Obraz „człowieka duchowego” na podstawie „Homilii na List św. Pawła do Rzymian” św. Jana Chryzostoma

Paweł Rybak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.005

Abstrakt


Jan Chryzostom komentując „List do Rzymian”, wiele uwagi poświęca zagadnieniom dotyczącym wiary. Niniejszy artykuł jest próbą ukazania głównych przejawów życia chrześcijańskiego. Kaznodzieja podkreśla ważną rolę Ducha Świętego w procesie kształtowania życia duchowego. Duch, już w momencie chrztu, obdarza osobę wieloma darami. Jednak aby przyniosły one zamierzony owoc, konieczna jest współpraca człowieka z łaską. Artykuł ukazuje również, co w opinii Chryzostoma znaczy żyć „według Ducha i według ciała” (por. Rz 8,8–15). Życie według ciała przejawia się skłonnością ku przyziemnym wartościom takim jak: nadmierne bogactwo, nieczystość, nadużywanie alkoholu i jedzenia. Życie według Ducha oznacza egzystencję w prawdziwej radości i pokoju. Ważnym wyznacznikiem życia duchowego jest miłość Boga i bliźniego. W niniejszym opracowaniu znajdują się również liczne opisy dotyczące dynamiki życia wewnętrznego.


Słowa kluczowe


Jan Chryzostom; życie duchowe; wiara; Duch Święty; owoce Ducha Świętego; grzech

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


I. Źródła

In epistulam ad Romanos homiliae PG 60, 391–682, tłum. T. Sinko, w: Św. Jan Chryzostom. Homilie na List św. Pawła do Rzymian, Tom I/1, Kraków 1995, s. 1–239; Tom I/2, Kraków 1998, s. 240–520.

Ad Demetrium de compunctione PG 47, 393–410.

Catecheses ad illuminandos 2 Sch 50bis, 133–150, tłum. W. Kania, w: Św. Jan Chryzostom. Katechezy chrzcielne, Lublin 1993.

In epistulam ad Hebraeos homiliae PG 63, 9–236, tłum. fragment: W. Kania, „Vox Patrum” 16 (1996) t. 30–31, s. 147–148.

In illud: Propter fornicationes autem unusquisque suam uxorem habeat PG 51, 207–218, tłum. T. Krynicka, „Vox Patrum” 31 (2011) t. 56, s. 583–595.

In Matthaeum homiliae PG 57, 13–90. 175–472 oraz PG 58, 471–794; tłum. J. Krystyniacki, w: Św. Jan Chryzostom. Homilie na Ewangelię według św. Mateusza, ŹMT 18, Kraków 2002 (homilie 1–40), oraz ŹMT 23, Kraków 2003 (homilie 41–90).

II. Opracowania

Altaner B., Stuiber A., Patrologia, tłum. P Pachciarek, Warszawa 1990.

Baron A., Przedmowa, w: Św. Jan Chryzostom. „Homilie na List św. Pawła do Rzymian”, Kraków 1995, s. 24–30.

Częsz B., Jan Chryzostom – teolog, „Teologia Patrystyczna” 5 (2008), s. 7–12.

Kaczmarek S., Miłość przebaczająca i jednocząca w świetle Homilii na Ewangelię wg św. Mateusza św. Jana Chryzostoma, „Verbum Vitae” 18 (2010), s, 213–244.

Kania W., Caritas u św. Jana Chryzostoma, „Vox Patrum”16 (1996) t. 30–31, s. 141–150.

Kelly J. N. D., Złote usta. Jan Chryzostom – asceta, kaznodzieja, biskup, tłum. K. Krakowczyk, Bydgoszcz 2001.

Ordon H., Zapowiedź udzielenia Ducha Ludowi Bożemu w Ez 36, 24–28, „Roczniki Teologiczne”, t. 52, zeszyt 1–2005, s. 43–53.

Paczkowski M., Duch przychodzący i działający Dz 2, 1–3 w egzegezie homiletycznej Jana Chryzostoma, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 1 (2008), s. 229–261.

Paczkowski M., Powinności bogatych wobec ubogich. Stanowisko Jana Chryzostoma i Leona Wielkiego, „Teologia Patrystyczna” 10 (2013), s. 107–143.

Padovese L., Wprowadzenie do teologii patrystycznej, tłum. A Baron, „Myśl Teologiczne”, Kraków 1994.

Studer B., Teologia Patrystyczna, w: Historia Teologii I. Epoka patrystyczna, red. A. Di Berardino, B. Studer, Kraków 2010, s. 619–634.

Szczur P., Cele chrześcijańskiego małżeństwa w nauczaniu Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 29 (2009) t. 53–54, s. 95–111.

Szczur P., Problematyka społeczna w późnoantycznej Antiochii. Na podstawie nauczania homiletycznego Jana Chryzostoma, Lublin 2008.

Szczur P., Rola postrzegania duchowego w nauczaniu katechetycznym Jana Chryzostoma, „Vox Patrum” 34 (2014) t. 62, s. 493–504.

Szczur P., Warunki wysłuchania modlitwy indywidualnej na przykładzie modlitwy Dawida w „Objaśnieniach Psalmów” św. Jana Chryzostoma, „Homo Orans” 10 (2011), s. 17–37.

Špidlík T., Gargano I., Grossi V., Historia duchowości. Tom III. Duchowość Ojców Kościoła, tłum. K. Franczyk, J. Serafin, K. Stopa, Kraków 2004.

Uciecha A., Grzechy główne i metody walki z nimi w Homiliach św. Jana Chryzostoma na I List św. Pawła do Koryntian, „Vox Patrum” 21 (2001) t. 40–41, s. 247–262.

Widok N., Troska Jana Chryzostoma o grzeszników, w: Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, red. N. Widok, OBT 105 (2008), s. 233–244.

Wiseman J. A., Historia duchowości chrześcijańskiej, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2009.

Zagórski D., Miłość (¢g£ph) w Homiliach św. Jana Chryzostoma na List do Rzymian, „Biblica et Patristica Thoruniensia” 3 (2010), s. 149–158.

Zagórski D., Współpraca człowieka z łaską Bożą w ujęciu Jana Chryzostoma, „Teologia Patrystyczna” 5 (2008), s. 27–47.

Żurek A., Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający, „Teologia Patrystyczna” 5 (2008), s. 13–26.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism