Body posture and competitive sport - a review of selected studies

Anna Krystyna Makarczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.12.019

Abstract


Increased motor activity does not unequivocally affect the incidence rates of correct and incorrect postures and practising physical exercise does not ensure good posture. One-sided load that occurs in competitive sports affects the formation of physiological curves of the spine, most often causing their deepening. In disciplines characterised by asymmetry of movements, lateral curvatures of the spine occur more often than in others.

In order to achieve a posture considered to be correct, in addition to general development and sports result-oriented exercises, it is necessary to consciously shape and correct it. This is especially important when working with children and youth. It should be remembered that the susceptibility of the spine to changes in the shape of curves is different and depends on age. Wolański studied the so-called critical periods of posturogenesis among Warsaw youth and stated that the most dangerous age is between 12 and 15 for boys and between 10 and 13 for girls.It is then that the thoracic and lumbar curves are characterised by the greatest lability. They are very often deepened, which the author explains, among others changes in body proportions, i.e. elongation of the lower limbs. The commencement of professional training often takes place during this period, therefore, compensatory exercises should be its permanent element.


Keywords


competitive sport; body posture

Full Text:

PDF

References


Barczyk – Pawelec K, Giemza C, Jastrzębska R, Hawrylak A, Kaczkowska A. Kształt krzywizn przednio – tylnych kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej dziewcząt uprawiających piłkę ręczną. Acta Bio – Optica et Informatica Medica. 2012; 4 (18): 237 – 242.

Ciechomski K, Kozłowski B. Stopa płaska w świetle badań czynnościowych. Polski Tygodnik Lekarski. 1979; 34 (9): 341 – 342.

Chobocka E. Ćwiczenia wyrównawcze dla hokeistów, siatkarzy i piłkarzy nożnych. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. 1988; 6: 187 – 190.

Chrzanowska M, Chojnacki K. Z badań nad stanem postawy ciała i sprawności fizycznej studentów. Kultura Fizyczna. 1976; 12; 24 – 36.

Fugiel J, Sławińska T. Postawa ciała dzieci wczesnej specjalizacji sportowej. Antropomotoryka. 2011; 53: s. 79 – 83.

Ignasiak Z, Kurowska J, Sławińska T. Morfologia stopy a sprawność fizyczna w okresie pokwitania. AWF Wrocław. 1987; 47: 285 – 292.

Iwanowski W. Pływanie korekcyjno – lecznicze w przypadkach bocznych skrzywień kręgosłupa. Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego. 1997. 47 – 51.

Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Wyd. Kacper – Kraków. 1995.

Kuraś Z. Czynnościowe badania stopy u średnio i długodystansowców. Kultura Fizyczna. 1958; 12: 567.

Kutzner – Kozińska M. (red.) Proces korygowania wad postawy. AWF Warszawa. 2001.

Łapka K. Próba oceny sportu wyczynowego na morfologiczno – czynnościowy stan stóp zawodników w niektórych dyscyplinach sportowych. AWF Warszawa. 1973. praca magisterska.

Makarczuk A. Zmiany w obrazie morfologicznym stóp młodzieży uprawiającej taniec klasyczny. (W): Ontogeneza i promocja zdrowia w aspekcie medycyny, antropologii i wychowania fizycznego. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; 2002: 403 – 407.

Makarczuk A, Kaźmierczak A. Wpływ sportu wyczynowego na postawę ciała. Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku. PTNKF Szczecin. 2004; 8: 248 – 254.

Pawlaczyk L, Szmyt J. Zmiany wysklepienia stopy pod wpływem uprawiania narciarstwa. Kultura Fizyczna. 1958; 5: 799 – 801.

Słoniewski J, Łagan S. Asymetryczne wady postawy w obrębie obręczy barkowej i w kończynach górnych u zawodników trenujących łucznictwo oraz sposoby ich minimalizacji. (W:) Aktualne Problemy Biomechaniki. 2010; 4: 167 – 172.

Smolik A, Stokłosa F. Zmiany kształtu kręgosłupa u sportowców, Kultura Fizyczna. 1959; 5: 11 – 21.

Sonelski W, Sas – Nowosielski K. Trening wspinaczkowy dzieci i młodzieży. (W:). Sonelski W, Sas – Nowosielski K. Wspinaczka halowa. Vademecum. Polski Związek Alpinizmu. Warszawa. 1999. 61 – 68.

Stasiak J, Wierzbicka A. Kształtowanie się fizjologicznych krzywizn kręgosłupa u dzieci 8 – letnich, uprawiających pływanie na tle rówieśników niepływających. Lider. 1992; 9: 64 – 72.

Ślężyński J, Dębska H. Badania plantograficzne czołowych zapaśników świata. Wychowanie Fizyczne i Sport. 1977; 1.

Świderska K. Zdrowie tancerzy. Warszawa. 1995.

Wojtków M, Korcz K, Szotek S. Ocena postawy ciała i symetrii obciążenia stóp u zawodników uprawiających strzelectwo sportowe. Aktualne Problemy Biomechaniki. 2016; 10: 91 – 98.

Wolański N. Krytyczny wiek w kształtowaniu się postawy ciała. Chirurgia Narządów Ruchu. 1958; 23(2): 129 – 133.

Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. PWN. 2005.

Zeyland – Malawka E. O kryteriach oceny postawy. (W:) Postawa ciała człowieka i metody jej oceny. (red.) J. Ślężyński. AWF Katowice. 1992.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism