Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae

Baner

Itinera Spiritualia. Commentarii Periodici Instituti Carmelitani Spiritualitatis Cracoviae

Itinera Spiritualia to rocznik Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie, poświęcony teologii duchowości jako takiej, a także w dialogu z innymi działami teologii oraz gałęziami wiedzy, zawierający artykuły w j. polskim i w innych językach.

Stosownie do tożsamości jednostki wydającej rocznik, tematyka dotycząca duchowości karmelitańsko-terezjańskiej spotyka się w Itinera Spiritualia ze szczególną uwagą.

Itinera Spiritualia stanowi narzędzie dla oddających się studiowaniu duchowości oraz dla wszystkich, którzy pragną w innej formie pogłębiać zagadnienia komunii z Bogiem.

Czasopismo adresowane jest zwłaszcza do środowisk naukowych, wspólnot zakonnych, seminaryjnych i innych grup eklezjalnych, ale także do indywidualnych odbiorców, do wszystkich zainteresowanych podejmowaną tematyką.

Itinera Spiritualia indeksowana jest w następujących bazach danych:

  • Central and Eastern European Online Library (CEEOL
  • Baza czasopism humanistycznych BazHum

Vol 12, No 1 (2019)

Dwunasty numer rocznika „Itinera Spiritualia” zawiera artykuły, które poruszają zagadnienia teologii duchowości, humanistyki, biblistyki, historii Kościoła, eklezjologii oraz archiwistyki. Artykuł autorstwa o. Piotra Nyka dotyczy biblijnych symboli Kościoła jako „Ciała Chrystusa” i „Ludu Bożego” oraz ich niezwykłej historii ponownego odkrycia w teologii XIX oraz XX wieku; łączy historię Kościoła z tematyką należącą do działu teologii dogmatycznej zwanej eklezjologią. Podobnie w artykule o. Jerzego Zielińskiego, zatytułowanym Polskie archiwum karmelitów bosych: historia, wybitne postaci, metoda i zbiory, znajdziemy tematy należące zarówno do historii Kościoła, jak i do archiwistyki. Teologia duchowości, która w „Itinera Spiritualia” zajmuje szczególnie ważne miejsce, prezentowana jest w obecnym numerze w artykule poświęconym symbolice małżeńskiej w mistyce św. Teresy z Ávila (ks. Marek Chmielewski) oraz w artykule ukazującym genezę powołania Elżbiety Catez, czyli itinerarium rozwoju powołania św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej i jej misji wobec innych (o. Antonio Kaddissy). W dziale biblijnym znajdziemy dwa artykuły. O. Szczepan Tadeusz Praśkiewicz prezentuje duchowy obraz Błogosławionej Dziewicy Maryi, jaki wyłania się z kart Pisma Świętego. S. Agnieszka Ziemińska przedstawia interesującą interpretację wyrażenia „dotknęła się frędzli płaszcza” z Ewangelii Łukasza (Łk 8, 44) w świetle antycznych świadectw biblijnych i pozabiblijnych. W ramach szeroko pojętej humanistyki oraz „dialogu ze współczesną kulturą” proponujemy artykuł o. Bartłomieja Kucharskiego, który porusza aktualny temat ciemności wiary współczesnego świata. Wychodząc od ciemności wiary przeżywanych przez wybitnych przedstawicieli świata nauki i kultury ostatnich stuleci, autor podejmuje próbę ich konfrontacji z doświadczeniem ciemności przeżywanym w świetle wiary przez Hioba, Jezusa Chrystusa oraz św. Teresę z Lisieux. O. Damian Sochacki, doktorant filologii klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wprowadzi nas w arkana translatorskiego kunsztu jednego z pierwszych Polaków w Zakonie Karmelitów Bosych, o. Andrzeja Brzechwy (1584–1640), w oparciu o jego nowołaciński przekład dzieł św. Jana od Krzyża.

Vol 11, No 1 (2018)

W roku 2018 mija 450 lat od przełomowej decyzji, podjętej przez karmelitów z inspiracji św. Matki Teresy
od Jezusa, aby rozpocząć życie według reguły pierwotnej. Z tej okazji publikujemy artykuł o. Ciro Garcii Fernandeza, który odwołując się do życia i twórczości szeregu sztandarowych świętych i błogosławionych, ukazuje charyzmat Karmelu terezjańskiego na podstawie ich duchowych dróg – itinera spiritualia. W ten sposób autor doskonale wpisał się w profil naszego czasopisma, które zgodnie ze swoim tytułem stawia sobie za cel prezentację teologii duchowości wyrażonej w życiu konkretnych osób. W tym kluczu należy odczytywać dwa artykuły poświęcone życiu św. Rafała Kalinowskiego autorstwa O. Jerzego W. Gogoli oraz p. Eugeniusza Wilkowskiego. O. Krzysztof Pawłowski prezentuje natomiast sposoby interpretacji tajemniczej choroby, która dotknęła św. Teresę z Lisieux. O. Rafał A. Wilkowski na podstawie nowych dokumentów Stolicy Apostolskiej stosując metodę teologiczną i prawno-dogmatyczną ukazuje, jak winna być rozumiana autonomia i komunia w klasztorach karmelitanek bosych. Niniejszy numer „Itinera Spiritualia” zamyka artykuł o tematyce biblijnej o. Krzysztofa Bielińskiego CSsR, poświęcony „Darowi Ducha Świętego i jego implikacjom etycznym dla wspólnoty Kościoła na podstawie Dz 2, 1–41”

Vol 10, No 1 (2017)

X tom „Itinera Spiritualia” jako pierwszy w Polsce publikuje dotąd nieznane, a w ostatnich latach odnalezione teksty dwóch świętych. Są to: list św. Teresy od Jezusa z 1576 roku (tłumaczenie i komentarz: J. Nawojowski) oraz dwa młodzieńcze wiersze św. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej (tłumaczenie i komentarz: J. K. Miczyński). W niniejszym tomie znajdziemy ponadto artykuły poświęcone aktualnym tematom z zakresu duchowości (M. Chmielewski), doktrynie świętych Karmelu (J. W. Gogola, A. Ruszała, L. Wrona) oraz artykuły prezentujące wyniki badań naukowych wykładowców Karmelitańskiego Instytutu Duchowości w Krakowie (M. Zawada, P. Nyk).

Vol 9, No 1 (2016)

„Itinera Spiritualia” jest rocznikiem naukowym, poświęconym głównie teologii duchowości, wydawanym od 2008 roku przez Karmelitański Instytut Duchowości w Krakowie. Wśród tematów poruszanych przez autorów IX tomu „Itinera Spiritualia” większość stanowią zagadnienia związane z życiem i nauczaniem św. Teresy od Jezusa, doktora Kościoła (cztery artykuły, w tym trzy obcojęzyczne). Dwa artykuły poświęcone są tematyce rad ewangelicznych - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Pozostałe trzy artykuły poruszają tematy aktualne, związane z Rokiem Miłosierdzia, relekturą i ewentualną rewizją Konstytucji Zakonu Braci Bosych NMP z Góry Karmel oraz z rolą płci (gender) w chrześcijańskim życiu duchowym.


Partnerzy platformy czasopism