Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku

Agnieszka Maria Bartoszewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2020.002

Abstrakt


Celem artykułu jest analiza relacji między migracją do miast w późnośredniowiecznej Polsce, jej charakterem i rozmiarami a umiętnościami w zakresie kultury pisma polskich mieszczan. Przebadano także charakter więzi łączących emigrantów z ich dawnymi miejscami zamieszkania, m.in. pozostałymi tam krewnymi. Podstawę żródłową prezentowanych badań stanowiły testamenty oraz inne zapisy na rzecz krewnych  i instytucji kościelnych, a także korespondencja i zapiski w księgach sądowych miejskich.

Słowa kluczowe


migracje, miasto, XV w., Królestwo Polskie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Źródła rękopiśmienne

AGAD, Księgi miejskie Stara Warszawa, sygn. 527, 528, 529, 530

AGAD, Księgi miejskie Szadek, sygn. Szadek 1

AGAD, Księgi miejskie Warszawa - Ekonomiczne, sygn. 1223/11

AGAD, Księgi miejskie Warta, sygn. Warta 1

Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta miasta Krakowa, sygn. 8, 9, 428, 772

Archiwum Narodowe w Krakowie, Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem, sygn. 376

Archiwum Narodowe w Krakowie, Oddział w Bochni, Akta miasta Bochni, sygn. 11

Źródła publikowane

Acta scabinalia Casimiriensia 1407–1427. Księga ławnicza kazimierska 1407–1427, wyd. Bożena Wyrozumska, Kraków 1996

Akta odnoszące się do stosunków handlowych Polski z Węgrami, głównie z archiwum koszyckiego z lat 1354–1505, wyd. Stanisław Kutrzeba, w: Archiwum Komisji Historycznej, t. 9, Kraków 1902

Album civium Civitatis Antiquae Varsoviae. Księga przyjęć do prawa miejskiego Starej Warszawy 1506–1586, oprac. Agnieszka Bartoszewicz, Warszawa 2000

Decreta iuris supremi Magdeburgensis castri Cracoviensis. Rechtssprüche des Oberhofs des deutschen Rechts auf der Burg zu Krakau, vol. 1: 1456–1481, vol. 2: 1481–1511, ed. Ludwik Łysiak, Karin Nehlsen von Stryk, Frankfurt am Main 1995–1997

Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, t. 11, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jasiński, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Poznań 1999

Księga ławnicza miasta Płocka 1489-1517, opr. Danuta Poppe, Warszawa 1995

Księga radziecka miasta Starej Warszawy, t. 1: 1447–1527, wyd. Adam Wolff, Wrocław 1963

Księga sądowa miasta Kamionki w ziemi lubelskiej 1481–1559, oprac. Anna Sochacka, Grzgorz Jawor, Lublin 2009

Księgi wójtowsko-ławnicze miasta Lublina z XV wieku, wyd. Grzegorz Jawor, Małgorzata Kołacz-Chmiel, Anna Sochacka, Lublin 2012

Najstarsza księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1402–1541, wyd. Antoni Gąsiorowski, Tomasz Jurek, Izabela Skierska, Warszawa 2011

Opis żup krakowskich z roku 1518, oprac. A. Keckowa, A. Wolff, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 9 (1961) 3

Opracowania

Agnieszka Bartoszewicz, Mowa, gest, pismo. Relacje między kulturą żywego słowa a kulturą pisma w świetle zapisek z ksiąg sądowych późnośredniowiecznych miast polskich, „Kwartalnik Historyczny” 124 (2017) 2, s. 209-235

Iulia Caproş, Students from Košice at foreign Universities before and during the Reformation Period in Town, Kiel 2013

Waldemar Chorążyczewski, Agnieszka Rosa, Egodokumenty – egodokumentalność – analiza egodokumentu – spuścizna egodokumentalna, w: Egodokumenty. Tradycje historiograficzne i perspektywy badawcze, red. Waldemar Chorążyczewski, Arvydas. Pacevičius, Stanisław Roszak, Toruń 2015, s. 7-21

Marcin Gołąb, Testament Stanisława Tarnowskiego, pisarza żup wielickich, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 59 (2011) 2/3, s. 304-312

Józef Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiej, t. 3, Poznań 1863

Krzysztof Mrozowski, Przestrzeń i obywatele Starej Warszawy od schyłku XV w. do 1569 roku, praca doktorska, mps Instytut Historyczny UW 2017

Zdzisław Noga, Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy, Kraków 2003

Bogdana Petrišak, Mìs'kì pisarì L'vova drugoï polovini XIV–XVI st. Prosopografìčne doslìdžennâ, L'vìv 2010, mps pracy doktorskiej, Uniwersytet im. Iwana Franka

Juliusz Ross, Wędrówki malarza Teofila Stancla, „Małopolskie Studia Historyczne” 2, 1959, z. 2/3, s. 98–105

Marcin Starzyński, Krakowska rada miejska w średniowieczu, Kraków 2010

Urszula Sowina, Kazimierz Pacuski, Testamenty mieszczan krakowskich jako źródła do badań nad stronami rodzinnymi imigrantów w krakowskiej elicie władzy (przykład Jana z Reguł na Mazowszu), w: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej (do połowy XVII wieku). Zbiór studiów, red. Zdzisław Noga, Kraków 2011, s. 433–446

Piotr Suski, Spory wokół gerady i hergewetu w polskim miejskim prawie spadkowym w XVI w., w: Prawo blisko człowieka. Z dziejów prawa rodzinnego i spadkowego. Materiały konferencji zorganizowanej przez Sekcję Historii Państwa i Prawa Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 7-8 marca 2007 r., red. Marek Mikuła, Kraków 2008

Ewa Wółkiewicz, Migracje do miast średniowiecznych w świetle ksiąg przyjęć do prawa miejskiego, w: Miasto czyni wolnym. W 790 rocznicę lokacji Opola, red. Anna Pobóg-Lenartowicz, Opole 2008, s. 43-52

Jakub Wysmułek, Testamenty mieszczan krakowskich (XIV-XV wiek), Warszawa 2015


Partnerzy platformy czasopism