Christianity as an inspiration for the pedagogical sciences

Zbigniew Marek, Anna Walulik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/31570

Abstrakt


Based on the biblical text J 20, 24-29 we were searching the possibility of giving the support to the development of a person, by Christianity. The carried out text analysis and its transposition to the pedagogical area enabled drawing the attention to the significant for the development of the person element, inspired by religion, which is spirituality.  In the article the attention was paid to the fact that owing to the religion, the man is able to perceive and understand more broadly not only the particular events, but also possibilities of own participation in them. This perspective discloses new challenges in front of man, and also enables to know a new sense of own life, as well. Understanding that discovery of new life possibilities inspires for activity, we will add that the Christianity, thanks to the supernatural cognition (religious), detects a new quality reflected in a new life style. The condition of such support given to the person by the Christianity is respecting God by the man, and admitting that He is not any idea, but Person. Just, the relationship with this Person enables to have a different look at own existence and see the hope for a new life quality – immortality in it.


Słowa kluczowe


The Bible, Christianity, supernatural cognition, maturity

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków: Wydawnictwo M, 2010.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków: Wyd. WAM, 2005.

Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków: Wyd. WAM, 2007.

Charytański J., W kręgu zadań i treści katechezy, Kraków: Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, 1992.

Chmielewski M., Duchowość, in: Leksykon duchowości katolickiej, ed. M. Chmielewski, Lublin-Kraków: Wyd. M, 2002, p. 229.

Fleming D.L., Czym jest duchowość ignacjańska?, Kraków: Wyd. WAM, 2013.

Gałdowa A., Nelicki A., „O możliwościach i warunkach bycia twórczym z perspektywy aksjologicznej teorii wartości”, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne, 8 (1993): 7–28;

Jan Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”, Kraków: Wydawnictwo Znak, 1998.

Kudasiewicz J., Biblia, historia, nauka, Kraków: Wyd. Znak, 1978.

Ladaria L.F., Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków: Wyd. WAM, 2002.

Lohfink N., Jak rozumieć Pismo Święte w: Biblia dzisiaj, ed. J. Kudasiewicz, 29-59. Kraków: Wyd. Znak, 1969.

Marek Z., „Moralność wyznacznikiem dojrzałości człowieka”, Colloquia Theologica Ottoniana 2 (2016): 61-79.

Marek Z., Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków: AIK, 2017.

Marek Z., Podstawy wychowania moralnego, Kraków: Wyd. WAM, 2005.

Marek Z., Walulik A., Pedagogika świadectwa. Perspektywa antropologiczno-kerygmatyczna, Kraków: Wyd. Naukowe Akademii Ignatianum, 2019.

Marek Z., Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków, Wyd. WAM, 2014.

Marszałek L., Duchowość dziecka. Znaczenia – perspektywy – konteksty w pedagogice przedszkolnej, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2013.

Mądrzycki T., Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa: WSiP, 1977.

Meurer T., „Duchowość jako zamiennik religii? Wyprawy w mgliste pogranicze religii i duchowości”, Keryks 10 (2011): 147-159.

Olbrycht K., „Wartość służby w wychowaniu chrześcijańskim – w świetle refleksji Jana Pawła II i Benedykta XVI”, Paedagogia Christiana 2 (2017): 89-107.

Olbrycht K., „Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji”, Paedagogia Christiana 1 (2012): 89-104.

Prężyna W., Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin: RW KUL, 1981.

Sarah R., Diat N., Gott oder nichts. Ein Gespräch über den Glauben, Kißlegg: FE-Medienverlag, 2015.

Schulz R., Wykłady z pedagogiki ogólnej, t. II: O integralną wizję człowieka i jego rozwoju, Toruń: Wyd. UMK, 2007.

Surzykiewicz J., „Religia, religijność i duchowość jako zasoby osobowe i kapitał społeczny w pedagogice społecznej/pracy socjalnej”, Pedagogika Społeczna XIV(2015): 23-71.

Szacki J., Tradycja, in: Słownik społeczny, ed. B. Szlachta, 1491-1495. Kraków: Wyd. WAM, 2004, pp..

Tułowiecki D., Bez Boga, Kościoła i zasad?, Kraków: Wyd. Petrus, 2012.

Waldenfels H., O Bogu, Jezusie Chrystusie i Kościele dzisiaj. Teologia fundamentalna w kontekście czasów obecnych, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 1993.

Walulik A., Moderacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków: Wyd. WAM, 2011.

Walulik A., Synergiczny charakter towarzyszenia wychowawczego, in: Pedagogika towarzyszenia, Z. Marek, 9–23. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2017.

Zięba S., Człowiek. 2. Pochodzenie, in: Leksykon pedagogiki religii, ed. C. Rogowski, 93–99. Warszawa: Verbinum, 2007.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism