Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Dzieje Najnowsze?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

KRYTERIA PRZYJĘCIA TEKSTÓW:

 1. Powinien to być tekst samodzielny autora, będącym wynikiem jego badań, niepublikowany wcześniej w innych pismach.
 2. Powinien być zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi zasady „zapory ghostwriting” (nieujawnionym autorstwem lub współautorstwem artykułu) oraz „guest authorship” (pozornym autorstwem lub współautorstwem artykułu). Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora o złożenie oświadczenia w sprawie „zapory ghostwriting”.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo poproszenia autora o złożenie oświadczenia na temat źródeł finansowania tekstu, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 4. Powinien spełniać kryteria i wskazówki redakcyjne.
 5. Teksty są przekazywane dwóm recenzentom i tylko te które otrzymają dwie pozytywne recenzje mogą być publikowane. Decyzje o publikacji podejmuje redakcja pisma z redaktorem naczelnym.

 
KRYTERIA I WSKAZÓWKI REDAKCYJNE:

 1. Teksty przesyłamy na nośnikach elektronicznych tradycyjną pocztą (z wydrukiem) lub drogą mailową na adres mwronska5@wp.pl Poprawki i uzupełnienia powinny być ograniczone do minimum i nie mogą przekraczać trzech na jednej stronie; nie stosujemy żadnych podkreśleń.
 2. Artykuł nie powinien przekraczać 1 i ½ art. Wydawniczego.
 3. Przyjmujemy teksty w języku polskim, angielskim, francuskim i rosyjskim.
 4. Układ pierwszej strony artykułu i artykułu recenzyjnego (tj. obszerniejszej, polemicznej recenzji) powinien wyglądać następująco: z lewej strony u góry imię i nazwisko autora oraz dokładny adres, poniżej tytuł na środku strony (na osi). Wszystkie te elementy należy pisać pismem tekstowym, nie zaś samymi wielkimi literami.
 5. W recenzji ponad tekstem należy umieścić kolejno: imię (w formie rozwiniętej) i nazwisko autora recenzowanej pracy, jej tytuł i ewentualnie podtytuł (według strony tytułowej); jeśli recenzja dotyczy pracy zbiorowej, wówczas po tytule należy podać imię i nazwisko redaktora; następnie – w przypadku pracy wielotomowej – liczbę tomów lub części (np. t. I–II) cyframi rzymskimi i dalej: miejsce i rok wydania, nazwę wydawcy, na ostatnim miejscu liczbę stron. Imię i nazwisko autora recenzji – na końcu tekstu z prawej strony (oraz dokładny adres).
 6. Teksty do działu „Życie naukowe” zawierają tytuł (na osi); podpis autora jak w recenzji.
 7. Wspomnienia pośmiertne: w tytule imię i nazwisko osoby, której tekst dotyczy, pod nim w nawiasach dokładne daty życia; podpis autora jak w recenzji.
 8. Przypisy następują w maszynopisie po tekście zasadniczym, od nowej strony. Numery przypisów należy umieszczać we frakcji górnej, bez nawiasów lub kropek, w wierszu z wcięciem akapitowym. Odnośniki do przypisów w tekście są umieszczane przed kropką kończącą zdanie (z wyjątkiem, gdy kończy je skrót: w. – wiek lub r. – rok) albo przed przecinkiem wewnątrz zdania (z wyjątkiem, gdy muszą być umieszczone między słowami, których nie oddziela przecinek).
 9. W tekstach zasadniczych przyjmujemy ogólnie przyjęte skróty (np. itp., m.in., rkps, mps, t., z., etc.), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek), inne w miarę potrzeby. Nazwy miesięcy podajemy cyfrą rzymską wówczas, gdy występują wraz z dniem i rokiem (bez oddzielających je kropek), w innych przypadkach w ich brzmieniu słownym (16 V 1935 r.; 16 maja; w maju 1935 r.).
 10. W przypisach stosujemy skróty jak w punkcie 7., dopuszczalne są także inne skróty, przyjęte w historycznych opracowaniach specjalistycznych, jednak z wyjaśnieniem znaczenia w pierwszym przypadku ich zastosowania. Tytuły czasopism i serii wydawniczych piszemy w cudzysłowie; po tytule publikacji zamieszczonej w opracowaniu zbiorowym piszemy po przecinku – w: (bez nawiasów prostokątnych). Tomy i roczniki periodyków i innych publikacji podajemy cyframi rzymskimi; zeszyty, numery i części – arabskimi.
 11. Wszystkie nadesłane do redakcji teksty odbiegające swoją zewnętrzną formą od powyższych zasad będą zwracane autorom do właściwego przygotowania i ponownego przepisania.
 12. Redakcja prosi o dołączenie do artykułów streszczeń o objętości nie przekraczającej 1 strony maszynopisu, podanie 5-7 słów lub fraz kluczowych (w języku polskim i angielskim), krótkiej noty o autorze tekstu (stopień naukowy, miejsce pracy, adres e-mail) oraz dołączenie na końcu artykułu wykazu najważniejszej literatury wykorzystanej w tekście.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
 2. The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
 3. Where available, URLs for the references have been provided.
 4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
 5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
 6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism