Polityka wschodnia Unii Europejskiej w okresie prezydencji czeskiej (styczeń–czerwiec 2009)

Marcin Czyżniewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2010.020

Abstrakt


Eastern policy of European Union during the Czech presidency (jan-jun 2009)

This article analyzes politics of European Union towards Eastern European countries during Czech presidency. At this period EU was more interest in Eastern Europę. Although it wasn’t a result of planned EU politics, but a conseąuence of dou­ble crisis: armed conflictbetween Georgia and Russia and the gas dispute between Russia and Ukrainę. In the time of Czech presidency the agreement on the project of Eastern Partnership had been reached,butwe can notregard thatitchanged the poli­tics towards the post-soviet neighbours. Czech presidency, a had paid attention to the Eastern Europę. Nevertheless it didn’t change the most important - eastern politics of EU didn’tbecome a priority in EU foreign policy. The Community hasn’tstill realise the scalę of problems which countries in this region are suffering. However we can notblame Czech Republic for that fact. The effects of Czech presidency in Eastern politics can be regarded as a reflect of possibilities and involvement of EU as a whole.


Słowa kluczowe


Unia Europejska; prezydencja; Republika Czeska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/vychodni-partnerstvi-zusta-va-zahranicnepolitickou-prioritou-cr-006269.

Activities of the Czech Presidency of the Visegrad Group (June 2007-June2008), http://www.visegradgroup.eu/main.php?folderID=830&articleID=22998&ctag=articlelist&iid=l

Ceskd republika a regiolndlm' spoluprace. Visegradska spoluprace, http://www.mzv. cz/public/f4/d7/30/72918_14945_CRaRegionalniSpoluprace.pdf

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - Eastern Partnership, http://www.msz.gov.pl/files/PARTNERSTW0%20WSCH0DNIE/2PW. pdf.

Czyżniewski M., Priorytety czeskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej [in:] Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych, red. J. Knopek, Toruń 2009, s.145-162.

Declaration by the Presidency on behalf of the EU on interruption of Russian gas supply through Ukraine, http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/prohia- seni-jmenem-predsednictvi-o-preruseni-dodavek-plynu-4656/.

http://domaci.ihned.cz/c4-10070920-26517320-002000_d-klaus-zustal-s-nazo-rem-na-rusko-sam-doma-i-ve-svete.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1718.

http://forsal.pl/artykuly/319307,ue_z_rosja_o_energetyce_i_handlu.html.

http://ihned.cz/109-24517230-on-radar-000000_d-ac.

http://ihned.cz/c3-2 3115530-000000_d-schwarzenberg-nebojme-se-vzeprit- rusku.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/8004734.stm; http://www.euro.cz/detail.jsp?id=14497.

http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/presidency-and-com-mission-urge-resumption-of-gas-supply-in-joint-letter--5886/.

http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/rozhovory-s-pred-staviteli-ukrajiny-a-ruska-dnes-skoncily-4907/.

http://www.eu2009.cz/cz/news-and-documents/news/tiskova-zprava-pred-sedy-vlady--ceske-republiky-mirka-topolanka-4.

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-se-neobej-de-bez-pomoci-obcanske-spolecnosti-tvrdi-experti-005987.

http://www.euractiv.cz/vnejsi-vztahy/clanek/vychodni-partnerstvi-posili-va-zby-eu-s-postsovetskymi-sousedy-005979.

http://www.lidovky.cz/eu-nenecha-kazachstan-jen-rusku-d31-/ln_noviny. asp?c=A090213_000036_ln_noviny_sko&klic=230036&mes=090213_0.

http://www.lidovky.cz/eu-se-snazi-umravnit-rusko-dOw-/ln_zahranici. asp?c=A090207_140450_ln_zahranici_mel;

http://www.lidovky.cz/klaus-neni-zlata-gruzie-a-zle-rusko-dut-/ln_domov.asp?c=A080815_103624_ln_domov_ter.

http://www.neurope.eu/articles/93571.ph.

http://www.polskieradio.pl/wiadomosci/artykuly/default.aspx?id=99595.

http://wyborcza.pi/l,75477,6310845,Partnerstwo_Wschodnie_na_razie_bez_pi- eniedzy.html.

http://wyborcza.pl/dziennikarze/l,84228,5842906,Partnerstwo_Wschodnie_modne_w_Brukseli.html.

http://zpravy.idnes.cz/cesko-ruske-vztahy-spory-zadne-obcas-jiskry-fmn-/do-maci.asp?c=A060228_180856_domaci_miz.

Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit, Prague, 7 May 2009.

Konopacki S., Partnerstwo przeciw gazociągom. Polsko-szwedzki projekt polityki wschodniej, Komentarze Natolińskie, 2008, nr 3, s. 2.

Kuchyńkova P., Rusko w ceske zahranicm' politice, [in:] M. Koran et al., Ceska zahranicm'politika v roce 2008, Praha 2009., s. 196.

Menkiszak M., Konończuk W., Eskalacja rosyjsko-ukraińskiego konfliktu gazowego, Tydzień na Wschodzie, 14.01.2009.

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej, Bruksela, 1 września 2008 r. Konkluzje prezydencji, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ ec/102552.pdf.

Oświadczenie Rady Europejskiej w sprawie Partnerstwa Wschodniego, Rada Europejska 19 i 20 marca 2009 r., konkluzje prezydencji, Bruksela, 29.04.2009, s. 12.

Partnerstwo Wschodnie - bilans otwarcia, red. B. Wojna, M. Gniazdowski, Warszawa 2009, s. 8, 21.

Partnerstwo Wschodnie - raport otwarcia, red. B. Wojna, M. Gniazdowski, Warszawa 2009, s. 20.

Popescu N., Wilson A., Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów, Londyn-Warszawa 2010, s. 14.

Popielawska J., W jakim towarzystwie? Partnerstwo Wschodnie na tle innych inicjatyw UE na wschodzie, Analizy Natolińskie, 2009, nr 5.

Pracovni program ceskeho predsednictvi. Evropa bez barier, 1 ledna-30 cervna 2009, Praha 2009, s. 20-21.

Prioritm'oblastipredsednictvi CR v Rade EU, Praha 2007, s. 15.

Textkoalicm'smlouvy,http://www.lidovky.cz/ln_redakce.asp?c=A061228_160413_ln_redakce_hrn.

Tulmets E., Przygotowania do prezydencji w UE: udział Czech w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego, Polski

Przegląd Dyplomatyczny 2009, nr 1, s. 61-82.

Tulmets E., Stdty yychodm' dimenze Evropske politiky sousedstvi v ceske zahranicm' politi- ce, [in:] M. Koran et al., Ceska zahranicm'politika v roce 2008, Praha 2009, s. 207, 209-211.

Zprava o zahranicm' politice Ceske republiky za rok 2009, s. 121, 277, 281, 288, http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/zprava2009.html.
ISSN: 1899-5160
eISSN: 2391-7652

Partnerzy platformy czasopism