Analiza zachowań zdrowotnych aktywnych zawodowo kobiet a potrzeba działań edukacyjnych

Alina Dworak, Marianna Dąbrowska-Wnuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.008

Abstrakt


W artykule zaprezentowano problematykę zdrowia kobiety w kon- tekście roli i znaczenia profilaktyki zdrowotnej, rozumianej jako podejmowanie in-dywidualnych działań służących utrzymaniu i pomnażaniu zdrowia. Przedstawiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na grupie 208 aktywnych zawodowo kobiet, prezentując ich sytuację zdrowotną z perspektywy samooceny stanu zdrowia, przekonań na temat zdrowia oraz podejmowanych działań profilaktycznych i eduka- cyjnych w zakresie ochrony zdrowia.


Słowa kluczowe


kobieta; zdrowie; profilaktyka; edukacja zdrowotna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bytniewski, M., Danielewicz, J. (2005). Promocja zdrowia w rodzinie poprzez wycho- wanie do rekreacji ruchowej. W: Promocja zdrowia w hierarchii wartości. Lublin: NeuroCentrum.

Charońska, E. (2008). Podstawy teoretyczne edukacji zdrowotnej. W: A. Andruszkiewicz, M. Banaszkiewicz (red.), Promocja zdrowia. Teoretyczne podstawy promocji zdrowia, (s. 123–153), t. 1. Lublin: Wydawnictwo CZELEJ.

Dolińska-Zygmunt, G. (2001a). Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu. W: G. Doliń- ska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 11–18). Wrocław: Wydawni- ctwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dolińska-Zygmunt, G. (2001b). Behawioralne wyznaczniki zdrowia – zachowania zdro- wotne. W: G. Dolińska-Zygmunt (red.), Podstawy psychologii zdrowia (s. 33–70). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Gil, R., Dziedziczko, A. (2004). Pojęcie świadomości zdrowotnej, zdrowia i choroby. Zdro- wie Publiczne, nr 114(2), s. 251–255.

Gulczyńska, A., Kasperek-Golimowska, E., Rąglewska, P. (2011). Edukacja zdrowotna w kontekście różnic płciowych. Nowiny Lekarskie, 80, 5, s. 344–348.

Heszen-Niejodek, I. (2000). Psychologia zdrowia. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Pod- ręcznik akademicki (t. 3, s. 456–464). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycholo- giczne.

Juczyński, Z. (2009). Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych.

Kulik, T.B. (2015). Koncepcje zdrowia w medycynie. W: T.B. Kulik, A. Pacian (red.), Zdrowie publiczne (s. 3–17). Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Lachowska, B. (2012). Praca i rodzina. Konflikt czy synergia? Lublin: Wydawnictwo KUL Mandal, E. (2007). Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa. W: E. Mandal (red.), W kręgu gender (s. 79–91). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Mellibruda, J. (1998). Przedmowa. W: Sheridan, Ch.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycznego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut

Psychologii Zdrowia.

Miller, M., Opolski, J. (2009). Zdrowie Publiczne w Polsce a polityka zdrowotna w świetle dokumentów Światowej Organizacji Zdrowia. Postępy Nauk Medycznych, nr 4,

tom 22, s. 282–289.

Ostrowska, A. (1999). Styl życia a zdrowie. Warszawa: IFiS PAN.

Ostrowska, A. (2013) (red.). Zdrowie i jego zagrożenia. Raport Polki 2013. Fundacja MSD

dla Zdrowia Kobiet http://fzk.org.pl/pdf/RAPORT_LEKKI.pdf

Olszewska, S., Spryszyńska, M. (2012). Zachowania zdrowotne a jakość życia małżon- ków. W: T. Rostowska, A. Lewandowska-Walter (red.). Małżeństwo i rodzicielstwo

a zdrowie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Sheridan, Ch.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biomedycz-

nego modelu zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Słońska, Z., Misiuna, M. (1993). Promocja zdrowia. Słownik podstawowych terminów.

Warszawa: Agencja Promo- Lider.

Syrek, E. (2008). Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne

orientacje poznawcze. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Szewczyk, T. (2000). Specyficzne cechy edukacji zdrowotnej. W: M. D. Głogowska (red.), Promocja zdrowia. Konteksty społeczno-kulturowe (s. 178–201). Poznań: Wydawnictwo Wolumin s.c.

Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Ciągłość, zmiana, konteksty. Warszawa:IFiS PAN.

Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., Budrowska, B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet. Mity,

realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Tobiasz-Adamczyk, B. (2003). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby. Kraków:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Woynarowska, B., Woynarowska-Sołdan, M. (2016). Słowniczek podstawowych terminów.

W: B. Woynarowska (red.), Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia (s. 97–102). Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji ORE.

Źródła internetowe:

Borysiak K. i in., (2012). Zdrowie kobiet w Polsce 2004–2009. Studia i analizy statystycz- ne. Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie. Pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary- -tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-kobiet-w-polsce-w-latach-2004-2009,9,1. html?pdf = 1

Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020, s. 20–21. Pobrano z: http://dziennikustaw. gov.pl/DU/2016/1492/1, (24.04.2019).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Pobrane z: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1914/1 (25.04.2019).

Program profilaktyki raka szyjki macicy. Pobrano z: http://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/ programy-profilaktyczne (26.04.2019).

Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi. Pobrane z: http://www.nfz.gov. pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne (26.04.2019).

Krajowy Rejestr Nowotworów. Pobrano z: http://onkologia.org.pl/rak-piersi-kobiet/ (15.10.2019).

Na czym polega profilaktyka raka piersi? Pobrano z: http://www.onkonet.pl/dp_prof_rpier- si.php (25.11.2019).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism