunin Wąsowicz, Lwów 1910.

Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na Jana Kazimierza roku 1648, Jana III roku 1674, Augusta II roku 1697 i Stanisława Augusta roku 1674, wyd. Oswald Zaprzaniec, Lwów 1845.

M. Jusupović, Prowincjonalna elita litewska w XVIII wieku. Działalność polityczna rodziny Zabiełłów w latach 1733-1765, Warszawa 2014.

W. Konopczyński, Konfederacja barska, Warszawa 2017.

S. Łoza, Kawalerowie Orderu św. Stanisława, Warszawa 1925.

J. Michalski, Rejtan i dylematy Polaków w dobie pierwszego rozbioru, w: tenże, Studia historyczne z XVIII i XIX wieku, t. 1, Warszawa 2007.

G. Ryżewski, Ród Chreptowiczów herbu Odrowąż, Kraków 2006.

Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, Spisy, t. 1,2, red. A. Rachuba, Warszawa 2004, 2009.

Z. Zielińska, Mechanizm sejmikowy i klientela radziwiłłowska za Sasów, "Przegląd Historyczny", 62, 1971, 3.


Partnerzy platformy czasopism