Dylematy andragoga

Janusz Tomiło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.012

Abstrakt


Autor artykułu nawiązując do opublikowanych w 1994 r. przez prof. Józefa Kargula dylematów ówczesnej andragogiki, podejmuje namysł nad niektóry- mi z nich w perspektywie rozwoju andragogiki w minionym ćwierćwieczu. Swoją uwagę skupia głównie na problemach budowy teorii i tożsamości dziedzinowej an-dragogiki jako nauki. Konstatuje, że kształtowanie się teorii andragogicznej zdomi- nowały potrzeby rozwoju praktyki edukacyjnej; pomijana jest kwestia wychowania dorosłych. Postuluje położenie większego nacisku na kolejność rozwoju dyscypliny: najpierw teoria, potem praktyka edukacji dorosłych.


Słowa kluczowe


andragogika, dylematy, edukacja, wychowanie, teoria andragogiczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Hejnicka-Bezwińska, T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Aka- demickie i Profesjonalne.

Kamiński, A. (1961). Wstęp. W: H. Radlińska. Pedagogika społeczna. Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich – Wydawnictwo.

Kargul, J. (1994). Dylematy andragogiki jako nauki. W: Marczuk M. (red.), Problemy

i dylematy andragogiki. Lublin – Radom: UMCS, TWWP, MCNEMT.

Kargul, J. (2007). Od nauczania dorosłych do całożyciowego uczenia się. W: T. Aleksander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją doro- słych. Kraków – Radom: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji

– Państwowy Instytut Badawczy.

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy z dnia 7 sierpnia 2014 r.

– tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 227).

Kwieciński, Z. (1995). Socjopatologia edukacji. Olecko: Mazurska Wszechnica Na-

uczycielska.

Malewski, M. (1998). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny

naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Malewski, M. (2007). W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych. W: T. Alek- sander, D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych, Kraków – Radom: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji

– Państwowy Instytut Badawczy.

Milerski, B., Śliwerski, B. (2000). Pedagogika. Leksykon PWN. Warszawa: PWN.

Okoń, W. (1996). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Palka, S. (2007). Andragogika w systemie nauk pedagogicznych. W: T. Aleksander,

D. Barwińska (red.), Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Kraków – Radom: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Technologii Eksploatacji – Pań- stwowy Instytut Badawczy.

Półturzycki, J. (2012). Edukacja ustawiczna i andragogika w procesie modernizacji szkolnictwa wyższego. Pedagogika Szkoły Wyższej, nr 1.

Radlińska, H. (1934). Stosunek wychowawcy do środowiska społecznego. Warszawa: Nakładem „Naszej Księgarni”, sp. akc. Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Toffler, A., Toffler, H. (2007). Rewolucyjne bogactwo. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.

Turos, L. (1980). Andragogika. Zarys teorii oświaty i wychowania dorosłych, wyd. III. Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism