Inflantczycy i Kurlandczycy na Żmudzi w XVI–XVIII wieku

Andrzej Rachuba

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/KLIO.2015.044

Abstrakt


W artykule podjęto problem napływu szlachty pochodzenia inflanckiego na ziemie litewskie. Jest on trudny do opracowania z powodu braku źródeł rejestrujących stan posiadania i transakcje majątkowe (ksiąg grodzkich, ziemskich) z terenu Inflant i Kurlandii. Nie ma też wykazów wszystkich właścicieli, dzierżawców i zastawników dóbr w Wielkim Księstwie Litewskim z XVI–XVIII wieku. Podstawą badań są popisy pospolitego
ruszenia i rejestry podymnego z lat 1567, 1621, 1667, 1690 i 1765. Są to źródła zawodne, które tylko w pewnym stopniu mogą odzwierciedlać stan zaludnienia kraju, ale nie dysponujemy prawie żadnymi innymi dokumentami. Autor podjął się analizy dostępnych
źródeł, zwracając uwagę m.in. na kwestię brzmienia nazwisk szlacheckich. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w omawianym okresie na Żmudzi osiedliło się kilkadziesiąt rodzin inflanckich i kurlandzkich, zmuszonych do ucieczki z Inflant, dochowujących wierności królom Polski, ale też poszukujących na ziemiach litewskich łatwiejszego życia.

Słowa kluczowe


Żmudź, Inflanty, Kurlandia

Pełny tekst:

PDF
Partnerzy platformy czasopism