Biblica et Patristica Thoruniensia https://apcz.umk.pl/BPTh <p><em>Biblica et Patristica Thoruniensia</em> jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer jest poświęcony zawsze różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi poświęcony jest jakiemuś aktualnemu problemowi społecznemu z perspektywy biblijnej i patrystycznej (dotychczas ukazały się: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?", "Moralność Objawiona", "Seksualność"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.</p> <p>Punktacja <span class="aCOpRe">Ministerstwa Edukacji i Nauki (9.02.2021): 70 punktów.</span></p> <p>Artykuły do poszczególnych numerów należy składać w następujących terminach:</p> <p>Nr 1. danego roku: do końca stycznia,<br />Nr 2. danego roku: do końca kwietnia,<br />Nr 3. danego roku: do końca sierpnia,<br />Nr 4. danego roku: do końca października.</p> <p><em>Biblica et Patristica Thoruniensia</em> jest <strong>sklasyfikowane w Scimago jako Q1 w dyscyplinie nauki religijne</strong>.</p> <p>Kwartalnik<em> Biblica et Patristica Thoruniensia</em> jest notowany w następujących bazach:</p> <ul> <li><a href="http://www.ebsco.com">EBSCO Discovery Service</a></li> <li><a href="https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=485684">Erih Plus</a></li> <li><a href="https://doaj.org/toc/1689-5150?source=%7B%22query%22%3A%7B%22filtered%22%3A%7B%22filter%22%3A%7B%22bool%22%3A%7B%22must%22%3A%5B%7B%22terms%22%3A%7B%22index.issn.exact%22%3A%5B%221689-5150%22%5D%7D%7D%5D%7D%7D%2C%22query%22%3A%7B%22match_all%22%3A%7B%7D%7D%7D%7D%2C%22size%22%3A100%2C%22sort%22%3A%5B%7B%22created_date%22%3A%7B%22order%22%3A%22desc%22%7D%7D%5D%2C%22_source%22%3A%7B%7D%7D">DOAJ</a></li> <li><a href="https://scholar.google.pl/scholar?hl=pl&amp;as_sdt=0%2C5&amp;q=Biblica+et+Patristica+Thoruniensia&amp;oq=Biblica">Google Scholar</a></li> <li><a href="https://journals.indexcopernicus.com/search/form?search=Biblica%20et%20Patristica%20Thoruniensia">Index Copernicus</a></li> <li><a href="https://pbn.nauka.gov.pl/polindex-webapp/search/basic?type=all&amp;query=Biblica+et+Patristica">Pol-Index</a></li> <li><a href="https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100890310&amp;tip=sid&amp;clean=0">Scimago Journal &amp; Country Rank</a></li> <li><a href="https://www.scopus.com/sourceid/21100890310?origin=resultslist">Scopus</a></li> </ul> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Biblica et Patristica Thoruniensia 1689-5150 <p><a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.pl" target="_blank" rel="noopener">CC BY ND 4.0</a>. Posiadaczem prawa autorskiego (Licencjodawcą) jest Autor, który na mocy umowy licencyjnej udziela nieodpłatnie prawa do eksploatacji dzieła na polach wskazanych w umowie.</p> <ul> <li>Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie z Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego w następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; b) reprodukowanie (zwielokrotnienie) Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego drukiem i techniką cyfrową (e-book, audiobook); c) wprowadzania do obrotu egzemplarzy zwielokrotnionego Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego; d) wprowadzenie Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego do pamięci komputera; e) rozpowszechnianie utworu w wersji elektronicznej w formule open access na licencji Creative Commons (CC BY-ND 3.0) poprzez platformę cyfrową Wydawnictwa Naukowego UMK oraz repozytorium UMK.</li> <li>Korzystanie przez Licencjobiorcę z utrwalonego Utworu ww. polach nie jest ograniczone czasowo ilościowo i terytorialnie.</li> <li>Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji do Utworu/przedmiotu prawa pokrewnego nieodpłatnie na czas nieokreślony</li> </ul> <p>PEŁEN TEKST UMOWY LICENCYJNEJ <a href="https://wydawnictwo.umk.pl/upload/files/dokumenty/Umowa%20z%20autorem%20do%20APCz%202017.pdf" target="_blank" rel="noopener">&gt;&gt;</a></p> Why did God not Create us in Heaven? The Idea of Creation in statu viae in Thomas Aquinas and Thomas Talbott https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/39330 <p>Dlaczego Bóg nie stworzył nas w niebie? Idea stworzenia in statu viae u Tomasza z Akwinu i Thomasa Talbotta</p> <p>Thomas Talbott, ewangelicki profesor filozofii i uniwersalista, swoim dziele zatytułowanym <em>The Inescapable Love of God</em> (wyd. 1999 r.), odpowiada Michaelowi Murray’owi, który, zakładając uniwersalistyczną powszechność zbawienia, zadaje następujące pytanie: Dlaczego Bóg nie stworzył nas wszystkich <em>ab initio</em> w stanie ostatecznym w niebie? W artykule zostanie porównana odpowiedź Talbotta na pytanie postawione przez Murraya z nauczaniem św. Tomasza z Akwinu, który wyjaśnia, dlaczego Raj był właściwym miejscem dla ludzi przed grzechem pierworodnym. W ten sposób zostaną ukazane podobieństwa i różnice w rozumowaniu Akwinaty i Talbotta. Posłuży to do wykazania, że argumentacja Doktora Anielskiego jest wciąż użyteczna i aktualna we współczesnych debatach.</p> <p>&nbsp;</p> Bartosz Adamski Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-08-05 2022-08-05 15 2 9 19 10.12775/BPTh.2022.007 „Adamie, gdzie jesteś?” Dialogiczna egzegeza Hugona ze św. Wiktora we fragmencie jego Super Ecclesiasten https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/39331 <p>Artykuł zawiera fragment <em>Komentarz do Księgi Koheleta</em> mistrza Hugona ze św. Wiktora w przekładzie na język polski<em>. </em>W krótkim wstępie, poza zwięzłym przedstawieniem samego dzieła i okoliczności jego powstania, tłumacz, a zarazem wydawca krytyczny tego dzieła, zwraca uwagę na charakterystyczną dla Wiktoryna „dialogiczną” formę uprawiania egzegezy biblijnej. <em>Super Ecclesiasten</em>, będąc ostatnim egzegetycznym dziełem Hugona, stanowi najdoskonalsze świadectwo jego sposobu czytania i wyjaśniania Biblii. Prezentowany w przekładzie passus, oparty na będącym w przygotowaniu tekście krytycznym, jest tego wyjątkową i wyborną ilustracją.</p> Marcin Jan Janecki Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-08-05 2022-08-05 15 2 21 40 10.12775/BPTh.2022.008 “In principio”: The Metaphysical Exegesis of John 1:1 by Albert the Great, Bonaventure and Thomas Aquinas https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/39332 <p>„In principio”: metafizyczna egzegeza J 1,1 Alberta Wielkiego, Bonawentury i Tomasza z Akwinu</p> <p>Artykuł przedstawia interpretacje słów „in principio” (Jan 1,1) zaproponowane przez Alberta Wielkiego, Bonawenturę i Tomasza z Akwinu w ich komentarzach do Ewangelii wg św. Jana. Ujęcia tych autorów różnią się. Albert używa pojęć pierwszej zasady oraz intelektu, który działa powszechnie i wytwarza swoje światło. Bonawentura buduje swoją interpretację na Augustyńskim rozróżnieniu między początkiem bez początku i początkiem z początku. Akwinata tworzy zaś ramę pojęciową opartą na teoriach metafizycznych. Wszystkie te ujęcia ujawniają metafizyczny charakter dokonanej przez tych autorów egzegezy pierwszego zdania Janowej Ewangelii. Owo metafizyczne nastawienie umożliwiło im zastosowanie zaawansowanych pojęć i stanowi jeden z powodów, by ich egzegezę określić jako “analityczną”.</p> Andrea Nannini Marcin Trepczyński Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-08-05 2022-08-05 15 2 41 54 10.12775/BPTh.2022.009 El lenguaje de la revelación, su testimonio y promesa cómo actos de habla https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/39333 <p>La doctrina cristiana de la revelación expresa la gran alegría de saber que Dios no permanece oculto, sino que se nos da a conocer a sí mismo por medio de acontecimientos extraordinarios que se marcan en la vida y en la historia. La tesis aquí presentada hace hincapié en el carácter lingüístico que el misterio revelado de Dios, según una concepción cristiana y tomista, adquiere en su darse. Ella resalta además un rasgo singular de esa revelación: es una palabra que se hace acción. Esta particularidad es perceptible en la Sagrada Escritura, y, sobre todo, en el acontecimiento redentor de Jesucristo. Para dar cuenta de ello, se ha recurrido a la teoría performativa del lenguaje desarrollada por pensadores como Austin y Searle, a las aplicaciones bíblicas de esta teoría realizadas por D. Evans, así como por los planteamientos teológicos posteriores de J. Ladrière. Todo ello recapitulado bajo las categorías de promesa y testimonio leídas desde una perspectiva cristológica y tomista.</p> Alberto Rene Ramírez Téllez Carlos Mario Toro Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-08-05 2022-08-05 15 2 55 66 10.12775/BPTh.2022.010 De scripturis et scriptoribus sacris Hugona ze św. Wiktora. Wprowadzenie i przekład https://apcz.umk.pl/BPTh/article/view/39334 <p>Niniejszy artykuł zawiera pierwszy przekład na język polski dzieła <em>De scripturis et scriptoribus sacris</em> Hugona ze św. Wiktora (zm. 1141), które stanowi wartościowy przykład scholastycznej introdukcji biblijnej. W tekście tym Hugon dostarcza przydatnych wskazówek, które pozwalają właściwie czytać, rozumieć i interpretować Pismo Święte. Cechą charakterystyczną dzieła jest mocny akcent położony na historyczne rozumienie tekstów natchnionych. Traktat zawiera osiemnaście rozdziałów, w których można wyróżnić następujące cztery zasadnicze grupy tematyczne: kryteria odróżniania pism natchnionych od pozostałych pism, kwestie związane z kanonicznością tekstów biblijnych, walor użyteczności Biblii oraz przedmiot materialny Pisma Świętego. Dzieło stanowi cenne źródło dla historii egzegezy biblijnej w średniowieczu i dostarcza praktycznych instrukcji egzegetycznych niezbędnych dla owocnej lektury Biblii aktualnych również dziś.</p> Damian Wierdak Prawa autorskie (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2022-08-05 2022-08-05 15 2 67 93 10.12775/BPTh.2022.011