Comprehensive care of a child suffering from cerebral palsy

Monika Joanna Stecko, Agata Wawryków, Katarzyna Korabiusz-Lewandowska, Agnieszka Kordek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.09.022

Abstract


Cerebral palsy is a syndrome caused by the damage of central nervous system in the early period of its development [1]. In cerebral palsy, motor disorders are associated by symptoms, being also a result of brain damage. Rehabilitation of children suffering from developmental disorders should be early, comprehensive and continuous. Child suffering from cerebral palsy should work with a team of physicians, therapists, that is, physiotherapist, psychologist, educator and other specialists adapted individually to the needs of a patient. 

 

Keywords


cerebral palsy; team work; paediatrician; physiotherapy; speech therapist

Full Text:

PDF (Polish)

References


Andruszczak B., Buraczyńska-Andrzejewska B., Krauss H., Jończyk-Potoczna K., Piątek J., Krzywicka A., Żukiewicz-Sobczak W., Krasowska E., Kozak M.: Wielopłaszczyznowa opieka nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 2012, Tom 18, Nr 4, 314-318.

Klimont L.: Założenia terapii neurorozwojowej NDT-Bobath w mózgowym porażeniu dziecięcym. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2001; 3(4): 527-530.

Kułak W., Sobaniec W.: Mózgowe porażenie dziecięce – standard postę- powania. Stand. Med., 2004:1, 96–99.

Ostapowicz D., Kułak W., Sobaniec W.: Zaburzenia mowy u dzieci z móz- gowym porażeniem dziecięcym. Neurol. Dziec., 2002:22, 49–58.

Aisen M.L., Kerkovich D., Mast J., Mulroy S., Wren T.A.L., Kay R.M., Rethlefsen S.A. Cerebral palsy: cli- nical care and neurological rehabilitation. Lancet Neu- rol. 2011;10:844-852.

Gugała B. Udział pielęgniarki w opiece nad dzieckiem z mózgowym porażeniem leczonym toksyną botulino- wą. Pielęgniarstwo Polskie. 2008;27(1):81-83.

Szwałkiewicz E. Rola opiekuna medycznego w zaspo- kajaniu potrzeb biologicznych pacjenta. W: Talarska D., Wieczorkowska-Tobis, Szwałkiewicz E. (Red.), Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku pode- szłym i niesamodzielnym. PZWL, 2008;113-115.

Krägeloh-Mann I, Hagberg G, Meisner C, Haas G, Eeg-Olofsson KE, Selbmann HK, et al. Bilateral spastic cerebral palsy – a collaborative study between South West Germany and Western Sweden. III aetiology. Dev Med Child Neurol. 1995; 37: 191-203.

Vojta V., Peters A.: Das Vojta Prinzip. Springer Verlag, Heidelberg 1992.

Sadowska L. [red.]: Neurokinezjologiczna diagnostyka i terapia dzieci z zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. AWF, Wrocław 2000.

Nowotny J.: Aktualne aspekty rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgo- wym. Rebab. Med., 2003:7, 64–70.

Bobath B.: Treatment Principles and Planning in Cerebral Palsy. Phy- siother., 1963:49, 122– 126.

Shertzer A., Tscharnuter I.: Early Diagnosis and Therapy in Cerebral Palsy. Marcel Dekker, New York and Basel 1990.

CampbellS.K.:Decisionmakinginpediatricneurologicphysicaltherapy. Churchill Livingstone, New York, Edinburgh, London, Philadelfia 1999.

Domagalska M., Nowotny J., Szopa A. et al.: Kompensacyjne przemiesz- czenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoterapia, 2006:14, 19– 28.

Domagalska M., Szopa A., Czupryna K. et al.: Kompensacyjne przemiesz- czenia poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Fizjoter. Pol., 2006:5, 127–133.

Szopa A., Domagalska M., Czupryna K. et al.: Konsekwencje posturalne zaburzeń napięcia mięśniowego u dzieci z hemiparezą. Fizjoter. Pol., 2007:7, 241–249.

MatyjaM.,DomagalskaM.:Podstawyusprawnianianeurorozwojowego według Berty i Karela Bobathów. Śląska Akademia Medyczna, Katowice 1997.

BecherJ.:Pediatricrehabilitationinchildrenwithcerebralpalsy:general management, classification of motor disorders. J. Prosthetics and Ortho- tics 2002:14, 143–149.

Nowotny J., Domagalska M., Czupryna K. et al.: Niektóre wzorce postawy a zaburzenia lokomocji u dzieci z mózgowym porażeniem dzie- cięcym. Fizjoter. Pol., 2005:5, 228–234.

Kobel-Buys K. Medyczne aspekty mózgowego poraże- nia dziecięcego. W: Bobera T., KobelBuys K. (Red.), Mózgowe porażenie dziecięce z doświadczeń trzyletniego programu rehabilitacyjnego. Wydawnictwo AWF Wrocław, Wrocław 2006;9-25.

Michałowicz R. Dziecko ryzyka. Mózgowe porażenie dziecięce. W: Michałowicz R., Jóźwiak S. (Red.), Neurologia dziecięca. Urban&Partner, Wrocław 2000;99- -104.

Milewska-Bobula B., Chmielnik J., Jóźwiak S. Mózgo- we porażenie dziecięce. ViaMedica, Gdańsk 2003.

Nowotny J., Czupryna K., Domagalska M. Aktualne podejście do rehabilitacji dzieci z mózgowym poraże- niem dziecięcym. Neurologia Dziecięca. 2009;18:53- -60.

Sołtys R. Postępowanie logopedyczne w przypadku dziecka z dyzartrią na tle mózgowego porażenia dziecięcego – studium przypadku. O tym, co wpływa na odbiór i ekspresję wypowiedzi osób z zaburzeniami komunikacji językowej. Wydawnictwo LIBRON. Kraków 2014; 205-211


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism