(Nie)równy podział w domu? Kobiece role w narracjach mężczyzn przymusowo przebywających w domu podczas stanu epidemii – ujęcie andragogiczne

Zuzanna Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.005

Abstrakt


W niniejszym artykule autorka prowadzi rozważania dotyczące wzo- rów preferowanych na poziomie świadomości i realizowanych w rzeczywistości przez mężczyzn w kontekście podziału obowiązków domowych i ról pełnionych w rodzinie. Przedstawione w artykule wnioski są wynikiem badania, osadzonego w paradygmacie interpretatywnym, przeprowadzonego metodą wywiadów częścio- wo kierowanych. Wywiady zostały przeprowadzone z mężczyznami przymusowo przebywającymi w domu podczas wprowadzenia stanu epidemii w kraju w wyniku rosnącej liczby zakażeń koronawirusem COVID-19. Celem autorki było ukazanie zmiany perspektywy postrzegania obowiązków pełnionych w domu przez mężczyzn oraz zbadanie i rozważenie edukacyjnego potencjału sytuacji izolacji społecznej. Ostatnia część artykułu została poświęcona przedstawieniu wpływu doświadczeń związanych z przymusowym pozostawaniem w domu na zmianę perspektywy po- strzegania tempa współczesnego życia w społeczeństwach ponowoczesnych i cieszą- cych się w ostatnich dekadach popularnością ruchów slow movement, zachęcających do wolniejszego i uważniejszego życia.


Słowa kluczowe


narracja; role w rodzinie; COVID-19; męskość; kobiecość

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alheit, P. (2009). Całożyciowe uczenie się i kapitał społeczny, tłum. A. Nizińska. Teraź- niejszość – Człowiek – Edukacja, nr 4(48).

Arcimowicz, K. (2008). Wizerunek ojca w polskich mediach na przełomie XX i XXI wieku. M. Fuszara (red.), Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczes- nej Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Trio.

Badinter, E. (2009). Historia miłości macierzyńskiej, tłum. K. Choiński. Warszawa: Ofi- cyna Wydawnicza Volumen.

Bauman, Z. (2007). Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Beck, U. (2004). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Bernard, J. (1972). The Future of Marriage. New York: Bantam Books.

Czarnota, W. (2015). Wybory życiowe młodych Polek. Przyczynek do antropologii kobiety.

Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Field, J. (2001). Nationality, Citizenship and Lifelong Learning: Building Social Capital

in the Learning Society. W: Bron M., Field J. (ed.), Adult Education and Democratic

Citizenship III. Wrocław: Lower Silesian University College of Education, pp. 17–36.

Flick, U. (2010). Projektowanie badania jakościowego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gromkowska-Melosik, A. (2002). Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Warszawa:

Wydawnictwo Impuls.

Herudzińska, M. (2015). Męskość na manowcach? (nie)męski mężczyzna w opiniach męż-

czyzn. Dyskursy Młodych Andragogów, nr 16, s. 35–47.

Holas, P., Słaba, D. (2016). W stronę „mindfulness”. Humanistyka i Przyrodoznawstwo,

, s. 379–383.

Honoré, C. (2012). Pochwała Powolności. Jak zwolnić tempo i cieszyć się życiem, tłum.

K. Umiński. Warszawa: Wydawnictwo Olesiejuk.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Kargul, J. (2013). Uczenie się dorosłych w kulturze pośpiechu. W: E. Solarczyk-Ambrozik

(red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kudlińska, I. (2011). Społeczne konstruowanie roli (złej) matki – na przykładzie badań nad bezradnością opiekuńczo-wychowawczą. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica, nr 39, s. 53–64.

Majka-Rostek, D. (2011). Współczesne wzorce nowego ojcostwa. W: M. Świątkiewicz-

-Mośny (red.), Rodzina. Kondycja i przemiany. Kraków: Wydawnictwo UJ, s. 88–110.

Marody, M. (2010). Instytucje mają znaczenie. Dialog, 3, s. 88–98.

Matlak, M. (2011). Kryzys męskości na przykładach wybranych postaci prezentowanych

w polskich mediach. Nauki Społeczne, 2, s. 61‒75.

Mazurek-Łopacińska, K. (2015). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta. Konsumpcja i Rozwój, 1, s. 40–53.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje

sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ostrouch-Kamińska, J. (2011). Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmio- tów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Ostrouch-Kamińska, J. (2016). Płeć jako filtr interpretacyjny w badaniach nad relacjami rodzinnymi. Trzy przykłady konstruowania metodologicznych założeń projektów. Rocznik Lubuski, 42, część 1, s. 57–70.

Szczygieł, P. (2019). Mężczyźni uczestniczący w czarnych protestach w Polsce. Ujęcie andragogiczne. Rocznik Andragogiczny, s. 33–50.

Taranowicz, I. (2016). Role rodzinne w płynnej nowoczesności. W: I. Przybył, A. Żurek (red.), Role rodzinne. Między przystosowaniem a kreacją. Poznań: Wydawnictwo Na- ukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, s. 29–39.

Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., Budrowska B. (2004). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Wojciechowska, Z. (2018). Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspek- tywie zmiany zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary postrzegania społecznego. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wojtasik, B. (2003). Refleksyjne konstruowanie kariery życiowej w ponowoczesnej co- dzienności.

Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, 4(24), s. 21–38.

Zimbardo, P., Nikita, C. (2015). Gdzie ci mężczyźni? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Raport CBOS (2018). Kobiety i mężczyźni w domu. Pobrane z: https://www.cbos.pl/SPI- SKOM.POL/2018/K_127_18.PDF (13.05.2020).

Legenza, A. (2018). Podział obowiązków w związku. Pobrane z: https://niebalaganka. pl/2018/04/17/podzial-obowiazkow-wyniki-badania-2018/ (14.05.2020).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism