Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika https://apcz.umk.pl/AUNC_PED <p> </p> <p><strong>Periodyk poświęcony popularyzacji tematyki pedagogicznej oraz nauk pokrewnych.</strong></p> <p><strong> Zgodnie z najnowszym wykazem czasopism Ministerstwa Nauki i Edukacji (01.12.2021) nasi Autorzy otrzymują 40 punktów za publikację tekstu. </strong></p> <p><strong>Czasopismo jest indeksowane jest w bazach:<br />1) Index Copernicus International</strong></p> <p><strong> </strong><strong style="font-size: 0.875rem;">2) CEJSH. The Central European Journal of Social Sciences and Humanities,</strong></p> <p><strong>3) Polindex,</strong></p> <p><strong>4) Google Scholar,</strong></p> <p><strong>5) ERIH PLUS: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info.action?id=495241 </strong></p> <p> </p> <p><em><strong> </strong></em><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pl-PL Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika 0208-5313 NOTY O AUTORACH https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35969 Joanna Falkowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 Wstęp https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35957 Joanna Falkowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 7 9 10.12775/AUNC_PED.2021.014 INSTYTUCJE OPIEKI W LUBLINIE W XIX WIEKU https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/37213 <p>Celem artykułu jest ukazanie różnych form opieki nad ludźmi ubogimi w Lublinie w XIX wieku. Praca ma na celu nie tylko przedstawienie pewnego stanu rzeczy, jaki istniał w danym okresie, ale również ukazanie dobrych praktyk, które mogą być inspiracją do podejmowania szeroko zakrojonych działań na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi. W pracy wykorzystane zostały źródła archiwalne, źródła drukowane oraz literatura przedmiotowa. W omawianym okresie w Lublinie funkcjonowało kilka domów schronienia (przytułków) przeznaczonych dla ubogich różnych wyznań oraz ochronki dla dzieci polskich i żydowskich. Niektóre z tych instytucji miały proweniencję średniowieczną i w ciągu wieków ulegały różnym zmianom, a niektóre były odpowiedzią na bieżące potrzeby i powstawały jako wyraz zaangażowania społecznego szerokich warstw społecznych. Dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, możliwe było udzielanie pomocy najbardziej potrzebującym, co przekładało się również na budowanie solidarności społecznej i miało wymiar giej zaś powstawały zręby nowoczesnego systemu opiekuńczego budowanego w oparciu o solidaryzm i wzajemną odpowiedzialność za drugiego człowieka. wychowawczy. W omawianym okresie opieka społeczna na skutek zmian społecznych, gospodarczych i politycznych zaczęła ulegać istotnym zmianom. Z jednej strony funkcjonował jeszcze przedrozbiorowy model opieki, z drugiej zaś powstawały zręby nowoczesnego systemu opiekuńczego budowanego w oparciu o solidaryzm i wzajemną odpowiedzialność za drugiego człowieka.</p> Wiesław Partyka Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-17 2021-11-17 42 2 13 35 10.12775/AUNC_PED.2021.015 KOMPARATYSTYKA EDUKACYJNA W PERSPEKTYWIE FILOZOFICZNEJ: SERGIUSZ HESSEN (1887–1950) I JEGO PODEJŚCIE DO BADAŃ PORÓWNAWCZYCH W PEDAGOGICE https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35960 <p>Sergiusz Hessen, filozof i pedagog, to postać, która zajmuje ugruntowane miejsce w historii myśli pedagogicznej, a centralnym punktem jego twórczości stała się koncepcja naukowego statusu pedagogiki jako filozofii stosowanej. <br>Celem artykułu jest przybliżenie innego, istotnego obszaru zainteresowań badawczych tego uczonego, jaki stanowiła komparatystyka edukacyjna. Wydaje się to uzasadnione o tyle, że dorobek tego uczonego z zakresu badań porównawczych jest nakreślony w dość ogólny sposób lub jedynie zasygnalizowany. We wprowadzeniu do artykułu zaprezentowano krótki zarys biografii Hessena, ważny z punktu widzenia badań, jakie prowadził. W dalszej części znajduje się charakterystyka jego koncepcji pedagogiki jako filozofii stosowanej, a następnie uwaga została skoncentrowana na prowadzonych przez tego uczonego badaniach z obszaru komparatystyki pedagogicznej. Zastosowana na potrzeby artykułu analiza treści prac Hessena o charakterze porównawczym oraz dostępnych materiałów wskazujących na ich międzynarodowy odbiór, pozwalają na sformułowanie wniosku, że w osobie Sergiusza Hessena mamy do czynienia z jednym z pierwszych w Europie uczonych, który sposób systematyczny prowadził badania porównawcze systemów edukacyjnych, a jego prace wraz z dorobkiem Józefa Chałasińskiego, Zygmunta Mysłakowskiego czy Bogdana Nawroczyńskiego tworzyły zręby polskiej komparatystyki edukacyjnej.&nbsp;</p> Justyna Wojniak Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 37 62 10.12775/AUNC_PED.2021.016 POLSCY PEDAGODZY O SZKOLNICTWIE ANGIELSKIM Z TRADYCJI POLSKIEJ PEDAGOGIKI PORÓWNAWCZEJ XX WIEKU https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35961 <p>Celem artykułu jest zaprezentowanie rozwoju polskiej pedagogiki porównawczej w XX wieku. Rosnące zainteresowanie badaniami porównawczymi wśród polskich historyków wychowania i pedagogów w latach 60. XX wieku zostało przedstawione poprzez ukazanie specyfiki angielskiego systemu oświatowego. Rozwój pedagogiki naukowej w Polsce znacząco zwiększył także zainteresowanie innymi systemami edukacyjnymi w Europie. Publikowanie opracowań o szkołach angielskich i historii edukacji w Wielkiej Brytanii było bardzo oryginalnym podejściem i cieszyło się dużym uznaniem wśród polskich uczonych. Wielu znanych polskich pedagogów i historyków wychowania (poza Bogdanem Nawroczyńskim) jest słabo znanych ze swoich osiągnięć w obszarze pedagogiki porównawczej. Pierwsza część artykułu przedstawia wkład B. Nawroczyńskiego w rozwój polskiej pedagogiki porównawczej. Analiza wyników badań wskazuje, że publikacje polskich autorów: Zygmunta Kukulskiego, Jana Konopnickiego i Karola Kotłowskiego z lat czterdziestych i sześćdziesiątych nie straciły na aktualności, powinny być wzorem rzetelności naukowej i kompendium wiedzy o historii szkolnictwa w Anglii. W badaniach wykorzystano metodę analizy dokumentów, orygnialnych publikacji polskich autorów zajmujących się angielskim szkolnictwem.</p> Anna Włoch Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 10.12775/AUNC_PED.2021.017 Sprawozdanie z Konferencji Naukowej: CZŁOWIEK DOROSŁY I JEGO UCZENIE SIĘ DZIEDZICTWO IDEI TEORETYCZNYCH I ICH PRAKTYCZNE IMPLIKACJE https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35968 Andrzej Paweł Bieś Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 10.12775/AUNC_PED.2021.024 Marian Surdacki, Miłosierdzie czy opieka społeczna. Od starożytności do oświecenia https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35966 Wiesław Partyka Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 10.12775/AUNC_PED.2021.022 Hanna Markiewicz, Kazimierz Misiaszek SBD, Salezjańskie wychowanie oratoryjne na warszawskiej Pradze https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35967 Joanna Falkowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 10.12775/AUNC_PED.2021.023 CZASOPIŚMIENNICTWO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W POLSCE STAN BADAŃ I PERSPEKTYWY BADAWCZE https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35962 <p>Czasopisma dla dzieci i młodzieży poszerzają wiedzę młodych czytelników,wpływając na ich osobowość, ale także dostarczają rozrywki. Ponadto polskie czasopiśmiennictwo skierowane do najmłodszych odbiorców często miało związek ze szkołą, co wyrażało się doborem tematycznym treści, skorelowanych z programem nauczania w poszczególnych klasach. Czasem także pisma te swoimi treściami wychodziły daleko poza program szkolny. W wielu środowiskach skupiały wokół siebie liczne grupy młodzieży, tworząc grupy literacko-samokształceniowe, ułatwiały proces samodzielnego myśleniai twórczego działania, budziły aktywność kulturalną i intelektualną. Prasa wpływała również na kształtowanie postaw obywatelskich, a nawet politycznych i światopoglądowych. Celem tego raportu z badań jest wskazanie najważniejszych prac dotyczących zagadnienia tytułowego, ważnych tekstów poświęconych wybranym periodykom lub też przedsięwzięć wydawniczych, które odegrały znaczącą rolę w kształtowaniu młodych odbiorców. Ponadto zwrócono też uwagę na możliwe do podjęcia pola badawcze w związku z zagadnieniem tytułowym.</p> Joanna Falkowska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 95 116 10.12775/AUNC_PED.2021.018 CHARLOTTE MASON I JEJ POGLĄDY NA WYCHOWANIE DOMOWE https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35963 <p>Charlotte Mason (1842–1923) była brytyjskim pedagogiem. Na bazie swych doświadczeń opracowała metodę pracy z dziećmi opartą na dwudziestu zasadach. Jest autorką serii podręczników do nauki geografii zatytułowanej Ambleside Geography Books oraz serii książek dotyczących wychowania i nauczania: Wychowanie domowe, Rodzice i dzieci, Edukacja szkolna, Sami, Kształtowanie charakteru, W kierunku filozofii edukacji oraz Zbawiciel świata.W swych pracach nawiązywała do poglądów innych pedagogów, m.in. Jana Amosa Komeńskiego, Jana Fryderyka Herbarta i Jana Henryka Pestalozziego. W książce Wychowanie domowe: wychowanie dzieci do lat dziewięciu opisała zasady, którymi w pracy z młodszymi dziećmi powinni kierować się rodzice, a także konkretne wskazówki dotyczące nauczania poszczególnych przedmiotów. Głosiła, że „dzieci rodzą się jako osoby”, a obowiązkiem rodziców jest pamiętać o tym, szanować godność i osobowość dziecka. Obecnie, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, ale nie tylko, chętnie powraca się do założeń jej metody i realizuje się je w praktyce w edukacji domowej.</p> Iwona Czarnecka Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 117 133 10.12775/AUNC_PED.2021.019 OD NAUCZYCIELA SZKOŁY ŚREDNIEJ DO NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO MIECZYSŁAWA ZIEMNOWICZA (1882–1971) DROGA DO KATEDRY PEDAGOGIKI https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35964 <p>Celem artykułu jest przypomnienie ważnej postaci życia pedagogicznego okresu międzywojennego i pierwszych trzech dziesięcioleci po II wojnie światowej. Był nim Mieczysław Ziemnowicz, germanista, nauczyciel szkół średnich, nauczyciel akademicki. W tekście zwrócono uwagę na te wątki biografii M. Ziemnowicza, które odnoszą się do drogi naukowej i działalności dydaktycznej. W artykule omówiono główne kierunki zainteresowań naukowych M. Ziemnowicza. Wyróżniono tematy podejmowane przez niego, traktując <br>je jako ważne problemy i kategorie pedagogiczne. Artykuł przygotowano na podstawie źródeł archiwalnych, drukowanych, czasopism i opracowań.</p> Władysława Szulakiewicz Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 135 161 10.12775/AUNC_PED.2021.020 MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY W MUZEUM OKRĘGOWYM W SANDOMIERZU* DO ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI OŚWIATOWEJ ALEKSANDRA K. PATKOWSKIEGO (1890–1942) PRZYCZYNEK DO BADAŃ https://apcz.umk.pl/AUNC_PED/article/view/35965 <p>Aleksander K. Patkowski związany był z Sandomierzem przez całe swoje życie. Najpierw tu mieszkał z rodzicami, uczył się i pracował w sandomierskich szkołach, aktywnie uczestniczył w życiu społeczności lokalnej. Później po wyjeździe do Warszawy nadal interesował się Sandomierzem, a nawet szerzej regionem sandomierskim. Wielu badaczom znany jest przede wszystkim jako „ojciec regionalizmu polskiego”. To właśnie w Sandomierzu z jego inicjatywy powołano Powszechny Uniwersytet Regionalny (1923 rok). Aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z popularyzacją wiedzy dotyczącą regionu, ale także edukacji dorosłych. W rodzinnym mieście Patkowskiego m.in. w Dziale Literatury Muzeum Okręgowego w Sandomierzu gromadzone są i przechowywane archiwalia związane z życiem i działalnością Patkowskiego. Zatem dla podjętych rozważań istotne jest pytanie: Jaki materiał <br>źródłowy zgromadzony został w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu? oraz które ze zgromadzonych archiwaliów pozwolą na uzupełnienie wiedzy dotyczącej życia i działalności oświatowej Patkowskiego?</p> <p>&nbsp;</p> Beata Topij-Stempińska Prawa autorskie (c) 2021 https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 2021-11-06 2021-11-06 42 2 10.12775/AUNC_PED.2021.021