Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Edukacja Dorosłych?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

Czasopismo stosuje zapis bibliograficzny APA (American Psychological Association)

1. Odsyłacze do prac jednego autora

Zgodnie ze stylem APA w przypadku cytowania tekstu podaje się nazwisko autora (bez imion i bez inicjałów imion) oraz rok publikacji. Jeśli nazwisko i rok nie pojawiają się w tekście, należy zapisać je w nawiasach okrągłych oddzielając przecinkiem.

Jeśli nazwisko autora było wymienione w tekście:

Kowalska (2014) sugeruje, że...

Jeśli nazwisko autora nie było wymienione bezpośrednio w teście:

Podobne problemy odnotowano w innych krajach (Kowalska, 2014).

 

Jeżeli na przykład w jednym akapicie występuje kilkakrotne odwołanie do pracy tego samego autora poprzez przywołanie jego nazwiska w tekście poza nawiasem, to rok publikacji umieszczany jest wtedy w nawiasie tylko po pierwszym wystąpieniu nazwiska.

Przykład:

Kowalski (2000) stwierdził, że.... Kowalski zaproponował także...

 

2. Odsyłacze do prac wielu autorów

Jeśli praca ma dwóch autorów, za każdym razem należy podawać oba nazwiska 
w odsyłaczu
 bibliograficznym w tekście.

Przykład:

Jak sugerują Kowalski i Nowak (2010) ...

Badania sugerują, iż ... (Kowalski i Nowak, 2010). 

Jeśli praca ma trzech, czterech lub pięciu autorów, należy podać nazwiska wszystkich autorów za pierwszym razem w odsyłaczu w tekście, a w kolejnych odsyłaczach tylko nazwisko pierwszego autora wraz ze skrótem i in. (w treści można zastosować również określenie i współpracownicy”) oraz rokiem.

 Przywołanie po raz pierwszy:

Jak sugerują Nowak, Kowalski, Jasińska i Kargul (2012) ...

Lub:

Badania (Nowak, Kowalski, Jasińska i Kargul, 2012) wskazują, iż ...

Kolejne przywołania:

Badania Nowaka i współpracowników (2012) wskazują, iż ...

Lub:

Badania te (Nowak i in., 2012) ...

 

Jeśli praca ma sześciu lub więcej autorów, należy podać nazwisko tylko pierwszego autora, dodając skrót i in. oraz rok (za każdym razem zarówno dla pierwszego, jak 
i następnych odsyłaczy).

 

3. CytowaniaPrzypadki szczególnie ważne

W przypadku odsyłaczy do dwóch rożnych prac, zawierających więcej niż trzech (podobnych) autorów oraz ten sam rok publikacji, które po skróceniu mają taki sam zapis, należy podać nazwiska pierwszych autorów i tak wielu kolejnych autorów, jak to konieczne, aby rozróżnić dwie prace, a następnie dodać skrót i in.

Przykład

Nowak, Kowalski, Kamińska, Lewandowska (2010) oraz Nowak, Kowalski, Kamińska, Ziółkowska, Wiśniewski (2010) zapisywani byliby po skróceniu jako Nowak i in. (2010). Aby uniknąć niejednoznaczności i pomyłek, należy stosować następujący zapis:

 

Nowak, Kowalski, Kamińska, Lewandowska (2010) oraz Nowak, Kowalski, Kamińska, Ziółkowska i in. (2010) wykazali, że...

 

Odwołanie do prac rożnych autorów, mających takie same nazwiska – należy wpisać inicjały imion tych autorów przy każdym odwołaniu się do ich prac w tekście, nawet w przypadku innego roku publikacji.

Przykład:

Jak stwierdza J. Kowalski (2015).

Podobne problemy odnotowano także w innych krajach (Z. Kowalski, 2010).

J. Kowalski i Lewandowski (2011) wykazali również, że...

 

4. Kolejność podawania odsyłaczy

Dwie lub więcej prac tego samego autora należy uporządkować rosnąco według roku publikacji. Prace znajdujące się w druku należy umieścić na końcu. Nazwisko autora należy podać tylko raz, a dla kolejnych prac wpisać tylko datę.

Przykład:

Badania na ten temat sugerują, że... (Nowak, 2001, 2008).

Podobne zjawisko zauważono także w Europie (Kowalski, 2002, 2006, w druku).

Odsyłacze do prac innych autorów oddziela się średnikiem.

Przykład:

Badania wskazują, iż... (Kowalski & Wiśniewski, 2010; Nowak, 2009).

 

Jeśli kilka prac tego samego autora (lub autorów) zostało opublikowanych w tym samym roku, należy wstawić litery a, b, c itd. po roku publikacji (bez spacji między rokiem a literą). Oznaczenia te należy również stosować w Bibliografii, przy czym poszczególne zapisy bibliograficzne należy uporządkować alfabetycznie według tytułu.

Przykład:

   Badania wskazują, iż ... (Lewandowski, 2009a, 2009b; Nowak & Kowalski, 2005a, 2005b, w druku).

 

5. Przywoływanie pracy za innym autorem

Cytowania pośredniego należy unikać, stosować jedynie wówczas, gdy oryginalna praca jest trudno

dostępna lub niedostępna w znanym autorowi języku, oraz wtedy, gdy jej nakład został wyczerpany. Przy wskazywaniu konkretnej publikacji, do której autor nie miał bezpośredniego dostępu, a zna ją jedynie z innego źródła, należy podać datę niedostępnej publikacji, a następnie odsyłacz do wtórnego źródła poprzedzony przyimkiem za: z dwukropkiem. Takie podejście stosujemy w tekście, natomiast w Bibliografii umieszczamy jedynie pracę czytaną.

Przykład:

Storyboth (1972, za: Kowalska, 2012) zaprezentował inne podejście teoretyczne.

Lub:

Badania sugerują, iż ... (Storyboth, 1972; za: Kowalska, 2012).

 

Dosłowne przytaczanie tekstu

W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu należy w odsyłaczu w tekście podać nazwisko autora, rok publikacji oraz numery stron lub paragrafu (jeśli strony nie są numerowane). Cytat należy włączyć w tekst w cudzysłowie.

Przykład:

„Zjawisko to nosi znamiona symbolu naszych czasów” (Kowalski, 2012, s. 33–34).

 

6. Bibliografia

Pozycje należy uporządkować w kolejności alfabetycznej według nazwisk.

Prace tego samego autora należy podać w alfabetycznej kolejności tytułów prac.

Książka:

Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Przykład:

Nowakowska, J. (2014a). Socjologia. Warszawa: PWN.

Nowakowska, J. (2014b). Socjologia małych grup. Warszawa: PWN.

Nowakowska, A. (2010). Podstawy socjologii. Kraków: Impuls.

 

Książka napisana pod redakcją:

Przykład:

Kowalska, A. (red.). (2015). Edukacja w ponowoczesności. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW.

 

Rozdział w pracy zbiorowej:

Przykład:

Nowak, A. (2010). Struktury rynkowe. W: J. Kowalski. B. Wiśniewski (red.), Mikroekonomia (s. 13-26). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe ABC.

 Artykuł w czasopiśmie:

Przykład:

Nowak, A., Kowalski, J. B., Wiśniewski, Z. (2018). Marnowanie potencjału edukacji. Edukacja Dorosłych, nr 2 (154), s. 26-38.

 

Jeśli artykuł ma numer DOI (Digital Object Identifier), należy podać go na końcu zapisu bibliograficznego:

Przykład:

Nowak, A., Kowalski, J. B., Wiśniewski, Z. (2018). Marnowanie potencjału edukacji.  Edukacja Dorosłych, nr 2 (154), s. 26-38. DOI: xxxxx.

Tekst ze strony internetowej:

Jeśli dany tekst znajduje się na stronie internetowej i nie jest artykułem w czasopiśmie, książką ani rozdziałem w książce, należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, a następnie zamieścić informacje o stronie, skąd został pobrany tekst. Jeśli tekst posiada numer DOI należy podać go na końcu. 

Przykład:

Pobrane z: adres strony internetowej (data dostępu).

Nowak, J. (2010). Srebrna gospodarka. Pobrane z: https://www.onet.pl/srebrna_gospodarka_145_pz (18.04.2018), DOI: xxxxxx.

 

7. Wykaz stosowanych skrótów                                                                        

i tak dalej - itd.

i tym podobne - itp.

między innymi - m.in.

na przykład - np.

porównaj - por.

to znaczy - tzn.

tak zwane - tzw.

zobacz - zob.

punkt - pkt

pod tytułem - pt.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześnie opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.

 2. Tekst został przygotowany zgodnie ze wszystkimi zaleceniami umieszczonymi w dziele "Wytyczne dla autorów".
 3. Autor zapoznał się z obowiązującą w czasopiśmie procedurą recenzowania tekstu.
 4. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska ghostwritingu czy quest-autorship, ani też żaden konflikt interesów.
 5. Autor wyraża zgodę na nieodpłatne umieszczenie całości lub części tekstu wraz z danymi osobowymi na stronie:

  www.ata.edu.pl

  oraz w bazach :

  CEJSH

  CEOOL

  Erih Plus

  ICI Journal Master List

  POL-index

 6. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim współautorom i wyrażają oni zgode na jej publikację.

  Wypełnione oświadczenie należy wgrać  jako plik dodatkowy wraz z artykułem. 

 

Polityka prywatności

The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.

 


Partnerzy platformy czasopism