The importance of chosen attributes of a digital postal service in shaping its quality in the opinion of customers at the age of 18-30

Kamila Kowalik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.07.005

Abstract


The purpose of the article is to present the importance of the chosen digital postal service’s attributes in shaping its quality in the opinion of young customers at the age of 18-30. The first part contains the theoretical framework of service quality, digital services, postal market and digital competences. Afterwards, the results of anonymous survey have been presented. The study has been conducted among fifty respondents at the indicated age and  it consisted of assessing the meaning of nine chosen quality factors on a Likert scale of 1-5. The results contributed to the formulations of conclusions on the validity of chosen determinants of the digital postal service quality for customers at the age of 18-30.


Keywords


digital service; postal service; service quality

Full Text:

PDF

References


Chrąchol U., Peszko K. Jakość usług i metody jej pomiaru [Quality of services and methods

of its measurement]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu. 2015; 37(850); 33-43. Polish.

Kowalik K., Klimecka-Tatar D. The process approach to service quality management. Production Engineering Archives. 2018; 18; 31-34. DOI: 10.30657/pea.2018.18.05. Polish.

Urban W. Jakość usług współtworzona z klientem- koncepcja i wyniki badań jakościowych [Quality of service co-created with the client - concept and results of qualitative research]. Polityki Europejskie. Finanse i Marketing. 2013; 9(58); 577-587. Polish.

Bielawa A. Przegląd najważniejszych modeli zarządzania jakością usług [Review of the most important models of service quality management]. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. 2011; 24; 7-23. Polish.

Dziadkowiec J. Model zarządzania jakością usług [Service quality management model]. Problemy Jakości. 2007;8; 21-25. Polish.

Ingaldi M. Overview of the main methods of service quality analysis. Production Engineering Archives. 2018; 54-59. DOI: 10.30657/pea.2018.18.10. Polish.

Kowalik K., Klimecka-Tatar D. Wpływ procesu obsługi klienta na kształtowanie funkcjonalnej jakości usług [Impact of the customer service process on shaping the functional quality of services]. W: Ulewicz R., Sygut P. (red.). Instrumenty doskonalenia w zarządzaniu. Częstochowa: Oficyna Wydawnicza SMJiP. 2016; 46-57.

Stolarczyk A. Rynek usług pocztowych- zarys problemów [Postal services market - an outline of problems]. Telekomunikacja i techniki informacyjne. 2004; 3-4; 24-46. Polish.

Janowski M. Charakterystyka podaży na polskim rynku usług pocztowych po jego liberalizacji [Characteristics of supply on the Polish postal services market after

its liberalization]. Zeszyty Naukowe Uniwerstytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. 2018; 347; 155-166. Polish.

Toszewska W. Ocena procesu usługowego przez klientów Poczty-Polskiej S.A. [Assessment of the service process by the customers of Poczta-Polska S.A.]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 723. Ekonomiczne Problemy Usług. 2012; 96;533-545.

Instytut Pocztowy. Sytuacja na rynku pocztowym w Europie. Wyzwania i szanse

dla operatorów. 2018. http://instytutpocztowy.pl/index.php/2018/12/10/sed-nimis-multa/.

Urząd Komunikacji Elektronicznej. Raport o stanie rynku pocztowego w 2017 roku. Warszawa. 2018.

Stolarczyk A. Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego [The impact of the development

of electronic communication techniques on the postal services market in the era of creating

the information socjety]. Telekomunikacja i techniki informacyjne. 2006; 3-4; 61-71. Polish.

Łobejko S. Strategie cyfryzacji przedsiębiorstw. W: Knosala R. (red.) Innowacje

w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją. 2018; 641-652.

Siadak G. Kompetencje cyfrowe polskich uczniów i nauczycieli- kierunek zmian [Digital competences of Polish students and teachers - a direction of change]. Ogrody Nauk i Sztuk. 2016; 6; 368-381. Polish

Jasiewicz J., Kisilowska M., Jupowicz-Ginalska A., Waszkiewicz-Raviv A. Młodzież

a cyfrowe kompetencje operacyjne- na podstawie modelu dostępu do nowych mediów Jana van Dijka [Youth and digital operational competences - based on the Jan van Dijk access to new media model]. Kultura-Media-Teologia. 2018; 32; 8-24.

Gregor B., Kalińska-Kula M. Rozwój handlu internetowego i jego uwarunkowania- perspektywa oferenta i nabywcy [The development of e-commerce and its conditions -

the prospect of the bidder and buyer]. Handel wewnętrzny. 2018; 4(375); 110-120. Polish.

Szopiński T. Czynniki determinujące korzystanie z handlu elektronicznego przez konsumentów [Factors determining the use of e-commerce by consumers]. Handel Wewnętrzny. 2013; 6(347); 32-42. Polish.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2019 = 100.00 ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

RG Journal Impact: 0.18 *

*This value is calculated using ResearchGate data and is based on average citation counts from work published in this journal. The data used in the calculation may not be exhaustive.

RG Journal impact history

2020Available summer 2021
2018 / 20190.18
20170.07
20160.03

RG Journal impact over time

RG Journal impact
0.180.160.140.120.100.080.060.040.02201620172018
  

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism