Silversi w narracjach millennialsów – relacje międzypokoleniowe w kontekście refleksyjno-edukacyjnym

Monika Sulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.013

Abstrakt


W artykule ukazane zostało znaczenie relacji międzypokoleniowych jako wartości, której nie sposób przecenić, a której znaczenie trzeba podkreślać i opisywać szczególnie w przestrzeni pedagogicznej, andragogicznej czy gerontolo- gicznej. Relacje międzypokoleniowe zostały ukazane jako katalizator refleksyjności – kategorii, która to w ostatnim czasie staje się obiektem szczególnej uwagi i troski. Autorka na podstawie przeprowadzonego projektu dydaktycznego pt. Tydzień z życia seniorki lub seniora ukazała znaczenie relacji międzygeneracyjnych w kontekście rozwijania refleksyjności.


Słowa kluczowe


relacje międzypokoleniowe; transmisja międzygeneracyjna; silversi; millennialsi; refleksyjność

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Demetrio, D. (2000). Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie. Kraków: Impuls.

Dominice, P. (2006). Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Dominice, P. (1994). Historia życia jako proces kształcenia. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Dyczewski, L. (1994). Ludzie starzy i starość w społeczeństwie i kulturze. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Gdula, M. (2009). Trzy dyskursy miłosne. Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

Godlewski, G. (2002). Animacja i Antropologia. W: G. Godlewski, I. Kurz, A. Mencwel,

M. Wójtowicz (red.), Animacja Kultury. Doświadczenie i przyszłość. Warszawa: Instytut Kultury Polskiej UW.

Homplewicz, J. (2003). Dawna wiedza o starości i wiedza nam współczesna. W: J. Hom-

plewicz (red.), Pedagogika jesieni. Problemy wychowawcze ludzi starych. Rzeszów:

Wydawnictwo Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara.

Kargulowa, A., Kargul, J. (2014). Kwestie konstruowania tożsamości z perspektywy dydaktyki dorosłych. Studia Dydaktyczne, nr 26.

Kisiel, P. (2016). Millennialsi – nowy uczestnik życia społecznego? Studia Socialia Cracoviensia, nr 1(14).

Majewska-Kafarowska, A. (2018) Między rozłąką a lepszym życiem – doświadczenie nieobecności bliskich na skutek migracji w narracjach ludzi starych. Edukacja Dorosłych, nr 2.

Morańska, D. (2017). Refleksyjne uczenie się w akademickiej edukacji zdalnej. Edukacja

– Technika – Informatyka, nr 1(19).

Oleś, P. (2011). Psychologia człowieka dorosłego. Ciągłość – zmiana – integracja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Perkowska-Klejman, A. (2013). Modele refleksyjnego uczenia się. Teraźniejszość – Czło-

wiek – Edukacja, nr 1(61).

Perkowska-Klejman, A. (2014). Cztery poziomy refleksyjności studentów. Teraźniejszość

– Człowiek – Edukacja, nr 2/66.

Steuden, S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Stopińska-Pająk, A. (2018). Sąsiedzi u naszych drzwi – starość w perspektywie poruszonej mapy. W: A. Stopińska-Pająk, Z. Dacko-Pikiewicz (red.), W starzejącej się Europie... Konteksty sąsiedztwa i dialogu we współczesnym świecie. Warszawa: PWN.

Sulik, M. (2018). W poszukiwaniu katalizatora refleksyjnego uczenia się dorosłych. W: M. Gromadzka (red.), Przestrzenie i miejsca edukacji dorosłych w Polsce. War- szawa: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Sulik, M. (2017). Miejsce osób starszych w doświadczeniach biograficznych studentek i studentów: refleksje z badań. W: E. Dubas, M. Muszyński (red.), Obiektywny i subiektywny wymiar starości. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Tokarczuk, O. (2020). Czuły narrator. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz.U. 2015 r., poz. 1705).

Wiśniewska, E. (2017). Starsi i młodzi w dialogu międzypokoleniowym. Społeczeństwo

– Edukacja – Język, t. 6.

Wnuk, W. (2013). O potrzebie kształtowania relacji międzypokoleniowych. W: Dialog

międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje. Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zierkiewicz, E., Łysak, A. (2006). Trzeci wiek drugiej płci. Starsze kobiety jako podmiot aktywności społecznej i kulturowej. Wrocław: Wydawnictwo MarMar.

Netografia

Adamski, J. Silver influencer. Pobrane z: https://janadamski.eu/2019/08/silver-influencer/ [dostęp: 15.08.2020].

Błaszczak, A. (2019). Aktywny silvers zamiast seniora? Starsi Polacy chcą pracować. Rzeczpospolita. Pobrane z: https://www.rp.pl/Sciezki-kariery/304289956-Aktywny- -silvers-zamiast-seniora-Starsi-Polacy-chca-pracowac.html [dostęp: 15.08.2020].

Mamok, A. (2019) Silversi – czyli kim są naprawdę tacy pracownicy. Pobrane z: https:// adammamok.pl/silversi-czyli-pokolenie-50-kim-sa-naprawde-tacy-pracownicy/ [do- stęp: 15.08.2019].

Ranking silver influencerów. Kim są i dlaczego milenialsi powinni się ich bać? (2019) WPROST. Pobrane z: https://www.wprost.pl/tylko-u-nas/10228529/ ranking-silver-influencerow-kim-sa-i-dlaczego-milenialsi-powinni-sie-ich-bac. html?pr=10228998&pri=10#1-Maria-Winiarska-marysiawiniarska-865-tys-obser- wujacych [dostęp: 15.08.2020].

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Dz.U. 2015 poz. 1705. Pobrane z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001705 [dostęp: 06.03.2021].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism