Interpretator, pielgrzym czy kapłan prawdy? O roli i dyspozycjach osób zajmujących się poznaniem naukowym – próba ukazania sensów i znaczeń

Monika Sulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.015

Abstrakt


W artykule została podjęta refleksja nad rozumieniem oraz wielowy- miarowością działalności człowieka, jaką jest poznanie naukowe. Została również podjęta próba ukazania uwarunkowań rozwoju naukowego człowieka oraz charak- terystyki życia naukowego i pracy naukowej, co jest szczególnie ważne w obecnej zmiennej i pełnej wyzwań rzeczywistości. W podjętych rozważaniach miejsce swoje znalazła również problematyka związana z kobiecym uczestnictwem w nauce oraz uwarunkowaniami rozwoju naukowego uczonych kobiet.


Słowa kluczowe


naukowiec, nauka, poznanie naukowe, świat nauki, rozwój naukowy człowieka.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Gałdowa, A. (1995). Powszechność i wyjątek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Goćkowski, J. (1999). Uniwersytet i tradycja w nauce. Kraków: Wydawnictwo Secesja.

Goćkowski, J. (1985). Społeczne role uczonych. Trzy role i trzy teatry. Polityka, nr 40, s. 60–73.

Heller, M. (2009). Jak być uczonym. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kamiński, S. (1992). Nauka i metoda. T. IV: Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin:

Towarzystwo Naukowe KUL.

Kozielecki, J. (1975). Czynności myślenia. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia.

Warszawa: PWN.

Kozielecki, J. (1979). Nauka i osobowość, Warszawa: Wiedza Powszechna.

Kwieciński, Z. (1997). Przewodnik czy tłumacz? Pedagog w czasie trudnym. W:

Kulturowo-poznawcze i cywilizacyjne inspiracje współczesnej edukacji nauczyciel-

skiej. Warszawa 9–10 grudnia 1997 r. (teksty na konferencję naukową).

Magda, M. (1999). Twórcze postawy nauczycieli akademickich. W: K. Duraj-No- wakowa (red.), Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, Kraków– Łowicz: Impuls.

Milewska, M. (2002). W: E. Wilk: Drużyna magicznej kuli. Polityka, nr 42.

Moskovits, M. (1997). Czy nauka jest dobra. Warszawa: CiS.

Nusbaum-Hilarowicz, J. (1910). Uczeni i uczniowie. Lwów. Nakł. Księgarni H. Altenberga.

Obuchowski, K. (2001). Od przedmiotu do podmiotu. Bydgoszcz: Wydawnictwo Aka-

demii Bydgoskiej.

Okoń,W. (1971). Elementy dydaktyki szkoły wyższej. Warszawa: PWN.

Pieter, J. (1960). Praca naukowa, Katowice: Prace Naukowe WSP.

Rada Nauki przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej (1994). Warunki intelektu-

alnego rozwoju społeczeństwa polskiego. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 3.

Suchodolski, B. (1999). Skąd i dokąd idziemy. Warszawa: Wydawnictwo Literackie

Muza.

Stasiewicz-Jasiukowa, I. (1988). Alchemia autobiografii uczonych. W: M. Radzimiń-

ska (red.), Uczeni polscy o sobie. Warszawa: PWN.

Stopińska-Pająk, A. (2018). Tożsamościowy plecak – meandry rozwoju andragogiki

w Polsce – narracja historyczna w perspektywie minionego stulecia. Edukacja Doro-

słych nr 2 (79), s. 13–25.

Sulik, M. (2010). Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowa-

nia. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Tyszka, Z. (1979). Socjologia rodziny. Warszawa: PWN.

Węgrzecka, M. (1998). Psychologiczna refleksja nad etosem nauczyciela akademi- ckiego. W: J. Filek (red.), O etosie nauczyciela akademickiego. Kraków: Wydawni- ctwo Akademii Ekonomicznej.

Ziman, J. (1972). Społeczeństwo nauki. Warszawa: PIW.

Znaniecki, F. (1984). Społeczne role uczonych. Warszawa: PWN.

https:////www.nobelprize.org/uploads/2019/12/tokarczuk-lecture-polish.pdf [20.12.2019 r.].

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001668/U/D20181668Lj. pdf [22.11.2019 r.].

http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/nr2/nr2.html. [03.02.2019 r.].

http://encyklopedia.pwn.pl/50148_1.html [26.01.2018 r.].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism