https://apcz.umk.pl/HiP/issue/feed Historia i Polityka 2021-09-16T13:01:19+02:00 Katarzyna Kącka kkacka@umk.pl Open Journal Systems <p>Czasopismo "Historia i Polityka" początkowo wydawane było jako seria, obecnie jest kwartalnikiem redagowanym na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu. Przy jego tworzeniu współpracują przedstawiciele kilkunastu ośrodków akademickich z Polski oraz całego świata.</p><p>ISSN: 1899-5160<br />eISSN: 2391-7652</p><p>Indeksowane w: Arianta, BazHum, DOAJ, CEJSH, CEEOL, CEON Biblioteka Nauki, CiteFactor, Electronic Journals Library, ERIH PLUS, IndexCopernicus, PBN, POL-Index, SHERPA/RoMEO, ZDB.</p><p><span class="im">Za publikację w czasopiśmie można otrzymać 40 punktów</span>.</p><p>Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.</p><p>Znajdź nas i polub na <a href="https://www.facebook.com/Historia-i-Polityka-1364090933661097/">Facebook</a>!</p> https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35262 Jabin T. Jacob, Hoang The Anh (red.). China’s Search for ‘National Rejuvenation’. Domestic and Foreign Policies under Xi Jinping, Palgrave Macmillan, Singapore 2020, ss. 237 2021-09-16T13:01:19+02:00 Michał Dahl n.olszanecka@wp.pl <p>recenzja</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/HiP.2021.001 Specyfika systemu pojedynczego głosu przechodniego (PR-STV) na przykładzie wyborów samorządowych w Irlandii i udziału w nich społeczności imigranckich 2021-06-11T18:21:13+02:00 Wojciech Kostka na.olszanecka@gmail.com Magdalena Lesińska n.olszanecka@wp.pl <p class="ListParagraph">The aim of the article is a critical analysis of the electoral system of a single transferable vote on the example of local elections in Ireland and its evaluation from the point of view of key participants: voters, political parties and new players – immigrant candidates. The organization of elections, the vote counting methods and the rule of transfer of votes to seats as well as the influence of the electoral system on political parties strategies and voter behavior are presented in detail. In principle, the proportional system should be more friendly to independent candidates and small interest groups, but the case of immigrant candidates running in the elections in Ireland shows that in practice it is difficult for new players to achieve election success without the support of political parties. The analysis is based on a diverse sources, the review of academic literature and statistical data is complemented by the results of qualitative research – the in-depth interviews with Polish candidates running in the local elections in Ireland in the years 2009–2019.<strong></strong></p> 2021-05-14T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35252 Autokreacja ról politycznych Komitetu Obrony Demokracji w mitycznym uniwersum polskiej sceny politycznej 2021-09-16T10:34:45+02:00 Joanna Rak n.olszanecka@wp.pl <p>Głównymi celami tego artykułu są identyfikacja mitów ról politycznych, które zostały wykorzystane przez Komitet Obrony Demokracji (KOD) do stworzenia językowego obrazu jego powstania, a także wyjaśnienie znaczenia konfiguracji tych struktur semantycznych dla autokreacji ról politycznych, które okazały się efektywnym bodźcem dla oddolnej mobilizacji przeciwników Prawa i Sprawiedliwości. Zostaną one zrealizowane przy wykorzystaniu analizy źródeł, jakościowej relacyjnej analizy zawartości i typologii mitów. Z kolei cel poboczny artykułu stanowi weryfikacja użyteczności analitycznej narzędzia teoretycznego w postaci typologii mitów, których przedmiotem są role polityczne. Testowi poddano siatkę kategorii teoretycznych obejmującą cztery pary typów idealnych mitów: antropolatryzującego i diabolizującego, teofanijnego i demonizującego, boskiego i diabelskiego mesistesu oraz katechonu i antychrysta. Wykorzystanie tych kategorii teoretycznych do zidentyfikowania i rozróżnienia dyskursywnych kreacji oraz autokreacji ruchu społecznego pokazało, że dzielą one pole semantyczne mitu roli politycznej w taki sposób, że jego typy idealne są rozłączne i umożliwiają rozpoznanie podstawowych konstruktów semantycznych ról politycznych. Uwidoczniło również, że KOD zaniechał skrajnie pozytywnego i negatywnego wartościowania siebie i swoich oponentów politycznych. Do dyskursywnej autolegitymizacji w systemie politycznym wykorzystał mity teofanijny, boskiego mesistesu i katechonu. Do delegitymizacji rządzących podmiotów politycznych zastosował mity demonizujący i antychrysta. Obraz powstania ruchu był wyrazem poczucia konieczności powstania i działania dobrego katechonu, który powstrzyma antychrysta przed zniszczeniem systemu demokratycznego w Polsce i przyczyni się do ochrony i zachowania jego konstytutywnych wartości.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35254 Polityczne i wojskowe aspekty stosunków między Chińską Republiką Ludową i niepodległym Sudanem Południowym 2021-09-16T11:48:02+02:00 Łukasz Jureńczyk n.olszanecka@wp.pl <p>Przedmiotem analizy są polityczne i wojskowe aspekty stosunków między Chińską Republiką Ludową i Sudanem Południowym. W pierwszej części artykułu omówiono aspekty polityczne, a w drugiej części aspekty wojskowe współpracy między państwami. Polityczno-wojskowe stosunki dwustronne zdominowane są kwestią konfliktów militarnych Sudanu Południowego. Chiny angażują się w działania na rzecz stabilizacji sytuacji bezpieczeństwa w Sudanie Południowym, jednak przede wszystkim koncentrują się na ochronie własnych interesów w tym państwie i regionie Afryki Wschodniej. Rozważania prowadzone są z perspektywy zarówno krajowej, jak i międzynarodowej.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35255 Druzowie w armii izraelskiej – od braterstwa krwi do asymilacji 2021-09-16T12:06:46+02:00 Przemysław Mazur n.olszanecka@wp.pl <p>Druzowie są jedną z nielicznych, obok Beduinów i Czerkiesów, autochtonicznych mniejszości etnicznych mogących służyć w armii izraelskiej (Izraelskie Siły Obrony – IDF). Jest to ludność lojalna wobec tego państwa od jego początków. Artykuł ten ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest oczywiście opisanie historii, zasad i znaczenia służby Druzów, przy okazji przybliżenie historii tej mniejszości w Izraelu. Drugim jest pytanie o obecną sytuację Druzów i politykę Izraela w stosunku do swoich mniejszości narodowych, zwłaszcza po przyjęciu tzw. <em>Nationality Bill</em>, na przykładzie Druzów właśnie.</p> <p><a href="#_ftnref1" name="_ftn1"></a></p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35257 Węzłowe elementy relacji polsko-amerykańskich w świetle analizy ramowania 2021-09-16T12:15:56+02:00 Ksymena Matysek n.olszanecka@wp.pl <p>Celem tego artykułu jest przedstawienie tematów poruszanych w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich podczas debaty parlamentarnej odbywającej się po <em>exposé</em> ministrów spraw zagranicznych oraz porównanie jej do treści zawartych w programach wyborczych polskich partii politycznych. Podstawową metodą badawczą użytą na potrzeby tego artykułu jest analiza zawartości oraz ramowanie (<em>framing analysis</em>). Objęto nimi <em>exposé</em> ministrów spraw zagranicznych oraz programy polskich partii politycznych w odniesieniu do relacji polsko-amerykańskich. Ma ona na celu porównanie i skonfrontowanie treści i tematów poruszanych w programach partii z treścią i tematami poruszanymi przez ministra spraw zagranicznych w corocznej informacji rządu.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35258 Podziały polityczne w samorządzie miejskim Kielc w okresie dwudziestolecia międzywojennego 2021-09-16T12:25:24+02:00 Ireneusz Ciosek n.olszanecka@wp.pl <p>Na układ sił politycznych w samorządzie miejskim Kielc miała wpływ sytuacja polityczna, ale także kwestie narodowościowe związane z liczną mniejszością żydowską zamieszkującą miasto. Polacy obawiali się zdominowania Rady Miejskiej Kielc przez przedstawicieli społeczności żydowskiej. Polityczna prawica, mając silne wpływy wśród zamożnej części mieszkańców miasta, wykorzystywała te nastroje i m.in. dzięki temu w latach 1919–1934 dominowała w Radzie Miejskiej Kielc. Należy również pamiętać o naciskach politycznych i manipulacjach ze strony władz państwowych po 1926 r., co miało wpływ na wypaczanie wyników wyborów samorządowych szczególnie z perspektywy wyborów do Rady Miejskiej Kielc w 1934 r.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35259 Ewolucja stosunków handlowych i umownych Polski z krajami EWG w latach 1960–1990 2021-09-16T12:34:39+02:00 Zbigniew Klimiuk n.olszanecka@wp.pl <p>Artykuł analizuje kolejne etapy stosunków handlowych i umownych Polski z krajami EWG od momentu powstania tej organizacji. Stosunki Polski z EWG w latach 60. i 70. XX w. pozostawały pod dużym wpływem czynników politycznych. Mniejsza rola przypadała uwarunkowaniom ekonomicznym. W handlu Wschód–Zachód występowały silne ograniczenia, m.in. strategiczne ograniczenia eksportowe, ograniczenia kredytowe oraz stosowane przez kraje EWG ograniczenia ilościowe importu z krajów socjalistycznych. Polskie kontakty z EWG, zwane w odróżnieniu od oficjalnych – technicznymi, rozpoczęły się w 1964 r. W handlu Wspólnoty Polska odgrywała historycznie niewielką rolę i nie miała dla EWG istotnego znaczenia. Udział Polski w globalnym imporcie państw Wspólnoty w 1988 r. wynosił tylko 0,23%. Po podpisaniu w 1989 r. umowy handlowej między Polską a Wspólnotą Europejską rząd polski podjął starania o nawiązanie maksymalnie szerokiej współpracy z EWG.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35260 Droga, brama, szczelina. „Przejście” jako element symboliczny we współczesnych pomnikach i miejscach pamięci 2021-09-16T12:45:55+02:00 Marcin Zaborski n.olszanecka@wp.pl <p>Tekst przedstawia zagadnienia związane ze współczesnymi miejscami pamięci. Autor analizuje symbolikę pomników i memoriałów, w których osią upamiętnienia jest „przejście”, brama, szczelina. Pyta o intencje twórców takich miejsc pamięci i podkreśla, że są one nie tylko reprezentacją przeszłości. Zdobywając status symbolu, wyraźnie wpływają na zbiorową wyobraźnię. Nie tylko pielęgnują wspomnienia, ale też odgrywają ważną rolę w budowaniu mostów między przeszłością a teraźniejszością. Wspierają edukację obywatelską i kształtują postawy społeczne.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka https://apcz.umk.pl/HiP/article/view/35261 Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców przed i w warunkach europejskiego kryzysu migracyjnego 2021-09-16T12:54:45+02:00 Krzysztof Głowiak n.olszanecka@wp.pl <p>Artykuł zwraca uwagę na to, że europejski kryzys migracyjny wywołał w Polsce istotne zmiany nastrojów społecznych, polegające na wzroście postaw niechęci i wrogości wobec migrantów spoza Europy. Państwa Europy Zachodniej, poddane od wielu dekad procesom wielokulturowości, są skłonne do przyjmowania imigrantów i integracji, podczas gdy w Polsce temat jest trudny ze względu na brak codziennych kontaktów Polaków z przedstawicielami państw spoza Europy, co powoduje zwiększony poziom obaw oraz zmniejsza szansę asymilacji przybyszów z zagranicy.</p> 2021-09-16T00:00:00+02:00 Prawa autorskie (c) 2021 Historia i Polityka