Gościć proroka to przyjąć słowo Boga. Eliasz u wdowy z Sarepty Sydońskiej (1 Krl 17,8–24)

Kinga Frąckowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.011

Abstrakt


W czasie przedłużającej się suszy wdowa z Sarepty Sydońskiej przyjęła pod swój dach przybysza – Eliasza. Gościnność okazana prorokowi i przyniesionym przez niego słowom wniosły zmiany w życie kobiety. Dzięki zaufaniu okazanemu przez wdowę słowu obietnicy, Bóg rozwiązał kryzys żywnościowy w domu kobiety. Następnie dzięki pełnym zaangażowania reakcjom bohaterów na nagłą śmierć syna pani domu, Jahwe przywrócił chłopcu życie, wdowie status matki, a Eliaszowi pozycję wiarygodnego proroka. Prześledzenie opowiadania z 1 Krl 17,8–24 (przy wykorzystaniu narzędzi, którymi dysponuje analiza narracyjna) ma na celu ukazanie doniosłej, pierwszorzędnej roli słów Boga w tej historii, a także znaczenia komunikacji między pozostałymi bohaterami tej opowieści.


Słowa kluczowe


Eliasz; 1 Księga Królewska; wdowa z Sarepty Sydońskiej; gościnność; Słowo Boga; prorok; analiza narracyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010.

Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, Kraków 2013.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Cogan M., I Kings. A new Translation with Introduction and Commentary (The Anchor Bible), Doubleday 2001.

Cohn R., The literary logic of 1 Kings 17–19, Journal of Biblical Literature 101 (1982) nr 3, s. 333–350.

DeVries S. J., 1 Kings (Word Biblical Commentary), Waco 1985.

Dziadosz D., Eliasz – starotestamentalny typ obrońcy wiary w jedynego Boga Jahwe i Jego Prawa, Collectanea Theologica 74 (2004) nr 1, s. 5–20.

Glover N., Elijah versus the Narrative of Elijah. The Contest between the Prophet and Word, Journal for the Study of the Old Testament 30 (2006) nr 4, s. 449–462.

Gołębiewski M., Struktura opowiadania jako podstawowa kategoria egzegezy i teologii narracyjnej, Ateneum Kapłańskie 123 (1994) z. 1, s. 58–66.

Good R. M., Baal, w: Encyklopedia biblijna, red. P. J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 74–75.

Język Biblii. Od słuchania do rozumienia, red. W. Pikor, Kielce 2005.

Kalmanofsky A., Women of God: Maternal Grief and Religious Response in 1 Kings 17 and 2 Kings 4, Journal for the Study of the Old Testament 36 (2011) nr 1, s. 55–74.

Lunn N. P., Prophetic Representations of the Divine Presence: The Theological Interpretation of the Elijah-Elisha Cycle, Journal of Theological Interpretation 9 (2015) nr 1, s. 49–63.

Łach J. B., Księgi 1–2 Królów: wstęp, przekład z oryginału, komentarz, ekskursy, (Pismo Święte Starego Testamentu: Tom IV, część 2), Poznań 2007.

Pawłowski Z., Hermeneutyczna metoda opowiadania we współczesnej egzegezie, Collectanea Theologica 62 (1992) nr 1, s. 5–17.

Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek: teologia narracyjna Rdz 1–3, (Rozprawy i Studia Biblijne 13), Warszawa 2003.

Pawłowski Z., Ożywienie zmarłych w cyklu opowiadań o Eliaszu i Elizeuszu, Verbum Vitae 15 (2009), 17–34.

Rakocy W., Metoda narracyjna w interpretacji tekstu biblijnego, Ruch Biblijny i Liturgiczny 48 (1995) nr 3, s. 161–168.

Rakocy W., Nowe metody analizy literackiej w egzegezie Nowego Testamentu, w: Wstęp do Nowego Testamentu, red. R. Rubinkiewicz, Poznań 1996, s. 539–557.

Rubinkiewicz R., Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej „O interpretacji Biblii w Kościele”, w: Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999, s. 101–116.

Synowiec J. St., Gatunki literackie w Starym Testamencie, Kraków 2003.

Szymik S., Metoda narracyjna jako propozycja dialogu człowieka z tekstem, w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (Studia Biblica 11), red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 11–20.

Szymik S., Współczesne modele egzegezy biblijnej, Lublin 2013.

Tułodziecki T., Eliasz. Słowo Boże lekarstwem na kryzys wiary proroka (1 Krl 17,1–19,21), w: Świadkowie wiary. Biblia o wierze, red. D. Dziadosz (Analecta Biblica Lublinensia 10), Lublin 2014, s. 58–73.

Walsh J. T., 1 Kings (Berit Olam), Collegeville 1996.

Witczyk H., Czytelnik jako współ-kreator postaci, w: Język Biblii. Od słuchania do rozumienia (Studia Biblica 11), red. W. Pikor, Kielce 2005, s. 70–89.

Witczyk H, Dialog Boga z człowiekiem jako główny przedmiot egzegezy, w: Interpretacja (w) dialogu. Tożsamość egzegezy biblijnej, red. A. Kucz, A. Malina, (Studia Biblica 10), Kielce 2005, s. 11–27.

Witczyk H., „Pokorny wołał i Pan go wysłuchał” (Ps 34, 7 a). Model komunikacji diafanicznej w Psalmach, Lublin 1997.

Zucker D. J., Elijah and Elisha: part II similarities and differences, Jewish Bible Quarterly 41 (2013) nr 1, s. 19–23.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism