Atrial fibrillation as a frequent reason for calls by Emergency Medical Teams

Wojciech Roczniak, Marta Skalik, Barbara Brodziak-Dopierała, Robert Płaziak, Hubert Marek, Marcin Motyka, Krzysztof Sośnicki, Magdalena Wojtanowska-Kaczka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2021.11.01.009

Abstract


Introduction. Atrial fibrillation is the most common supraventricular arrhythmia which is also a frequent cause of calls by Emergency Medical Services Teams.

The purpose of the work was presentation of the conduct of the Medical Rescue Teams in about patients with atrial fibrillation.

Research methodology. The study included an 86-year-old woman who was called by the Medical Rescue Team due to increasing weakness accompanied by chest pain and dyspnoea. At the patient after a thorough medical history and physical examination, the first episode of atrial fibrillation was found. An individual case study method was used. The study was conducted on the basis of a medical rescue cardthose.

Conclusions.There is no one size fits all regimen for the management of patients with atrial fibrillation. There are algorithms that facilitate the implementation of appropriate treatment. The rescue operation must always be tailored to the individualthe patient's health status and modified as necessary. Thanks to this procedure, paramedics minimize the chances of making a mistake and improve the patient's health.


Keywords


atrial fibrillation; arrhythmia; Syndrome Medical Rescue; emergency procedures

Full Text:

PDF

References


Trusz–Gluza M.: Migotanie przedsionków. [W:] Interna Szczeklika. Gajewski P. Medycyna Praktyczna, Kraków 2019.

Hindricks G., Potpara T., Dagres N., [et al.]: 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio Thoracic Surgery (EACTS) The Task Force for the diagnosis and management of atrial fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC) Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA) of the ESC. European Heart Journal 2020; 00: 1 – 125 doi:10.1093/eurheartj/ehaa612.

Morillo C. A., Banerjee A., Perel P., Wood D., Jouven X.:

Atrial fibrillation: the current epidemic. Journal of Geriatric Cardiology 2017; 14: 195 – 203 doi:10.11909/j.issn.1671-5411.2017.03.011.

Dilaveris P. E., Kennedy H. L.: Silent atrial fibrillation: epidemiology, diagnosis, and clinical impact. Clin Cardiol 2017; 40 (6): 413 – 418 https://doi.org/10.1002/clc.22667.

Różański J. (red. wyd. pol.): Choroby wewnętrzne. Tom II. Edra Urban &Partner, Wrocław 2020.

Kirchhof P., Benussi S., Kotecha D., [et. al.]: Wytyczne ESC dotyczące leczenia migotania przedsionków w 2016 roku, opracowane we współpracy z EACTS. Kardiologia Polska 2016; 74 (12): 1359 – 1469 doi: 10.5603/KP.2016.0172.

Haïssaguerre M., Jaïs P., Shah D. C., [et. al.]: Spontaneous initiation of atrial fibrillation by ectopic beats originating in the pulmonary veins. N Engl J Med 1998; 339 (10): 659 – 66 doi: 10.1056/NEJM199809033391003.

Szydło K.: Nieme migotanie przedsionków – ważny problem kliniczny. Kardiologia po Dyplomie 2014; 13 (5): 20 – 25 https://podyplomie.pl/kardiologia/16463,nieme-migotanie-przedsionkow-wazny-problem-kliniczny.

Tracz J., Gorczyca–Michta I., Jarząbek K., Kołodziejska E., Wożakowska–Kapłon B.: Udar mózgu jako pierwsza manifestacja migotania przedsionków — opis dwóch przypadków klinicznych. Folia Cardiologica 2015; 10 (2): 136 – 141 doi: 10.5603/FC.2015.0023.

Senderek T., Macko M., Kopiński P.: Patofizjologiczne mechanizmy migotania przedsionków (AF) jako podstawa skutecznego leczenia w dążeniu do polepszenia jakości życia chorych w świetle aktualnych wytycznych ESC (European Society of Cardiology). Państwo i Społeczeństwo 2019; 4: 129 – 140 doi : 10.34697/2451-0858-pis-2019-4-008.

Trusz–Gluza M, Lubiński A.: Migotanie przedsionków. Termedia, Poznań 2009.

Hampton J. R.: EKG – to proste. Edra Urban & Partner, Wrocław 2014.

Balsam P.: Migotanie przedsionków — definicja, patogeneza, etiologia i klasyfikacja. Choroby Serca i Naczyń 2019; 1 (16): 63 – 72, doi: 10.5603/ChSiN.2019.0010.

Stec S.M., Kukla P.: Praktyka kliniczna – kardiologia: rozmowy o zaburzeniach rytmu serca: preekscytacja i zespół WPW. Medycyna Praktyczna 2017; 6: 85 – 92.

Palimonka K.: Zasadnicze elementy badania wstępnego (ABCDE). Katedra Medycyny Ratunkowej KAiFM, Kraków 2013.

Burakiewicz A., Sokołowska J., Figuła K., Zyśko D.: Migotanie przedsionków z szybką czynnością komór w czasie przełomu tarczycowego. Folia Cardiologica 2019; 2 (14): 185 – 188 doi: 10.5603/FC.2019.0037.

Andres J.: Wytyczne resuscytacji 2015. Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016.

Arrigo M., Huber L. C., Winnik S., [et. al.]: Right Ventricular Failure: Pathophysiology, Diagnosis and Treatment. Cardiac Failure Review 2019; 5 (3):140–6 doi: https://doi.org/10.15420/cfr.2019.15.2.

Chahine J., Alvey H.: Left Ventricular Failure. 2020 Jun 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. PMID: 30725783.

Kamińska A., Zapolski T., Wysokiński A.: Miejsce kardiowersji w terapii migotania przedsionków. Postępy Nauk Medycznych 2015; 8B (28): 68 – 74.

Sidor M., Tomaszewski A., Wysokiński A.: Zastosowanie echokardiografii w diagnostyce i leczeniu migotania przedsionków. Postępy Nauk Medycznych 2015; 8 (28): 575 – 579.

Sałacki A. J., Wysokiński A.: Pacjent z migotaniem przedsionków w praktyce lekarza rodzinnego. Forum Medycyny Rodzinnej 2016; 10(3):111-118.

Jankiewicz–Błoch A., Zawadzki J., Kustrzycki W., Sławuta A.: Leczenie farmakologiczne napadów migotania przedsionków. Folia Cardiologica 2018; 4 (13): 331 – 337 doi: 10.5603/FC.2018.0071.

Sawicka M., Kalarus Z.: Postępowanie w migotaniu przedsionków u pacjentów w podeszłym wieku. Choroby Serca i Naczyń 2017; 14 (5): 248 – 257.

Mital A., Łętowska M., Chojnowski K.., Klukowska A. [i wsp.]: Polskie zalecenia dotyczące leczenia antagonistami witaminy K. Journal of Transfusion Medicine 2013; 6 (2): 41 – 47.

Kasprzak J. D., Dąbrowski R., Barylski M., [i wsp.]: Doustne antykoagulanty nowej generacji — aspekty praktyczne Stanowisko Sekcji Farmakoterapii Sercowo -Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Folia Cardiologica 2016; 11, 5: 377–393 doi: 10.5603/FC.2016.0064.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism