Praca emocjonalna w narracjach kobiet

Irena Przybylska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.014

Abstrakt


Prezentowany tekst jest wprowadzeniem do dyskusji nad przemianami w pracy emocjonalnej kobiet. Otwiera go wprowadzenie teoretyczne do kategorii ba-dawczej, jaką jest praca emocjonalna w sferze prywatnej (emotional work) i w sferze zawodowej (emotiona labour). W projekcie zostaje przyjęta kulturowa koncepcja emocji Arlie Russel Hochschild. Zasadniczą część artykułu stanowią sygnały z wy- wiadów narracyjnych z 10 kobietami w przedziale wiekowym 30–40 lat. Materiał przedstawiono tak, by odpowiedzieć na pytania między innymi o to: Czy i jak redefi- nicja roli kobiety, wynikająca z przemian kulturowych, zmienia przestrzeń prywatną moich rozmówczyń? W jakich obszarach życia domowego badane kobiety doświad- czają pracy emocjonalnej? Z racji przyjętej formuły tekst ma na celu tylko zasyg- nalizować obszary, w których kobiety podejmują wzmożoną pracę emocjonalną.


Słowa kluczowe


praca emocjonalna kobiet, sfera prywatna, sfera publiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Praca zawodo- wa w umyśle kobiet i mężczyzn. Zróżnicowanie zainteresowań zawodowych. W: B. Bartosz, Kobiecość i męskość. Komunikacja. Relacje. Społeczeństwo. Białystok: ENETEIA.

Di Leonardo, M. (1987). The Female World of Cards and Holidays: Women, Families and the Work of Kinship, Signs, nr 12.

Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: PWN.

Graff, A. (2014). Matka feministka. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Gromkowska-Melosik, A. (2011). Edukacja i (nie) równość społeczna kobiet. Studium

dynamiki dostępu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Hochschild, A.R. (2003). Commercialization of intimate life – notes from home and work. Berkeley: University of California Press.

Hochschild, A.R. (2012). The se

cond shift. Working families and the revolution at home. Nowy Jork: Penguin Books.

Illouz, E. (2007). Cold intimacies: the making of emotional capitalism. Cambridge: Polity Press.

Mc Robbie, A. (2004). Postfeminism and popular culture. Feminist Media Studies, nr 11.

Karolczuk, E., Hryciuk, R. (2015). Konteksty upolitycznienia macierzyństwa i ojcostwa we współczesnej Polsce. W: R.E. Hryciuk, E. Korolczuk (red.), Niebezpieczne związki. Macierzyństwo, ojcostwo i polityka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kopciewicz,L.(2003). Polityka kobiecości jako pedagogika różnic. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Markus, H.Z., Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, tom 98, nr 2.

Mandal, E. (2007). Kobiety i mężczyźni a praca zawodowa. W: E. Mandal (red.), W kręgu gender. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Nowak-Dziemianowicz,M.(2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo DSW.

Ostrouch-Kamińska, J. (2016). Partnerstwo w relacji małżeńskiej jako współczesna wartość wychowania. Problemy Wczesnej Edukacji, nr 2 (33).

Przybylska,I.(2017). Miękkość i zdziczenie–zwrot emocjonalny w nauce i kulturze. "Chowanna", t. 1, nr 48.

Siemieńska-Żochowska,R.(2007). Career Pathsand Aspirations–Results of the Research Network „Women in European Universities”. W: R. Siemieńska-Żochowska, A. Zimmer (red.), Gendered Career Trajectories in Academia in Cross-National Perspective. Warszawa: „Scholar”.

Titkow, A., Duch-Krzystoszek, D., Budrowska, B.(2004). Nieodpłatna praca kobiet. Mity, realia, perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Wojciszke, B. (2010). Wspólnotowość i sprawczość. Podstawowe wymiary spostrze- gania społecznego. Gdańsk: GWP.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism