Pieśń Mojżesza i Baranka. Znaczenie muzyki wokalnej, instrumentalnej i tańca w tekście biblijnym na podstawie Ap 15,2-4 – studium egzegetyczno-teologiczne.

Łukasz Bergel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.001

Abstrakt


Muzyka towarzyszy wielu wydarzeniom opisanym w Biblii. Protagoniści wyrażają za jej pomocą radość, dziękczynienie, uwielbienie, a także ból i rozpacz. Jak pokazuje cała historia biblijna, a w szczególności tekst Apokalipsy, jakość i ukierunkowanie muzyki wyraża relację, w jakiej człowiek znajduje się wobec Boga. Poprzez studium synchroniczne oraz egzegezę, autor stara się przedstawić wspomnianą zależność muzyki i wiary w Boga. W ten sposób odpowiadając na pytanie o znaczenie wzmianek muzycznych w Biblii.


Słowa kluczowe


muzyka w Biblii; znaczenie muzyki w Biblii; Apokalipsa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Biblia w przekładzie ks. Jakuba Wujka z 1599 r., Warszawa 2000.

Biblia warszawsko-praska, Warszawa 1997.

Novum Testamentum Graece, red Aland B. i K., Karavidopoulos J., Martini C.M., Stuttgart 2006.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2008.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallotinum (Biblia Tysiąclecia), Poznań 2007.

Balz H., Cháragma, w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 3, Grand Rapids 1990, s. 455-456.

Balz H., Phobéomai, w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 3, Grand Rapids 1990, s. 429-432.

Bauckham R., Revalation, w: The Oxford Bible Commentary, red. J. Barton, J. Muddiman, Oxford 2001, s. 1287-1306.

Chomiński J., Wilkowska-Chomińska K., Historia muzyki, Kraków 1989, t. 1.

Collins A.Y., Apokalipsa św. Jana, w: Katolicki Komentarz Biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1542-1572.

Ehrman B.D., Przeinaczanie Jezusa. Kto i dlaczego zmieniał Biblię, tłum. M. Chowaniec, Warszawa 2009.

Hartman L., Ónoma, w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 2, Grand Rapids 1990, s. 519-522.

Herrgott G., Liczba, w: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, kol. 651.

Jankowski A., Apokalipsa Świętego Jana: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Poznań 1959.

Kratz R., Thálassa, w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 2, Grand Rapids 1990, s. 127-128.

Kuhli H., Eikôn w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 1, Grand Rapids 1990, s. 388-391.

Kunzler M., Liturgia Kościoła, Poznań 1999.

Michels U., Atlas muzyki, tłum. P. Maculewicz, Warszawa 2002, t. 1.

Montagu J., Instrumenty muzyczne biblii, Kraków 2006.

Niditch S., Judges w: The Oxford Bible Commentary, red. J. Barton, J. Muddiman, Oxford 2001, s. 176-191.

O’Connor M., Księga Sędziów, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001 s. 213-234.

Pauritsch K., Obraz, w: Praktyczny słownik biblijny. Opracowanie zbiorowe katolickich i protestanckich teologów, red. A. Grabner-Haider, tłum. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, Warszawa 1994, kol. 860.

Ratzinger J., Duch liturgii, tłum. E. Pieciul, Poznań 2002.

Ratzinger J., Nowa pieśn dla Pana, tłum. J. Zychowicz, Kraków 2005.

Ryken L., Willhoit J.C., Longman III T., Słownik symboliki biblijnej. Obrazy, symbole, motywy, metafory, figury stylistyczne i gatunki literackie w Piśmie Świętym, tłum. Z. Kościuk, Warszawa 2003.

Scholes P.A., The Oxford Companion to Music, London 1977.

Strobel A., Theríon, w: Exegetical Dictionary of The New Testament, red. H. Balz, G. Schneider, t. 2, Grand Rapids 1990, s. 148-149.

Szamot M., Apokalipsa czytana dzisiaj, Kraków 2000.

Wojciechowski M., Apokalipsa Świętego Jana: objawienie, a nie tajemnica. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2012.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 1995


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism