Transformatywne uczenie się w sytuacji doświadczenia zmiany zawodowej w kontekście dynamiki ponowoczesnego świata społecznego.

Zuzanna Wojciechowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.007

Abstrakt


W artykule autorka podejmuje tematykę związaną z uczeniem się lu- dzi dorosłych w kontekście doświadczania przez nich zmiany. Odwołując się do przeprowadzonych badań biograficznych, rozważa kwestie związane z aktywnym i pasywnym uczeniem się z własnej biografii, najwięcej miejsca poświęcając uczeniu się w sytuacji doświadczenia zmiany w kontekście teorii transformatywnego uczenia się autorstwa Jacka Mezirowa. Ukazuje trzy etapy transformatywnego uczenia się na przykładzie narracji wybranych osób badanych. Charakteryzuje również procesy obiektywnego i subiektywnego przekształcania posiadanej przez człowieka ramy odniesienia. Artykuł zawiera również refleksje autorki związane z kwestią przysta- jących do dynamiki współczesności sposobów uczenia się ludzi dorosłych.


Słowa kluczowe


biografia, transformatywne uczenie się, zmiana, narracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauman, Z. (2007a). Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, tłum. M. Żakowski. Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, tłum. S. Cieśla. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Dominicé, P. (2006). Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych. Łódź: Wydawnictwo WSHE.

Dubas, E. (2015). Biograficzność w kontekście całożyciowego uczenia się. W: E. Du- bas, J. Stelmaszczyk (red.), Biografie i uczenie się. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Giddens, A. (2002). Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Giddens ,A. (2008). Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Illeris, K. (2006). Trzy wymiary uczenia się. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP.

Kargul, J. (2013). Uczenie się dorosłych w kulturze pośpiechu. W: E. Solarczyk-Amb-

rozik (red.), Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej.

Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Kvale, S. (2010). Prowadzenie wywiadów, tłum. Agata Dziuban. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Malewski, M. (2001). Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny

naukowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mezirow, J. (1991). Transformative Dimensions of Adult learning. San Francisco: Jossey-Bass.

Mezirow, J. (2000). Learning to Think Like an Adult. Core Concepts of Transfor-

mation Theory. W: J. Mezirow & Asscociates, Learning as Transformation. Critical

Perspectives on a Theory in Progress, San Francisco.

Mezirow, J. (2009). An overview on transformative learning. W: K. Illeris (red.),

Contemporary Theories of learning. Learning theorists... in their own words. Lon-

don–New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Piorunek, M. (2013). Kariery zawodowe doby transformacji kulturowych. Pyta-

nia o poradnictwo. W: Annales. Universitatis Mariae Skłodowska-Curie, Vol. 26,

nr 1–2.

Pleskot-Makulska, K. (2007). Teoria uczenia się transformatywnego autorstwa Jacka

Mezirowa. W: Rocznik Andragogiczny, nr 14.

Silverman, D. (2016). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wojciechowska, Z. (2018). Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji biografii w perspektywie zmiany zawodowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism