Specyfika uczenia się w starości jako spełnienie marzeń i dbanie o zdrowie: w Polsce i za granicą..

Krystyna Kacprowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2020.004

Abstrakt


Autorka przedstawia sposób życia aktywnych osób starszych i doko- nuje ogólnej oceny poziomu wsparcia dla seniorów w kraju i za granicą. Opisuje se- niorów jako ludzi, którzy spełniają swoje marzenia i czują potrzebę dbania o własne zdrowie. Zarówno Polska, jak i inne kraje starają się wspierać rozwój tej warstwy społeczeństwa. Kluby seniorów, szkoły tańca i szkoły językowe umożliwiają rozwój intelektualny w każdym wieku. Autorka zwraca szczególną uwagę na model aktu językowego i tanecznego w zależności od potrzeb osób starszych. Potrzeba edukacji w zakresie języków obcych wynika głównie z aspektów cywilizacyjnych i komu- nikacyjnych. Zajęcia taneczne wynikają z potrzeby dbania o własne ciało, lepszego samopoczucia psychicznego i fizycznego. Autorka napisała artykuł prezentujący styl życia aktywnych seniorów w kraju i za granicą. W artykule przedstawiła dwie for- my aktywności – taniec i naukę języków obcych. Każda z tych czynności, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, jest bardzo ważna w życiu seniorów.


Słowa kluczowe


aktywność osób starszych; marzenia seniorów; dbanie o zdrowie; rozwój intelektualny

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ali-Haapala, A., Moyle, G., Kerr, G. (2018). Ballet Moves for Adult Creative Health, Stage One – Research Report, Australia. Retrieved from https://www.braceworks. ca/wp-content/uploads/2018/04/Queensland-Ballet-Balet-Moves-for-Adult-Creative- Health-report-2018.pdf.

Banio, A., Banio-Surmiak, J. (2017). Wpływ zajęć tanecznych na wzrost jakości życia osób starszych [The Influence of the Dance Classes on the Quality of Life in the Elderly], Handel Wewnętrzny [Journal Internal Trade], 4(2), 5–18.

Bugajska, B. (2007). Życie w starości [Life in old age], Szczecin: Wydawnictwo ZAPOL. Chabior, A. (2011). Klub seniora miejscem uczestnictwa kulturalnego i animacji społecz- no-kulturalnej [The senior club as a place of cultural participation and socio-cultural animation] In: Z. Szarota (ed.), Aktywizacja, rozwój, integracja – ku niezależnej staro- ści [Activation, development, integration – towards independent old age], Biblioteka Gerontologii Społecznej, t. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 73–84.

Czerniawska, O. (2000). Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii [Roads and wastelands of andragogy and gerontology]. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Fabiś, A. (2005). Edukacja seniorów – odpowiedź na wymagania współczesności [Edu- cation of seniors – a response to the requirements of contemporaneity]. In: Unowocześnianie procesu kształcenia dorosłych. Wyzwania współczesnej edukacji dorosłych [Modernizing the adult education process. Challenges of modern adult education], A. Fabiś (ed.), Mysłowice–Zakopane: Wydawnictwo GWSP im. Kardynała A. Hlonda, 1(2), pp. 33–44.

Chabior, A., Fabiś, A., Wawrzyniak, J. (2014). Starzenie się i starość w perspektywie pracy socjalnej [Ageing and old age in the perspective of social work]. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Garcia, V.R.M. (2017). Learning English in the elderly: an analysis of motivational factors and language learning strategies. Brazilian English Language Teaching Journal BELT+, pp. 234–256. DOI: 10.15448/2178-3640.2017.2.28264.

Gulanowski, J. (2012). Zaawansowany etap kursu komputerowego dla seniorów – wpro- wadzenie uczestników w świat Internetu [Advanced stage of computer course for seniors – introducing participants to the world of the Internet]. In: E. Jurczyk-Roma- nowska (ed.), Trzecia Zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior [Third Change. Andragogical considerations on the @ctive Senior project] (pp. 65–76). Radom: Wydawnictwo Naukowe ITeE – PIB.

Halicki, J. (2006). Społeczne teorie starzenia się [Social theories of aging]. In: M. Halicka, J. Halicki (ed.). Zostawić ślad na ziemi [Leave a mark on the ground], Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, pp. 255–276.

Hatar, C., Grofčíková, S. (2016). Foreign language education of seniors, Journal of Language and Cultural Education, 4(1), pp. 110–123.

Jaroszewska, A. (2013). Gdzie, jak i dlaczego polscy seniorzy uczą się języków obcych? [Where, how and why do Polish seniors learn foreign languages?]. Języki Obce w Szkole [Foreign languages at school], 4, pp. 89–94.

Jurczyk-Romanowska, E. (2012). Motywacje, oczekiwania i postulaty towarzyszące seniorom w podjętej edukacji informatycznej [Motivations, expectations and postulates accompanying seniors in undertaken IT education]. In: Trzecia zmiana. Andragog- iczne rozważania na temat projektu @ktywny senior [Third change: andragogical considerations on the @ctive senior project] (pp. 79–96), E. Jurczyk-Romanowska (ed.), Wrocław: Wydawnictwo Naukowe ITeE– PIB.

Kott, M. (2017). Ruch i choreoterapia jako konieczny element funkcjonowania w okresie późnej dorosłości [The motion and choreotherapy as a necessary element of function- ing in late adulthood]. Przegląd Biblioterapeutyczny [Bibliotherapeutic Publishing House], 1, pp. 67–74.

Maruszewski, M. (1970). Mowa a mózg. Zagadnienia neuropsychologiczne [Speech and the brain. Neuropsychological issues]. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Muszyński, M. (2016). Zmiana pola znaczeń pojęcia edukacja osób starych [Changing the field of meanings of the education concept of the elderly]. Dyskursy Młodych Andra- gogów [Adult Education Discourses], 17, pp. 79–96.

Pluta, B., Krzykała, M., Andrzejewski, M. (2018). Poradnik aktywnego seniora [Active se- nior's guide]. Retrived from http://lybacka.pl/wp-content/uploads/2018/12/Poradnik- Aktywnego-Seniora.pdf.

Posłuszna, M. (2012). Aktywność rodzinna i społeczna osób starszych [Family and social activity of the elderly], Nowiny Lekarskie [Medical News] 1(81), pp. 75–79.

Raczyk, A., Herbut, A. (2016). Kluby seniora w przestrzeni miasta na przykładzie Wroc- ławia [Seniors’ clubs in the urban space on the example of Wroclaw]. Studia Miejskie [Urban Studies], 22, pp. 89–101.

Skibińska, E. (2007). Proces kształcenia seniorów [Senior’s education process]. Rocznik Andragogiczny [Andragogy Yearbook], pp. 57–80.

Słowińska, S. (2019). Aktywność kulturalna osób starszych pomiędzy autotelicznością a instrumentalnością [Cultural activity of older people – between autotelicity and instrumentality]. Dyskursy Młodych Andragogów [Adult Education Discourse], pp. 383–396.

Stolarczyk-Zielonka, M. (2010). Lingwistyczne aspekty komunikacji językowej osób star- szych [The linguistic aspects of the elderly people language communication]. Investi- gationes Linguisticae, 19, pp. 167–182.

Stuart-Hamilton, I. (2000). Psychologia starzenia się [Psychology of aging]. Poznań: Zysk & S-ka.

Švec, Š. (2008). Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava: IRIS.

Szarota, Z. (2009). Seniorzy w przestrzeni kulturalno-edukacyjnej społeczeństwa wiedzy [Seniors in the cultural‐educational space of the knowledge society]. Chowanna 2,

Szarota, Z. (2014). Era trzeciego wieku – implikacje edukacyjne [The era of the third age – educational implications], Edukacja Ustawiczna Dorosłych [Polish Journal of Continuing Education], 1, pp. 7–18.

Szarota, Z. (2015). Uczenie się starości [Learning old age], Edukacja Dorosłych [Adult education], 1, pp. 23–35.

Śliwińska, J. (2014). Przetańczyć jesień życia [Dance the autumn of life]. In: K. Hrycyk (ed.), Zapisać taneczność [Record the dance]. Wrocław: Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy, pp. 125–130.

Wallace, C., Wiggin, P. (2007). The role and function of lunch clubs for older people. Wales: Welsh Assembly Government.

Wyszkowska, D., Gabińska, M., Romańska, S. (2020). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. [The situation of older people in Poland in 2018]. Białystok: Urząd Staty- styczny w Białymstoku. Retrieved from sytuacja_osob_starszych_w_polsce_w_2018. pdf.

Zaorska, Z. (1997). Dodać życia do lat [Add life to years]. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

Zych, A.A. (1999). Człowiek wobec starości: szkice z gerontologii społecznej [Man to wards old age: sketches in social gerontology]. Katowice: Wydawnictwo Śląsk.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism