Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://apcz.umk.pl/KLIO <p>„Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Publikujemy artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. </p> <p>"Klio" to czasopismo naukowe, którego misją jest umożliwienie historykom wymiany myśli i prezentacji wyników najważniejszych badań. </p> <p> </p> <p>„Klio” znajduje się w ERIH PLUS, CEEOL, ICI Journal Master List, DOAJ.</p> <p><strong>Punkty MEiN 2021: 100</strong></p> <p>ISSN: <strong>1643-8191</strong><br />e-ISSN: <strong>2719-7476</strong></p> <p>Redakcja “Klio” nie pobiera opłat za zgłoszenie tekstu, przygotowanie artykułu do druku czy jego publikację. Autorzy nie otrzymują honorarium za teksty publikowane w kwartalniku.</p> <p>Współczynnik odrzuceń nadsyłanych artykułów naukowych:<strong> ok. 40%</strong></p> <p>Kontakt mailowy:<strong> <a href="mailto:klio@umk.pl">klio@umk.pl</a></strong><strong> </strong></p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym 1643-8191 Oficjalna prasa w PRL, t. 1, pod red. Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki, Szczecin-Warszawa 2020. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/39295 <p>Recenzja publikacji Oficjalna prasa w PRL, t. 1, pod red. Sebastiana Ligarskiego i Rafała Łatki, Szczecin-Warszawa 2020.</p> Barbara Centek Prawa autorskie (c) 2022 Barbara Centek https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 147 154 10.12775/KLIO.2022.030 Bartosz Borkowski, Ku wojnie, Warszawa 2021, ss. 397 https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/40816 <p>Recenzja książki Bartosza Borkowskiego <em>Ku wojnie (</em>Warszawa 2021).</p> Jacek Goclon Prawa autorskie (c) 2022 Jacek Goclon https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 155 164 10.12775/KLIO.2022.031 Konferencja naukowa pt. „ARTYLERIA – Bóg Wojny (taktyka, uzbrojenie, dowódcy)”, Muzeum Twierdzy Toruń, 25 maja 2022 r. https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/40815 <p>Sprawozdanie z konferencji naukowej&nbsp;pt. „ARTYLERIA – Bóg Wojny (taktyka, uzbrojenie,<br>dowódcy)”, Muzeum Twierdzy Toruń, 25 maja 2022 r.</p> Daria Tuszyńska Piotr Brzyski Prawa autorskie (c) 2022 Daria Tuszyńska, Piotr Brzyski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 165 167 10.12775/KLIO.2022.032 Marsz korpusu inflanckiego wojsk rosyjskich gen. Piotra Lacy’ego w kierunku Warszawy latem 1733 roku https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/37629 <p>Streszczenie: Niniejszy tekst porusza zagadnienia związane z wybuchem konfliktu o tron z polski z 1733-1735. Bezpośrednio dotyczy pierwszych tygodni kampanii 1733 roku tj. wejścia korpusu rosyjskiego gen. Piotr Lacy'ego na terytorium Rzeczypospolitej. Wybuch wojny o sukcesję polską jest tematem wciąż wymagającym pogłębienia. W tekście znajduję się dogłębna analiza marszruty wojsk rosyjskich oraz polskich działań opóźniających. Została poruszony również kwestia organizacji i składu oddziałów Lacy'ego. Ponadto, artykuł wzbogacony jest o opracowane przez autora mapy przedstawiające trasę marszu korpusu.</p> Michał Tomaszewski Prawa autorskie (c) 2022 Michał Tomaszewski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 3 30 10.12775/KLIO.2022.024 Duszpasterstwo wojskowe na obszarze diecezji chełmińskiej w pierwszej połowie XIX wieku https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/37235 <p>W 1810 r. na obszarze Prus Zachodnich regularną posługę duszpasterską 856 katolickim żołnierzom zapewniali księża należący do różnych diecezji. Garnizony bez opieki pastoralnej znajdowały się w diasporze katolickiej, pozbawionej struktury parafialnej. Po ogłoszeniu bulli Piusa VII&nbsp;<em>De salute animarum&nbsp;</em>w 1821 r., znaczna część zachodniopruskiej prowincji znalazła się w granicach diecezji chełmińskiej. Od 1832 r. ustanawiano duszpasterzy w garnizonach. Na ogół nie byli oni jednak etatowymi pracownikami wojska. Garnizonami usytuowanymi w diasporze katolickiej opiekowali się najczęściej zamiejscowi księża.</p> Marek Jodkowski Prawa autorskie (c) 2022 Marek Jodkowski https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 31 50 10.12775/KLIO.2022.025 „Niepospolicie zacna i rozumna kobieta”. Wspomnienia pośmiertne o kobietach w „Bluszczu” (1865-1918) https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/35309 <p>Artykuł skupia się na notach pośmiertnych publikowanych w „Bluszczu” w latach 1865-1918. Analizie poddano nekrologi Polek, których największa grupa wyróżniała się na polu literatury, pedagogiki i filantropii. Noty pośmiertne charakteryzowały się dydaktyką, czego efektem było promowanie ideału Matki Polki. Wyjątkową uwagę poświęcano wybitnym Polkom takim jak Narcyza Żmichowska, Eliza Orzeszkowa czy Maria Konopnicka.</p> Agnieszka Goluch Prawa autorskie (c) 2022 Agnieszka Goluch https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 51 70 10.12775/KLIO.2022.026 Dyspozycje Ludwiki Marii z Rzewuskich Chodkiewiczowej dotyczące dzieci https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/37532 <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>Artykuł omawia wskazówki dotyczące opieki, edukacji i bezpieczeństwa dzieci napisane przez Ludwikę Marię z Rzewskich Chodkiewiczową. Kierując się macierzyńską troską, oddalona od dzieci spisywała swoje uwagi i zalecenia dla ich opiekunów. Były to wskazówki na czas podróży synów i córki Chodkiewiczowej (1781) dotyczące sposobu i prędkości podróżowania, noclegów, wyżywienia, opieki. Kolejne to zalecenia moralno-obyczajowe (1784) dla pierworodnego syna Wacława, który powrócił do domu po kilkuletnim pobycie na pensji w Warszawie i wreszcie dyspozycje związane z wyjazdem najmłodszego syna, Aleksandra, do Warszawy. Omawiane zalecenia znajdują się w Archiwum Młynowskim Chodkiewiczów.</p> Dorota Żołądź-Strzelczyk Małgorzata Ewa Kowalczyk Prawa autorskie (c) 2022 Dorota Żołądź-Strzelczyk, Małgorzata Ewa Kowalczyk https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 71 97 10.12775/KLIO.2022.027 „Pamiątka z bratania się...” Fotograficzna dokumentacja fenomenu fraternizacji na froncie wschodnim I wojny światowej w 1917/18 roku https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/34208 <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 150%;" align="JUSTIFY"><span style="color: #000080;"><span lang="zxx"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span lang="en-US"><span style="font-style: normal;"><span style="text-decoration: none;"><span style="background: #ffffff;">In year 1917 the Russian war effort was heavily affected by the outbreak of the revolution(s) and the events that followed. </span></span></span></span></span></span></span></span></span><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Times New Roman, serif;"><span style="font-size: medium;"><span style="text-decoration: none;"><span style="background: #ffffff;">Having lost faith in their own commanders, the common Russian soldier has become especially vulnerable to anti-war propaganda. Thus the spontaneous cases of ceasefire and peaceful meetings with enemy soldiers on no man's land have become common, Such events were frequently documented by photographers present on site, and their works allows us to take a better, almost first-hand look at these unusual wartime activities. The double perspective of such images (propaganda- and commemorative one) allows us to take an unique view on the last stage of the Great War on East.</span></span></span></span></span></p> Rafał Mieczkowski Prawa autorskie (c) 2022 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 93 114 10.12775/KLIO.2022.028 Krakowska Legia (Straż) Akademicka i Batalion Akademicki Wojska Polskiego (1918-1919) https://apcz.umk.pl/KLIO/article/view/35193 Tekst poświęcono krakowskiej Legii (Straży) Akademickiej i Batalionowi Akademickiemu Wojska Polskiego, istniejącym od listopada 1918 do marca 1919 r. Artykuł prezentuje powstanie tych formacji, organizację baonu, jego zadania, przebieg służby w Krakowie oraz na froncie wojny polsko-ukraińskiej, umundurowanie, wyposażenie i doświadczenia żołnierskie. Krzysztof Wojciech Pięciak Prawa autorskie (c) 2022 Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-11-09 2022-11-09 63 3 115 145 10.12775/KLIO.2022.029