Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP <p>Czasopismo "Historia i Polityka" początkowo wydawane było jako seria, obecnie jest kwartalnikiem redagowanym na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. Przy jego tworzeniu współpracują przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich z Polski oraz całego świata.</p><p>ISSN: 1899-5160<br />eISSN: 2391-7652</p><p>Indeksowane w: Arianta, BazHum, DOAJ, CEJSH, CEEOL, CEON Biblioteka Nauki, CiteFactor, Electronic Journals Library, ERIH PLUS, IndexCopernicus, PBN, POL-Index, SHERPA/RoMEO, ZDB.</p><p><span class="im">Za publikację w czasopiśmie można otrzymać 40 punktów</span>.</p><p>Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.</p><p>Znajdź nas i polub na <a href="https://www.facebook.com/Historia-i-Polityka-1364090933661097/">Facebook</a>!</p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Historia i Polityka 1899-5160 <p>Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych autorów.<br />Dane autorów nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych. Redaktorzy i recenzenci są zobowiązani do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych ze złożonymi do redakcji tekstami.</p><p>Autor, zgłaszając swój tekst wyraża zgodę na wszystkie warunki i zapisy <a href="https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/dokumenty/Umowa%20z%20autorem%20do%20APCz%202017.pdf">umowy licencyjnej</a> (określającej prawa autorskie) z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.</p> Specyfika systemu pojedynczego głosu przechodniego (PR-STV) na przykładzie wyborów samorządowych w Irlandii i udziału w nich społeczności imigranckich https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/HiP.2021.001 <p class="ListParagraph">The aim of the article is a critical analysis of the electoral system of a single transferable vote on the example of local elections in Ireland and its evaluation from the point of view of key participants: voters, political parties and new players – immigrant candidates. The organization of elections, the vote counting methods and the rule of transfer of votes to seats as well as the influence of the electoral system on political parties strategies and voter behavior are presented in detail. In principle, the proportional system should be more friendly to independent candidates and small interest groups, but the case of immigrant candidates running in the elections in Ireland shows that in practice it is difficult for new players to achieve election success without the support of political parties. The analysis is based on a diverse sources, the review of academic literature and statistical data is complemented by the results of qualitative research – the in-depth interviews with Polish candidates running in the local elections in Ireland in the years 2009–2019.<strong></strong></p> Wojciech Kostka Magdalena Lesińska Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-05-14 2021-05-14 35 (42) 9 29 10.12775/HiP.2021.001 Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35252 <p>Głównymi celami tego artykułu są identyfikacja mitów ról politycznych, które zostały wykorzystane przez Komitet Obrony Demokracji (KOD) do stworzenia językowego obrazu jego powstania, a także wyjaśnienie znaczenia konfiguracji tych struktur semantycznych dla autokreacji ról politycznych, które okazały się efektywnym bodźcem dla oddolnej mobilizacji przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Zostaną one zrealizowane przy wykorzystaniu analizy źródeł, jakościowej relacyjnej analizy zawartości i typologii mitów. Z kolei cel poboczny artykułu stanowi weryfikacja użyteczności analitycznej narzędzia teoretycznego w postaci typologii mitów, których przedmiotem są role polityczne. Testowi poddano siatkę kategorii teoretycznych obejmującą cztery pary typów idealnych mitów: antropolatryzującego i diabolizującego, teofanijnego i demonizującego, boskiego i diabelskiego mesistesu oraz katechonu i antychrysta. Wykorzystanie tych kategorii teoretycznych do zidentyfikowania i rozróżnienia dyskursywnych kreacji oraz autokreacji ruchu społecznego pokazało, że dzielą one pole semantyczne mitu roli politycznej w taki sposób, że jego typy idealne są rozłączne i umożliwiają rozpoznanie podstawowych konstruktów semantycznych ról politycznych. Uwidoczniło również, że KOD zaniechał skrajnie pozytywnego i negatywnego wartościowania siebie i swoich oponentów politycznych. Do dyskursywnej autolegitymizacji w systemie politycznym wykorzystał mity teofanijny, boskiego mesistesu i katechonu. Do delegitymizacji rządzących podmiotów politycznych zastosował mity demonizujący i antychrysta. Obraz powstania ruchu był wyrazem poczucia konieczności powstania i działania dobrego katechonu, który powstrzyma antychrysta przed zniszczeniem systemu demokratycznego w Polsce i przyczyni się do ochrony i zachowania jego konstytutywnych wartości.</p> Joanna Rak Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 31 45 10.12775/HiP.2021.002 Polityczne i wojskowe aspekty stosunków między Chińską Republiką Ludową i niepodległym Sudanem Południowym https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35254 <p>Przedmiotem analizy są polityczne i wojskowe aspekty stosunków między Chińską Republiką Ludową i Sudanem Południowym. W pierwszej części artykułu omówiono aspekty polityczne, a w drugiej części aspekty wojskowe współpracy między państwami. Polityczno-wojskowe stosunki dwustronne zdominowane są kwestią konfliktów militarnych Sudanu Południowego. Chiny angażują się w działania na rzecz stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa w Sudanie Południowym, jednak przede wszystkim koncentrują się na ochronie własnych interesów w tym państwie i regionie Afryki Wschodniej. Rozważania prowadzone są z perspektywy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.</p> Łukasz Jureńczyk Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 47 60 10.12775/HiP.2021.003 Druzowie w armii izraelskiej – od braterstwa krwi do asymilacji https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35255 <p>Druzowie są jedną z nielicznych, obok Beduinów i Czerkiesów, autochtonicznych mniejszości etnicznych mogących służyć w armii izraelskiej (Izraelskie Siły Obrony – IDF). Jest to ludność lojalna wobec tego państwa od jego początków. Artykuł ten ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest oczywiście opisanie historii, zasad i znaczenia służby Druzów, przy okazji przybliżenie historii tej mniejszości w Izraelu. Drugim jest pytanie o obecną sytuację Druzów i politykę Izraela w stosunku do swoich mniejszości narodowych, zwłaszcza po przyjęciu tzw. <em>Nationality Bill</em>, na przykładzie Druzów właśnie.</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p> Przemysław Mazur Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 61 76 10.12775/HiP.2021.004 Węzłowe elementy relacji polsko-amerykańskich w świetle analizy ramowania https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35257 <p>Celem tego artykułu jest przedstawienie tematów poruszanych w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich podczas debaty parlamentarnej odbywającej się po <em>exposé</em> ministrów spraw zagranicznych oraz porównanie jej do treści zawartych w programach wyborczych polskich partii politycznych. Podstawową metodą badawczą użytą na potrzeby tego artykułu jest analiza zawartości oraz ramowanie (<em>framing analysis</em>). Objęto nimi <em>exposé</em> ministrów spraw zagranicznych oraz programy polskich partii politycznych w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich. Ma ona na celu porównanie i skonfrontowanie treści i tematów poruszanych w programach partii z treścią i tematami poruszanymi przez ministra spraw zagranicznych w corocznej informacji rządu.</p> Ksymena Matysek Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 77 94 10.12775/HiP.2021.005 Podziały polityczne w samorządzie miejskim Kielc w okresie dwudziestolecia międzywojennego https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35258 <p>Na układ sił politycznych w samorządzie miejskim Kielc miała wpływ sytuacja polityczna, ale także kwestie narodowościowe związane z liczną mniejszością żydowską zamieszkującą miasto. Polacy obawiali się zdominowania Rady Miejskiej Kielc przez przedstawicieli społeczności żydowskiej. Polityczna prawica, mając silne wpływy wśród zamożnej części mieszkańców miasta, wykorzystywała te nastroje i m.in. dzięki temu w latach 1919–1934 dominowała w Radzie Miejskiej Kielc. Należy również pamiętać o naciskach politycznych i manipulacjach ze strony władz państwowych po 1926 r., co miało wpływ na wypaczanie wyników wyborów samorządowych szczególnie z perspektywy wyborów do Rady Miejskiej Kielc w 1934 r.</p> Ireneusz Ciosek Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 95 107 10.12775/HiP.2021.006 Ewolucja stosunków handlowych i umownych Polski z krajami EWG w latach 1960–1990 https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35259 <p>Artykuł analizuje kolejne etapy stosunków handlowych i umownych Polski z krajami EWG od momentu powstania tej organizacji. Stosunki Polski z EWG w latach 60. i 70. XX w. pozostawały pod dużym wpływem czynników politycznych. Mniejsza rola przypadała uwarunkowaniom ekonomicznym. W handlu Wschód–Zachód występowały silne ograniczenia, m.in. strategiczne ograniczenia eksportowe, ograniczenia kredytowe oraz stosowane przez kraje EWG ograniczenia ilościowe importu z krajów socjalistycznych. Polskie kontakty z EWG, zwane w odróżnieniu od oficjalnych – technicznymi, rozpoczęły się w 1964 r. W handlu Wspólnoty Polska odgrywała historycznie niewielką rolę i nie miała dla EWG istotnego znaczenia. Udział Polski w globalnym imporcie państw Wspólnoty w 1988 r. wynosił tylko 0,23%. Po podpisaniu w 1989 r. umowy handlowej między Polską a Wspólnotą Europejską rząd polski podjął starania o nawiązanie maksymalnie szerokiej współpracy z EWG.</p> Zbigniew Klimiuk Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 109 126 10.12775/HiP.2021.007 Droga, brama, szczelina. „Przejście” jako element symboliczny we współczesnych pomnikach i miejscach pamięci https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35260 <p>Tekst przedstawia zagadnienia związane ze współczesnymi miejscami pamięci. Autor analizuje symbolikę pomników i memoriałów, w których osią upamiętnienia jest „przejście”, brama, szczelina. Pyta o intencje twórców takich miejsc pamięci i podkreśla, że są one nie tylko reprezentacją przeszłości. Zdobywając status symbolu, wyraźnie wpływają na zbiorową wyobraźnię. Nie tylko pielęgnują wspomnienia, ale też odgrywają ważną rolę w budowaniu mostów między przeszłością a teraźniejszością. Wspierają edukację obywatelską i kształtują postawy społeczne.</p> Marcin Zaborski Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 127 145 10.12775/HiP.2021.008 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców przed i w warunkach europejskiego kryzysu migracyjnego https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35261 <p>Artykuł zwraca uwagę na to, że europejski kryzys migracyjny wywołał w Polsce istotne zmiany nastrojów społecznych, polegające na wzroście postaw niechęci i wrogości wobec migrantów spoza Europy. Państwa Europy Zachodniej, poddane od wielu dekad procesom wielokulturowości, są skłonne do przyjmowania imigrantów i integracji, podczas gdy w Polsce temat jest trudny ze względu na brak codziennych kontaktów Polaków z przedstawicielami państw spoza Europy, co powoduje zwiększony poziom obaw oraz zmniejsza szansę asymilacji przybyszów z zagranicy.</p> Krzysztof Głowiak Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 147 162 10.12775/HiP.2021.009 Jabin T. Jacob, Hoang The Anh (red.). China’s Search for ‘National Rejuvenation’. Domestic and Foreign Policies under Xi Jinping, Palgrave Macmillan, Singapore 2020, ss. 237 https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35262 <p>recenzja</p> Michał Dahl Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka 2021-09-16 2021-09-16 35 (42) 165 167 10.12775/HiP.2021.010