Walory smakowo-zapachowe niementolowych odmian mięt (Mentha Sp.)

Anna Kiełtyka-Dadasiewicz, Aleksandra Kubat-Sikorska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/HERB.2016.008

Abstrakt


W pracy przedstawiono wyniki oceny sensorycznej oraz hedonistycznej w zakresie smaku i zapachu dla naparów ze świeżych liści mięt. Analizie poddano 7 gatunków i odmian mięt należących do trzech chemotypów (karwonowy, linalolowy i mentolowy), uprawianych w gruncie. W badaniu intensywności smaku i zapachu najwyższą punktację uzyskały: mięta pieprzowa M.× piperita L. (chemotyp mentolowy) oraz mięta marokańska M. spicata L. ‘Moroccan’, (chemotyp karwonowy). Najmniej intensywny był zapach i smak dwóch mięt karwonowych: kędzierzawej (M. crispata L.) i okrągłolistnej (M. rotundifolia Huds.). Uzyskane profile sensoryczne obrazują duże zróżnicowanie badanych mięt pod względem smaku i zapachu. Wykazano podobieństwo pod względem deskryptorów smaku w obrębie poszczególnych chemotypów mięt. W ocenie hedonistycznej największą akceptację uzy-skała mięta marokańska, najmniejszą mięta imbirowa (chemotyp linalolowy).

Słowa kluczowe


mięta, karwon, linalol; mentol; deskryptor; profil sensoryczny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


McKay D.L., Blumberg J.B., A review of the bioactivity and potential health benefits of peppermint tea (Mentha piperita L.), Phytotherapy Research, 2006, 20, s. 619–633.

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Jabłońska-Trypuć A., Taraseviciene Z., Kubat-Sikorska A., Charakterystyka i właściwości użytkowe surowców miętowych, Towaroznawcze Problemy Jakości, 2016, 1(46), 93–105.

Newerli-Guz J., Kobylańska A., Ocena jakości jednoskładnikowych herbatek ziołowych na przykładzie Mentha piperita, Problemy Higieny i Epidemiologii, 2013, 94(4), s. 862–865.

Czerwińska D., Zastosowanie mięty przy produkcji wyrobów cukierniczych. Cukier-nictwo, 2013, 37, s. 3.

Pokorska B., Mięta, Przegląd Gastronomiczny, 1999, 51A(10), s. 47.

Korczak J., Przyprawy i ich rola w kształtowaniu jakości sensorycznej produktów spożywczych i potraw, [w]: Zmysły a jakość żywności i żywienia, (red. Gawęcki J., N. Baryłko-Pikielna), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, 2007, s. 111–128.

Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A., Roślinne surowce kosmetyczne, MedPharm Polska 2008.

Kiełtyka-Dadasiewicz A., Chernetskyy M., Krochmal-Marczak B., Ludwiczuk A., Róż-norodność botaniczna i użytkowa roślin z rodzaju Mentha oraz ich znaczenie w kos-metologii. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii, (red.) Wenerska-Wo-jtaszek E., Wyd. Akademickie WSSP 2015, s. 120–121.

Giemza M., J. Kaniewski, I. Yemchenko, E. Wierzbińska. Ocena sensoryczna wyrobów per-fumeryjnych. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2000, 546, s. 29–40.

Kubátová A., Lagadec A.J.M., Miller D.J., Hawthorne S.B., Selective extraction of ox-ygenates from savory and peppermint using subcritical water, Flavour and Fragrance Journal, 2001, 16(1), s. 64–73.

Ludwiczuk A. Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicki R., Golus J., Ginalska G., Essential oils of some Mentha species and cultivars, their chemistry and bacteriostatic activity, Natural Product Communications, 2016, 11(7), s. 1015–1018.

PN-ISO 6658. 1998 Analiza sensoryczna – Metodologia – Wytyczne ogólne.

Chen.M.Z, Trinnaman.L, Bardsley K., St Hilaire C.J., Da Costa N.C., Volatile com-pounds and sensory analysis of both harvests of double-cut Yakima peppermint (Men-tha piperita L.), Journal of Food Science, 2011, 76(7):C1032-8. doi: 10.1111/j.1750-3841.2011.02328.x.

Díaz-Maroto M.C., Pérez-Coello M.S., González Viñas M..A, Cabezudo M.D., In-fluence of drying on the flavor quality of spearmint (Mentha spicata L.), Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2003, 51(5), s. 1265–1269.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism