Przesyłanie tekstów

Przesyłanie tekstów

Posiadasz nazwę użytkownika oraz hasło do zalogowania się na stronie czasopisma Archiwum Emigracji?
Przejdź do logowania

Nie posiadasz nazwy użytkownika oraz hasła
Przejdź do rejestracji

Rejestracja oraz logowanie są niezbędne do wysyłania tekstów oraz sprawdzania ich aktualnego statusu.

 

Wytyczne dla autorów

 • Ogólne:
  1. Teksty wraz z przypisami powinny być napisane w edytorze WORD w formatach: doc, docx, rtf. Do tekstu należy dołączyć streszczenie w języku polskim (do 3 tys. znaków ze spacjami).
  2. Układ pierwszej strony artykułu: z lewej strony u góry tytuł, poniżej imię i nazwisko autora, a także, w nawiasie, nazwa instytucji i miasto. Wszystkie elementy pismem tekstowym, nie wersalikami.
 • Tytuły w tekście:
  1. rękopisy: oryginalne tytuły i incipity dokumentów, referatów, tytuły nadane przez autora tekstu itp. piszemy w cudzysłowie;
  2. druki: tytuły dzieł i dokumentów piszemy kursywą, tytuły rozdziałów i fragmentów dzieł (dokumentów) — w cudzysłowie, tytuły domyślne — dużą literą bez wyróżnień, tytuły czasopism — w cudzysłowie.
 • Cytaty w tekście:
  1. źródła cytowane w tekście podaje się w tłumaczeniu (wyjątkowo w oryginale, gdy ma to znaczenie dla tekstu); w przypisach zaś zawsze w języku oryginału; zachęcamy do podawania w przypisach oryginalnego brzemienia cytatów, które zostały podane w tekście głównym w tłumaczeniu; w wyjątkowych wypadkach tekst oryginalny może być podany bezpośrednio po tłumaczeniu;
  2. w wypadku słowiańskich alfabetów cyrylickich (białoruskiego, bułgarskiego, macedońskiego, rosyjskiego, serbsko-chorwackiego i ukraińskiego) w tekście podaje się cytat w tłumaczeniu (wyjątkowo w oryginale), w przypisach zaś w transliteracji bądź alfabecie cyrylickim; jako podstawę do transliteracji należy stosować zasady przyjęte przez „Kwartalnik Historyczny”;
  3. cytowanych fragmentów źródłowych nie poprzedzamy i nie kończymy wielokropkiem;
  4. opuszczenia w cytowanym tekście sygnalizujemy trzema kropkami w nawiasach prostokątnych: […].
 • Pisownia imion, nazwisk i innych wyrażeń określających osoby:
  1. stosujemy oryginalną pisownię imion i nazwisk w ojczystym języku osób wzmiankowanych, ewentualnie stosujemy transkrypcję z formą transliterowaną, w mianowniku, w nawiasie np. Szewczenko [Ševcenko]. Nie dotyczy to osób uznanych za powszechnie znane (np. Owidiusz, Szekspir, Wolter, itd.), panujących i świętych. W wypadku spolonizowanych cudzoziemców można stosować formę polską;
  2. imiona osób po raz pierwszy wzmiankowanych w tekście lub narracyjnym fragmencie przypisu powinny być przytoczone w pełnym brzmieniu. W innych przypadkach podaje się inicjały imion i nazwisko lub — zwłaszcza w odniesieniu do postaci znanych albo często wymienianych w tekście — tylko nazwisko, np. Kościuszko, Mickiewicz, Miłosz. W opisach bibliograficznych i archiwalnych zawsze należy uwzględniać jedynie inicjały imion i nazwisko;
  3. osoby wymieniane w recenzjach powinny występować bez stopni oraz tytułów naukowych i zawodowych. Zasada ta nie obowiązuje w nekrologach w odniesieniu do zmarłych;
  4. w recenzjach słowo „Autor” piszemy wielką literą, o ile odnosi się do autora recenzowanej pracy;
 • Skróty, daty i inne określenia czasu, liczebniki:
  1. w tekstach stosujemy ogólnie przyjęte skróty: itd., m.in., etc. i inne (zob. niżej zamieszczony wykaz skrótów), a także z reguły: r. (rok) i w. (wiek);
  2. daty:
   - miesiąc słownie, np. 5 marca 1939 r.;
   - okresy od do: np. 1–10 maja 1939 r., 1 maja–10 czerwca 1900 r.;
   - w datach wtrąconych w nawiasie miesiąc podaje się liczbą rzymską i nie stosuje się skrótu r. na końcu, np. (1 V 1946);
   - w razie braku daty dziennej miesiąc zawsze słownie, np. w marcu 1945 r.;
  3. pisownia określeń „wiek”, „rok”:
   - przed: rozwinięte, np. w wieku XX, w roku 1948;
   - po: skrócone, np. w XX w., w 1948 r.
  4. zapis: lata osiemdziesiąte z użyciem cyfr: lata 80.;
  5. liczebniki:
   - zapis cyfrowy z oddzielaniem spacją rzędów wielkości, np. 1234, 11 456, 234 567;
   - zapis cyfrowy z zastosowaniem skrótów: tys., mln, mld, np. 2 tys., 5 mln, 10 mld.
 • Opisy bibliograficzne:
  1. książki autorskie: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), miejsce i rok wydania, strony.
   Przykład:
   J. Sakowski, Asy i damy. Portrety z pamięci, Paryż 1962, s. 25–27.
  2. prace zbiorowe: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, [w:] (nawias prostokątny), tytuł opracowania zbiorowego pisany kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce, rok wydania, strony.
   Przykład:
   D. Fox, Jarmark piosenek. Kariera piosenki w kabaretach i rewiach dwudziestolecia międzywojennego, [w:] W teatrze piosenki, red. I. Kiec, M. Traczyk, Poznań 2005, s. 34–45.
  3. czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł tekstu (kursywą), tytuł czasopisma bez cudzysłowu (następnie bez przecinka) rok wydania (następnie bez przecinka) numer lub zeszyt cyframi arabskimi, strony.
   Przykład:
   Cz. Miłosz, Nie, Kultura 1951 nr 5(43), s. 3–4.
  4. biogramy w „Polskim Słowniku Biograficznym” traktujemy jak artykuły w wydawnictwie seryjnym.
   Przykład:
   M. Zgórniak, Haller Cezary, PSB, t. 9, Wrocław 1960–1961, s. 250.
  5. stosujemy polskie określenia skrótowe: wyd., oprac., red., tamże, tenże;
  6. Opisy bibliograficzne wtrącone do tekstu lub wywodu w przypisie zamykamy w nawiasie okrągłym.

MATERIAŁ IKONOGRAFICZNY

 • Prosimy, aby materiały ikonograficzne przesyłane były w formie cyfrowej w formacie JPG lub TIF w rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi. przy wymaganych wymiarach reprodukcji;
 • Każda ilustracja powinna być dostarczona w postaci odrębnego pliku z podaniem jego nazwy (wszystkie pliki zebrane w jednym folderze) i wydruku w tekście lub na osobnej stronie;
 • Tekst opisu fotografii prosimy zamieścić w osobnym pliku w edytorze WORD (lub RTF) i bez formatowania (neutralny margines), z odesłaniem do numerów fotografii;
 • Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów, rysunków ani opisów „wyciętych” z Internetu, zwłaszcza z wikipedii;
 • Autor zobowiązany jest uzyskać prawa autorskie do materiału ikonograficznego, który zamierza umieścić w tekście artykułu, lub zgodę na jednorazowe wykorzystanie w druku w formie papierowej i elektronicznej. Redakcja oczekuje deklaracji autora o posiadaniu zgody na wykorzystanie ikonografii. Wyjątek stanowi materiał ikonograficzny znajdujący się w zbiorach Archiwum Emigracji i Muzeum Uniwersyteckiego w Toruniu, do którego prawa własności posiada Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

 

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 1. Tekst nie został wcześniej opublikowany oraz nie został złożony do druku w innym wydawnictwie.
 2. Plik został zapisany w formacie Microsoft Word (doc) lub RTF.
 3. Tekst publikacji złożony jest czcionką Times New Roman (12 pkt), interlinia 1,5 (przy dłuższych wyodrębnionych cytatach: Times New Roman 11 oraz interlinia 1,0).
 4. Ewentualne źródła finansowania pracy zostały wymienione w zgłaszanej publikacji w miejscu zgodnym z wymogami redakcyjnymi. W zgłaszanym utworze nie występują zjawiska "ghostwriting", guest-autorship" oraz konflikt interesów. Autor zapoznał się z obowiązującymi w czasopiśmie procedurami recenzowania tekstów.
 5. Autor wyraża zgodę na warunki i zapisy umowy licencyjnej z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, której treść dostępna jest TUTAJ. W przypadku pracy zbiorowej autor zgłaszający artykuł do publikacji wypełnił oświadczenie o wkładzie procentowym, w którym podał wkład pracy poszczególnych współautorów w zgłaszany artykuł. Treść pracy znana jest wszystkim jej współautorom i wyrażają oni zgodę na jej publikację. Wypełnione oświadczenie należy wgrać jako plik dodatkowy wraz z artykułem.
 

Polityka prywatności

Zakładając konto w profilu czasopisma, jednocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień drogą mejlową. Newslettery będą informowały o ukazaniu się nowych  numerów czasopisma lub innych spraw związanych z działalnością czasopisma.

 


Partnerzy platformy czasopism