Interpersonal communication between nurses and hospitalized patients - a review of Polish literature

Justyna Chałdaś-Majdańska, Monika Bieniak, Katarzyna Karska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JEHS.2020.10.02.013

Abstract


Each negative change in the health condition causes a great discomfort to patients. It is a difficult situation and therefore it generates both anxiety, stress, and other negative emotions. Therefore, communication plays an important role in relieving the anxiety and stress and may reduce negative emotions and feelings. Communication is a situation in which a proper exchange of information and contact between the nurse and the patient is established thus helping the patient feel secure and understood. The communicate information belongs to the professional responsibilities of a nurse and it is an important element of the patient care.
The aim of the study was to analyze the results of research presented in Polish scientific literature on the subject of communication between a nurse and a hospitalized patient. A selection of scientific articles from the years 2010-2019 were reviewed. A multi-stage process of data selection was employed and both the analysis inclusion criteria and a critical review were used. After having searched the Internet databases, 5 papers were identified which met the analysis inclusion criteria. The main research method employed was the diagnostic survey method.
The analysis of the published research results allowed for the identification of the following categories related to interpersonal communication between the patient and the nurse:
• quality of communication between the nurse and the patient from the patient's perspective;
• nurses' knowledge about the importance of communication in the professional environment and its components in relations with patients;
• interpersonal communication style employed between the nurse and the patient.
Interpersonal communication, both verbal and non-verbal, is an important element of nursing care. Interestingly, both nurses and patients notice the need to improve their communication skills. The results obtained indicate the need for further research in the field of interpersonal communication in the nurse-patient relationship. Consequently, it has been observed that a systematic education through trainings and workshops on proper communication with a hospitalized patient is required.


Keywords


interpersonal communication; patient; nurse

Full Text:

PDF (Polish)

References


Banerjee SC, Manna R, Coyle N, Penn S, Gallegos TE, Zaider T, Krueger CA, Bialer PA, Bylund CL, Parker PA. The implementation and evaluation of a communication skills training program for oncology nurses. Translational Behavioral Medicine. 2017; 7(3): 615-623. doi: 10.1007/s13142-017-0473-5. PMID: 28211000; PMCID: PMC5645276.

Bielawska J. Kompetencje zawodowe pielęgniarki. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. 2012; nr 8, s. 5-17. ISSN 1896-8333.

Chan EA, Wong F, Cheung MY, Lam W. Postrzeganie przez pacjentów ich doświadczeń z komunikacją pielęgniarka-pacjent w warunkach onkologicznych: skoncentrowane badanie etnograficzne. Public Library of Sciences One. 2018; 13 (6): e0199183. doi:10.1371/journal.pone.0199183. PMID:29912967; PMCID:PMC6005521.

Jarosz M.J., Kawczyńska-Butrym Z., Włoszczak-Szubzda A. Modele komunikacyjne relacji lekarz- pacjent- rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; tom 18, nr 3, s. 212-218.

Kargar Jahromi M, Ramezanli S. Ocena barier przyczyniających się do wykazania skutecznej komunikacji pielęgniarka-pacjent w szpitalach edukacyjnych w Jahrom, 2014. Global Journal of Health Sciences. 2014;6 (6), s. 54–60. doi: 10.5539 / gjhs.v6n6p54. PMID: 25363103; PMCID: PMC4825499.

Kaźmierczak A. Wpływ komunikacji z personelem medycznym na doświadczanie choroby przez pacjentów. Homo Communicativus. 2011; 1 (6): 133-140.

Lato-Pawłowska M. S., Hoffmann-Aulichb J. B. Styl komunikacji interpersonalnej stosowany w relacji między pielęgniarką a hospitalizowanym pacjentem w wieku senioralnym. Pielęgniarstwo Polskie. 2019; tom 73,s.277-284.DOI: https://doi.org/10.20883/pielpol.2019.37.

Meller D., Milik A. Komunikacja interpersonalna w zakładach opieki zdrowotnej. Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance. 2014; tom 12, nr 2, s. 133-144.

Radecka I., Łopacińska I, Kopański Z., Brukwicka I., Lischynskyy Y., Rowiński J. Znaczenie komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie. Journal of Clinical Healthcare. 2014; nr 4, s. 6-9.

Radecka I., Łopacińska I., Kopański Z., Brukwicka I, Rowiński J. Wiedza pielęgniarek na temat znaczenia komunikacji interpersonalnej w zawodzie- badania wieloośrodkowe. Journal of Clinical Healthcare. 2014; 4,s. 19-22.

Rębiałkowska-Stankiewicz M. Komunikacja lekarza z pacjentem w chorobie nowotworowej. Psychiatria. Tom 3, nr 4, s. 238-244.

Rudnicka-Drożak E., Nowicki G., Naylor K., Rzońca P., Młynarska M., Farenglom A. Ocena jakości komunikacji personel medyczny- pacjent na przykładzie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Ostry Dyżur. 2014; tom 7, nr 3, s. 73-78.

Shafipour V, Mohammad E, Ahmadi F. Barriers to nurse-patient communication in cardiac surgery wards: a qualitative study. Global Journal of Health Science. 2014;6(6):234-44. doi: 10.5539/gjhs.v6n6p234. PMID: 25363126; PMCID: PMC4825530.

Sułkowska J., Kuźmicz I., Malinowska-Lipień I., Lickiewicz J., Makara-Studzińska M., Brzostek T. Znaczenie zastosowania porozumienia bez przemocy oraz coachingu w komunikacji z pacjentem. Sztuka Leczenia. 2017; nr 2, s. 43-53.

Surmacka J., Motyka M. Problemy w komunikacji klinicznej z pacjentem hospitalizowanym. Problemy Pielęgniarstwa. 2015; tom 23, nr 3, s. 386-391.

Włodarczyk A., Goździalska A. Komunikowanie się pielęgniarki z pacjentem

w warunkach szpitalnych. W: Troska o zdrowie w aspekcie społecznym. Część 2- pod red. Goździalska A., Jaśkiewicz J. Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2015; s. 27-41. ISBN 978-83-65208-25-5

Włoszczak-Szubzda A., Jarosz M. J. Pacjent- choroba- medyk. Znaczenie i role

w komunikacji. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2011; tom 17, nr 2, s. 105-110.

Włoszczak-Szubzda A., Jarosz M. J. Rola i znaczenie komunikacji w relacji- pacjent-rodzina. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu. 2012; tom 18, nr 3, s. 206-211.


Article Metrics

Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Journal of Education, Health and Sport formerly Journal of Health Sciences

Declaration on the original version.

Editors indicates that the main version of the magazine is to issue a "electronic".

The journal has had 5 points in Ministry of Science and Higher Education parametric evaluation. § 8. 2) and § 12. 1. 2) 22.02.2019.

1223 Journal of Education, Health and Sport eISSN 2391-8306 7

ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

Archives 2011 - 2014

PBN 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/search?search&searchCategory=WORK&filter.inJournal=36616

POL-index 2011 - 2014

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-32a319c5-a850-4f44-ba70-1418a6087655

BASE 2011 - 2014

https://www.base-search.net/Search/Results?lookfor=Journal+of+Health+Sciences+%28Radom%29&type=all&oaboost=1&ling=1&name=&thes=&refid=dcrespl&newsearch=1

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

http://journal.rsw.edu.pl/index.php/JHS/issue/archive

Indexed in Bases, Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta.

https://zdb-katalog.de/title.xhtml?idn=1080187162

https://europub.co.uk/journals/22625

US NLM = 101679844

101679844 - NLM Catalog Result - NCBI

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/101679844

Find a library that holds this journal: http://worldcat.org/issn/23918306

 

PBN Poland

https://pbn.nauka.gov.pl/sedno-webapp/journals/49068

POL-index

https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/browse/journal/journal-c39c8169-88d2-45db-9e7f-d948ce9981c4

BASE

https://www.base-search.net/Search/Results?join=AND&bool0[]=AND&lookfor0[]=2391-8306&type0[]=all&page=11&l=pl&oaboost=1&refid=dcpagepl

Redaction, Publisher and Editorial Office

Publisher and Editorial Office
Department of Physical Culture,
Faculty of Earth Sciences and Spatial Management,
Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland
Address: Str. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Poland

  Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS.

The ERIH PLUS listing of the journal is available at https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=485984

Indexed in Index Copernicus Journals Master List.

http://journals.indexcopernicus.com/Journal+of+Education+Health+and+Sport,p24782242,3.html

ICV 2018 = 95.95 ICV 2017 = 91.30 ICV 2016 = 84.69 ICV 2015 = 93.34 ICV 2014 = 89.51 Standardized Value: 8.27 ICV 2013: 7.32 ICV 2012: 6.41 ICV 20115.48

 

Indexed in Polish Scholarly Bibliography (PBN) (PBN Polska Bibliografia Naukowa) (https://pbn.nauka.gov.pl/journals/36616)

is a portal of the Polish Ministry of Science and Higher Education, collecting information on publications of Polish scientists and on Polish and foreign scholarly journals. Polish Scholarly Bibliograhpy is a part of POL-on - System of Information on Higher Education. It is operated by the Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw.

Indexed in Russian Sciences Index Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37467

Indexed in Arianta Polish scientific and professional electronic journals Aneta Drabek i Arkadiusz Pulikowski

(http://www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/czasop_full.asp?id=3595)

Partnerzy platformy czasopism