Między pracą zawodową a edukacją dzieci – sytuacja zawodowa rodziców edukujących domowo

Magdalena Giercarz-Borkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.006

Abstrakt


Artykuł dotyczy wyborów między karierą a wychowaniem dzieci, ja- kich dokonują rodzice edukujący domowo, którzy rezygnując z korzystania ze szkół, muszą zapewnić dzieciom całodobową opiekę. Przedstawia wyniki badań jakościo- wych przeprowadzonych w Polsce (2012–2019) metodą wywiadu narracyjnego oraz etnografii wirtualnej. Koncentruje się na matkach-edukatorkach, ponieważ kobiety są bardziej zaangażowane w edukację dzieci. Zrekonstruowana sytuacja zawodowa współczesnych homeschoolerek pozwala wpisać je w dwa dyskursy macierzyństwa: matkowanie („momism”) i supermatki („superwoman”). Kobiety te, niezależnie od tego, czy podejmują pracę, czy koncentrują się wyłącznie na edukacji domowej, łączy jednoczesne poczucie zmęczenia i szczęścia. Ojcowie nie rezygnują z pracy z powodu edukacji domowej, choć najczęściej pracują na etatach. Popularny wśród polskich rodzin homeschoolingowych charakter zatrudnienia to: działalność gospo- darcza, wolny zawód, praca zdalna. Wśród uczestników badań nie dominował trady- cyjny model rodziny, najczęściej oboje rodzice byli aktywni zawodowo.


Słowa kluczowe


edukacja domowa; rodzice; kobieta; matka; kariera

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balcerzak-Paradowska, B. (2015). Czas pracy jako instrument zatrudnienia przyjaznego rodzinie – polskie realia. Polityka Społeczna, vol. 42, 4(493), s. 30–35.

Balcerzak-Paradowska, B., Bednarski, M., Głogosz, D., Kusztelak, P., Ruzik-Sierdzińska, A., Mirosław, J. (2011).

Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: PARP.

Bielecka-Prus, J., Heleniak, A. (2018a). Motywy podjęcia edukacji domowej w opinii rodziców. W: J. Bielecka-Prus (red.), Rodzina w edukacji domowej (s. 139–166). Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia Gotów.

Bielecka-Prus, J., Heleniak, A. (2018b). Sposób organizacji edukacji domowej. W: J. Biele- cka-Prus (red.), Rodzina w edukacji domowej (s. 202–223). Warszawa: Wydawnictwo i Księgarnia Gotów.

Biskup, B. (2012). Role i niedole płci: kobieta pracująca w XXI wieku. Nowe Horyzonty Edukacji, nr 3, s. 16–17.

Bronk, A. (2015). O politykę rodzinną sprzyjającą pracy kobiet. Polityka Społeczna, nr 7, s. 21–25.

Budajczak, M. (2004). Edukacja domowa. Gdańsk: GWP.

Ecler-Nocoń, B. (2016). Macierzyństwo jako przełom i kapitał biograficzny. Problemy

Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 4, s. 32–37.

Giercarz-Borkowska, M. (2019). Edukacja domowa jako alternatywa edukacyjna dla dzie-

ci zdolnych. Wrocław: Wydawnictwo TeksTy.

Głowacka, M. (2015). Edukacja domowa a przemiany nowoczesności. Zoon Politykon, nr 6, s. 219–236.

Graff, A. (2014). Matki feministki. Warszawa: Krytyka Polityczna.

Jakubiak, K., Winiarz, A. (red.). (2004). Nauczanie domowe dzieci polskich od XVIII do

XX wieku. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej.

Jemielniak, D. (2013). Netnografia, czyli etnografia wirtualna – nowa forma badań etno-

graficznych. Prakseologia, nr 154, s. 97–116.

Kochan, K. (2015). Women-Home Educators. Pedagogika Rodziny, nr 5(2), s. 157–172.

Młynarska, M. (2011). Kiedy mieć dziecko? Jakościowe badanie procesu odraczania de-

cyzji o rodzicielstwie. Zeszyty Naukowe Instytutu Statystyki i Demografii SGH, 11. Mróz, L. (2014).

Idealne i wściekłe. Newsweek Polska, nr 22, s. 30–33.

Olcoń-Kubicka, M. (2009). Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości. Warszawa:

Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Pawlikowska, K., Maison, D. (2014). Polki. Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata? Warszawa: Wydawnictwo UW.

Piotrowska-Marchewa, M. (2011). Kobieta, rodzina i życie codzienne na ziemiach polskich w XIX wieku. Mówią Wieki, nr 3, s. 31–35.

Rembiasz, M., Siemieniak, P. (2018). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych studentek w kontekście konfliktu roli rodzicielskiej i zawodowej. Nowe Horyzonty Wychowania, nr 17(43), s. 197–207.

Rollnik-Sadowska, E. (2010). Przedsiębiorczość kobiet w Polsce. Warszawa: Difin. Samsel, A. (2015).

Współczesna rodzina – cz. IV. Matka. Sygnał, nr 5, s. 17–19. Sikorska, M. (red.). (2012). Raport Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współ-

czesnych matek. Warszawa: AXA.

Szczepańska, J. (2009). Raport o sytuacji kobiet w Polsce. Warszawa: CBOS.

Titkow, A. (2007). Tożsamość polskich kobiet. Warszawa: IFIS PAN.

Zakrzewska, M. (2013). Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Zakrzewski, P. (2013). Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna

Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”.

Zdrojewska, K. (2012). Kobieta aktywna zawodowo – zadania i role w świetle badań

CBOS. Zmiana myślenia czy pogłębienie stereotypu? AEQUALITAS, nr 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism