Społeczeństwo polskie wobec diaspory czeczeńskiej 1994–2020

Daniel Boćkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.14

Abstrakt


Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, co spowodowało, że w ciągu ostatniego ćwierćwiecza społeczeństwo polskie zmieniło diametralnie nastawienie wobec Czeczenów – od wysokiej akceptacji do niemal całkowitego odrzucenia. Stanowi także próbę oceny, w jakich okolicznościach diaspora czeczeńska w Polsce została uznana za „społeczność podejrzaną” oraz jaki to miało wpływ na podejście do kwestii uchodźców w czasie kryzysu migracyjnego w 2015 r.


Słowa kluczowe


Czeczeni w Polsce; uchodźcy czeczeńscy w UE; społeczeństwo podejrzane; panika moralna; Polacy wobec uchodźców politycznych i migrantów ekonomicznych; kryzys uchodźczy 2015

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamczewski P., Listy dotyczące osób pochodzenia kaukaskiego służących w Wojsku Polskim i działaczy ruchu prometejskiego, przechowywane w polskich archiwach w Londynie, „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej” 2015, t. L, z. 2, s. 157–176.

Antunez J.C., Refugees and terrorism; the real threat, Análisis GESI 17/2019.

Arutunyan A., ISIS Returnees Bring Both Hope and Fear to Chechnya, International Crisis Groupe, https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/caucasus/chechnya-russia/isis- returnees-bring-both-hope-and-fear-chechnya.

Breen-Smyth M., Theorising the „suspect community”: counterterrorism, security practices and the public imagination, „Critical Studies on Terrorism” 2013, nr 7, s. 223–240.

Ciesielski S., Rosja – Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu, cz. 3: O niepodległą Czeczenię, Wrocław 2003.

Cohen S., Folk Devils and Moral Panics. The creation of the Mods and Rockers, London 2011.

Dworkin A., Beyond good and evil: Why Europe should bring ISIS foreign fighters home, European Council on Foreign Relations, https://www.ecfr.eu/publications/summary/ beyond_good_and_evil_why_europe_should_bring_isis_foreign_fighters_home.

From Chechenia to Syria. Tracking Russian-speaking Foreign Fighters In Syria, http://www. chechensinsyria.com.

Furier A., Czeczenia i jej mieszkańcy w oczach Polaków, „Etnografia Polska” (Warszawa) 1997, t. XLI, z. 1–2, s. 121–146.

Hauer N., Chechen and north Caucasian militants in Syria, https://www.atlanticcouncil.org/ blogs/syriasource/chechen-and-north-caucasian-militants-in-syria/.

Hillard P., Suspect Community, London 1993.

Kornat M., Ruch prometejski – ważne doświadczenie polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej, „Nowa Europa Wschodnia” 2008, nr 2, s. 76–86.

Kuleba M., Imperium na kolanach. Wojna w Czeczenii 1994–1996, Warszawa 1998.

Litwinienko A., Felsztinski J., Wysadzić Rosję, Warszawa 2012.

Łodziński S., Uchodźcy jako „społeczność podejrzana” (suspected community). Polska opinia publiczna wobec udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj 2015 – maj 2017, w: Uchodźcy w Polsce. Sytuacja prawna, skala napływu i integracja w społeczeństwie polskim oraz rekomendacje, red. A. Górny i in., Kraków–Warszawa 2017, s. 71–95.

Łukasiewicz K., Adaptacje do biedy. Ubóstwo wśród uchodźców czeczeńskich w Polsce, w: Edukacja międzykulturowa w Polsce wobec nowych wyzwań, red. A. Paszko, Kraków 2011, s. 169–198.

Marcinko M., Kwestia terroryzmu w konflikcie rosyjsko-czeczeńskim a prawo międzynarodowe, „Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego” 2004, t. II, s. 152–185.

Stolarczyk M., Stanowisko Polski wobec kryzysu migracyjno-uchodźczego Unii Europejskiej, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2017, t. XIV, nr 2, s. 15–41.

Raporty

Maciejko A., Olszewska Z., Preintegracja i integracja Czeczenów w Polsce. Rzeczywistość i rekomendacje, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. Analizy, Raporty, Ekspertyzy 2007, nr 5 (9), Warszawa (czerwiec) 2007.

Napływ obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, Urząd do Spraw Cudzoziemców, Warszawa (grudzień) 2015.

Opinie ludności z krajów Europy Środkowej o imigrantach i uchodźcach. Komunikat z badań BS/60/2005, CBOS, Warszawa (marzec) 2005.

Polacy wobec wojny w Czeczenii. Komunikat z badań BS/29/2000, CBOS, Warszawa (luty) 2002.

Stefaniak A., Postrzeganie muzułmanów w Polsce. Raport z badania sondażowego, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Warszawa (wrzesień) 2015.

Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań nr 19/2019, CBOS, Warszawa (luty) 2019.

Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań BS/12/2010, CBOS, Warszawa (styczeń) 2010.

Stosunek Polaków do innych narodów. Komunikat z badań BS/13/2011, CBOS, Warszawa (luty) 2011.

Zagrożenia dla świata. Komunikat z badań BS/105/103/96, CBOS, Warszawa (lipiec) 1996.

Zmiana opinii o konflikcie rosyjsko-czeczeńskim. Komunikat z badań BS/218/2002, CBOS, Warszawa (grudzień) 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism