Pamięć i czas a (nie)bezpieczeństwo ontologiczne współczesnego człowieka

Mirosława Nowak-Dziemianowicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ED.2019.001

Abstrakt


Kluczową kategorią pojęciową niniejszego tekstu jest pamięć. Zdol- ność do podtrzymywania pewnej względnie stałej historii o „ja” jest dzisiaj trakto- wane jako istota naszej tożsamości. Pamięć jest jej warunkiem, podstawą i częścią jednocześnie. Tekst skupia się na rozważaniach nad kategorią pamięci, łącząc je z namysłem nad orientacją temporalną, a więc z naszym stosunkiem do czasu, a tak- że z rozważaniami nad rolą, jaką pamięć odgrywa w procesie budowania poczucia bezpieczeństwa ontologicznego we współczesnym świecie.


Słowa kluczowe


archeologia pamięci, orientacja temporalna, bezpieczeństwo ontologiczne, dobra/zła pamięć, uznanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chodkiewicz, J., Nowakowska, K. (2011). Preferowana orientacja temporalna a przebieg leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, Psychiatria Polska, tom XLV, nr 2.

Hall, C. S., Lindzey, G. (2002). Teorie osobowości, Warszawa: PWN.

Jameson, F. (1998). Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, przeł. Przemy- sław Czapliński. W: R. Nycz (red.), Postmodernizm. Antologia przekładów (s. 190––213). Kraków: Wydawnictwo Baran i Suszczyński.

Kowalski, A. P. (2014). Antropologia zamierzchłych znaczeń. Toruń: Chronos/Anthropos, Polskie Towarzystwo Historyczne.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2016). Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

Nowakowska, A.M. (2002). Przeklęte, Warszawa: Wydawnictwo Zwierciadło.

Nosal, Cz., Bajcar, B. (2004). Czas psychologiczny: wymiary, struktura, konsekwencje. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.

Shell, D.F., Husman, J. (2001). The multivariate dimensionality of personal control

and future time perspective beliefs in achievement and self-regulation. Contemporary

Educational Psychology, Vol. 26, Issue 4.

Sobol-Kwapińska, M. (2007). Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia.

Lublin: KUL.

Zaleski, Z. (2002). Future horizon: A challenging concept for psychology. W: J. Trempała, L.-E. Malmberg (red.), Adolescents’ future-orientation: Theory and re-

search, Frankfurt am Masin: Peter Lang GmbH.

Zaleski, Z. (2005). Future Orientation and Anxiety. W: A. Strathman, J. Joireman

(red.), Understanding Behaviour in the Context of Time, Theory, Research and Application (s. 125–141). Mahwah, New York: Lawrence Erlbaum Associates.

Zdybek, P. (2012). Rola orientacji temporalnej na teraźniejszość w wyjaśnianiu prefe-

rowanej strategii seksualnej, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Psychologica, nr 16.

Zimbardo, P., Boyd, J. (2009). Paradoks czasu. Warszawa: PWN.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism