Der älteste Bericht eines polnischen Pilgers über seine Reise ins Heilige Land: das Itinerarium von Jan Amor Tarnowski (1488–1561)

Adam Krawiec

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPMH.2015.011

Abstrakt


Najstarsza relacja polskiego pielgrzyma z jego podróży do Ziemi Świętej: Itinerarium Jana Amora Tarnowskiego (1488–1561)

(streszczenie)

 W artykule przedstawiono najstarszą znaną relację z pielgrzymki z Polski do Ziemi Świętej autorstwa Jana Amora Tarnowskiego, w oparciu o którą przeanalizowane zostały między innymi przebieg samej pielgrzymki, okoliczności powstania rękopiśmiennej relacji, a także sposób konstruowania w niej przestrzeni Ziemi Świętej. Omówione zostało również miejsce tego utworu w kontekście ówczesnych dyskursów na temat Orientu.


Słowa kluczowe


Pielgrzymki; relacje z podróży; Bliski Wschód; kultura wczesnonowożytna

Pełny tekst:

PDF (Deutsch)

Bibliografia


Codex epistolaris saeculi decimi quinti, 1: 1384–1492, 1: Ab anno 1384 ad annum 1444, cura A. Sokołowski, (1876).

Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, übers. R. Sawa, Einleitung und hg. v. D. Chemperek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce“, 49 (2005), S. 187–194.

Itinerarium Jana Tarnowskiego z pobytu w Ziemi św. z r. 1518, hg. v. K. Hartleb, „Kwartalnik Historyczny“, 44 (1930), S.

Orzechowski S., Żywot i śmierć Jana Tarnowskiego, kasztelana krakowskiego, hetmana wielkiego koronnego, (1855).

Warszewicki K., De laudibus Joannis Tarnovii, comitis, castellani Cracoviensi et summi in Polonia belliducis oratio, in: Jana Tarnowskiego dzieła, hg. v. K. J. Turowski, (1858)

Akbari S. C., Idols in the East. European Representations of Islam and the Orient, 1100–1450, (2009).

Bogatyński W., Hetman Jan Tarnowski (w czterechsetlecie bitwy pod Obertynem), (1931).

Chemperek D., Wstęp, in: Dziennik podróży Jana Tarnowskiego do Ziemi Świętej z 1518 roku, übers. R. Sawa, Einleitung und hg. v. D. Chemperek, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce“, 49 (2005), S. 183–186.

Coudert A. P., Orientalism in Early Modern Europe?, in: East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times. Transcultural Experiences in the Premodern World, hg. v. A. Classen, (2013), S. 715–752.

Curtius E. R., Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, übers. v. A. Borowski, (1997).

Dobrowolski K., Studja nad kulturą naukową w Polsce do schyłku XVI stulecia, (1933).

Dworzaczek W., Hetman Jan Tarnowski. Z dziejów możnowładztwa małopolskiego, (1985).

Feilke H., Felix Fabris Evagatorium über seine Reise in das Heilige Land: Eine Untersuchung über die Pilgerliteratur des ausgehenden Mittelalters, (1976).

Fuchs F., Poloner, Johannes, in: Die deutsche Literatur des Mittelalters. Verfasserlexikon, hg. v. B. Wachinger, 11 (2004), Sp. 1253–1255.

Ganz-Blättler U., Andacht und Abenteuer. Berichte europäischer Jerusalem- und Santiago-Pilger (1320–1520), (32000).

Gingrich A., Grenzmythen des Orientalismus. Die islamische Welt in Öffentlichkeit und Volkskultur Mitteleuropas, in: Orientalische Reise: Malerei und Exotik im späten 19. Jahrhundert, hg. v. E. Mayr-Oehring, E. Doppler (2003), S. 110–129.

Hartleb K., Najstarszy dziennik podróży do Ziemi św. i Syrji Jana Tarnowskiego, „Kwartalnik Historyczny“, 44 (1930), S. 26–44.

Herkenhoff M., Die Darstellung außereuropäischer Welten in Drucken deutscher Offizinen des 15. Jahrhunderts, (1996).

Kaczmarek M., Wstęp, in: Antologia pamiętników polskich XVI wieku, hg. v. R. Polak, (1966), S. V–LXXXV.

Krawiec A., Ciekawość świata w średniowiecznej Polsce. Studium z dziejów geografii kreacyjnej, (2010).

Münkler M., Erfahrung des Fremden. Die Beschreibung Ostasiens in den Augenzeugenberichten des 13. und 14. Jahrhunderts, (2000).

Prášek J. V., Itinerarium, in: Martina Kabátníka cesta z Čech do Jerusalema a Kaira r. 1491–92, hg. v. J. V. Prášek, (1894), S. XII–XXIV.

Ranft A., Die Hofesreise im Spätmittelalter, in: Grand Tour. Adliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis zum 18. Jahrhundert. Akten der Internationalen Kolloquien in der Villa Vignoni 1999 und im Deutschen Historischen Institut Paris 2000, hg. v. R. Babel, W. Paravicini, (2005), S. 89–103.

Rott D., Staropolskie chorografie. Początki, rozwój, przemiany gatunku, (1995).

Schröder S., Zwischen Christentum und Islam. Kulturelle Grenzen in den spätmittelalterlichen Pilgerberichten des Felix Fabri, (Orbis mediaevalis. Vorstellungswelten des Mittelalters 11, 2009).

Stagl J., Eine Geschichte der Neugier. Die Kunst des Reisens 1550–1800, (2002).

Szulc A., Anzelma Polaka pobożny obraz świata. O „Opisaniu Ziemi Świętej“ jako zwierciadle późnośredniowiecznej mentalności, in: Cognitioni gestorum. Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, hg. D. A. Sikorski, A. M. Wyrwa, (2006), S. 561–569.

Tobler T., Bemerkungen zu Johannes Poloner, in: Descriptiones terrae sanctae. Ex saeculo VIII, IX, XII et XV, hg. v. T. Tobler, (1874), S. 497–522.

Winczura Ł., Hetman hetmanów. Jan Amor Tarnowski (1488–1561), (2005).

Wojciechowski L., Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego (1486–1610), (2013).
ISSN 2083-7755 (print)
ISSN 2391-792X (online)

Partnerzy platformy czasopism