Psychopathology of mental and behavioral disorders in people with intellectual disability

Agnieszka Dębska, Agnieszka Zawadzka, Sylwia Uniejewska, Dorota Słoma

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.050

Abstract


Introduction.

Mental and behavioral disorders often coexist in people with intellectual disabilities. The prevalence of mental and behavioral disorders in people with intellectual disability, compared to people with the intellectual norm, differ in the form of manifestation of the symptoms of a given disorder depending on the degree of intellectual disability. Psychopathological and behavioral disorders are often mistakenly captured as a result of intellectual disability itself. Therefore, the correct diagnosis of people with mental retardation is an increasing value.

Aim.

The aim of this article is to present the issues of mental and behavioral disorders in the population of people with intellectual disabilities. Presentation of the symptomatology of these disorders and the subject of therapy in order to improve the functioning of people with intellectual disabilities.

Summary.

People with intellectual disabilities show a greater risk of developing mental and behavioral disorders. To date, no uniform diagnostic criteria have been established that would allow for a more accurate medical diagnosis. Increasing the knowledge of the functioning of people with intellectual disabilities who show mental disorders and the correct diagnosis would allow to increase the effectiveness of undertaken therapeutic tasks and improve the quality of life of people with mental disabilities.

 

 


Keywords


intellectual disability; mental disability; mental disorders; behavioral disorders; psychopathology

Full Text:

PDF

References


Babiker G, Arnold L. Autoagresja mowa zranionego ciała. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. 2003. 83-85.

Barnow S, Ermer A, Dittmann V, Stieglitz RD. Upośledzenie umysłowe. W: Freyberger, HJ, Schneider W, Stieglitz RD, red. Kompendium psychiatrii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa. PZWL. 2015. 208-221.

Benson BA, Havercamp SM. Podejście behawioralne w leczeniu: zasady i praktyka. W: Bouras N, Holt G, red. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2010. 326-332.

Bielawska. J. Zaburzenia psychiczne u osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane zagadnienia komunikacyjne w opiece medycznej nad pacjentem. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2010; 25(4) 24-57.

Bobińska K, Gałecki P. Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo. Wrocław. Continuo. 2010. 7-27.

Cierpiałkowska L. Psychopatologia. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2011. 174-190.

Cooper SA, Holland AJ. Otępienie i zły stan zdrowia psychicznego u starszych osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Bouras N, Holt G, red. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2010. 177-192.

K. Górna, K. Jaracz. Komunikowanie się z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi. W:. Rybakowski J. red. Pielęgniarstwo psychiatryczne. Warszawa. PZWL. 2012. 138.

Hołyst B. Psychologia kryminalistyczna. Warszawa. Wydawnictwo LexisNexis. 2009. 648-672.

Goodman R, Scott S. Psychiatria dzieci i młodzieży. Wrocław. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner. 2000. 45-78.

Heitzman J, Łoza B, Kosmowski W. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych

– koncepcyjne założenia ICD-11. Psychiatria Polska 2011; 6 : 941 950.

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, ICD-10, Volume I, 2009.

Jackowska E, Dęga-Rudewicz K. Depresyjność młodzieży z upośledzeniem umysłowym stopnia lekkiego w świetle badań empirycznych. Psychiatria Polska 2004;1: 37-49.

King B. Psychofarmakologia u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Bouras N, Holt G, red. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2010. 346-358.

Kirshore MT, Nizamie SH, Nizamie A. The behavioural profile of psychiatric disorders in persons with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research. 2005; 49(11): 852-857.

Komender J. Upośledzenie umysłowe. W: Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wiórka J, red. : Psychiatria tom 2. Psychiatria kliniczna. Wrocław. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner.2002. 98-135.

Niemiec- Elanany S. Niepełnosprawność intelektualna a zaburzenia psychiczne. Niepełnosprawność. Dyskursy pedagogiki specjalnej.2017;25: 193-201.

Orzeł M. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób upośledzonych umysłowo. Zeszyty Naukowe WSSP. 2013; 16:79-99.

Pużyński S, Wciórka J. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Kraków – Warszawa. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. 2000.189-194.

Stavrakaki Ch, Lunsky Y. Depresja, lęk i zaburzenia adaptacyjne u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Bouras N, Holt G, red. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2010. 123-138.

Sturmey P. Diagnoza zaburzeń psychicznych u osób niepełnosprawnych intelektualnie. W: Bouras N, Holt G, red. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania u osób niepełnosprawnych intelektualnie. Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2010.13-20.

Tsiouris JA, Kim SY, Brown WT, Cohen IL. Association of aggressive behaviours with psychiatric disorders, age, sex and degree of intellectual disability: a large-scale survey. Journal of Intellectual Disability Research. 2011; 55(7):636-649.

Wciórka J. Kryteria Diagnostyczne według DSM-IV-TR. Wrocław. Elsevier Urban&Partner. 2008. 40-41.

Zaremba J, Wald I, Stomma D. Upośledzenie umysłowe (niepełnosprawność intelektualna). W: Popielarska A Popielarska M, red. Psychiatria wieku rozwojowego. Warszawa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. 2000.125-173.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism