Kremacja w rozwoju historycznym i nauce Kościoła

Jakub Woźniak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.053

Abstrakt


Tematem przewodnim niniejszego artykułu jest zagadnienie kremacji. W pierwszej części artykułu autor ukazuje praktykę kremacji pośród społeczności pogańskich: tereny dzisiejszych Indii, a także kultury starożytnej Grecji i Rzymu. W drugim punkcie zostaje omówiony zwyczaj grzebalny w Izraelu oraz w początkach chrześcijaństwa. Trzecia część poświęcona jest „kampanii” na rzecz powrotu do pogańskiego zwyczaju kremacji za przyczyną masonerii i Rewolucji Francuskiej. Ostatni punkt koncentruje się na wypowiedziach Magisterium Kościoła i dokumentach wydanych przez Stolicę Apostolską odnośnie poruszanego zagadnienia.


Słowa kluczowe


śmierć; kremacja; ogień; inhumacja; pogrzeb; dokumenty Kościoła; prochy; ciało; chrześcijaństwo; pogaństwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breviarium fidei, red. I. Bokwa, Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, Poznań 2007.

Buxakowski, J., Wieczność i człowiek . Eschatologia, w: „Teologia prawd wiary”, t. 8, Pelplin 2001.

Cabalska, M., Zagadnienie obrządku ciałopalnego, „Wiadomości Archeologiczne” 1–2 (1964), s. 18–44.

Ch. I., Kremacyonizm w świetle nauki i wiary, „Ateneum Kapłańskie” t. 2 (1909), z. 3, s. 193–211.

Gajewska, M., Prochy i diamenty. Kremacja ciała zmarłego człowieka jako zjawisko społeczne i kulturowe, Kraków 2009.

Hamman, A.G., Życie codzienne pierwszych chrześcijan (95–197), tłum. A. Guryn i A. Sudolska, Warszawa 1990.

Klima, I., Prawo Hammurabiego, Warszawa 1957, s. 29.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Rzym 1983.

Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Episkopatu Polski o szacunku dla ciała zmarłego i obrzędach pogrzebu (w przypadku kremacji), http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-o-szacunku-dla-ciala-zmarlego-i-obrzedach-pogrzebu-wprzypadku-kremacji/ [dostęp: 2 XI 2016].

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgicznej, Poznań 2003.

Kongregacja Nauki Wiary, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20160815_ad-resurgendum-cum-christo_pl.html [dostęp: 29 X 2016].

Krakowiak, Cz., Katolicki pogrzeb po kremacji, „Teologia i Człowiek” 12 (2008), s. 175–189.

Kucharski, J., Spocząć ze swymi przodkami. Grzebanie zmarłych w biblijnym Izraelu, w: Jak rozumieć Pismo Święte, t. 10, red. J. Kudasiewicz, G. Witaszek, Lublin 1998.

Muc, A., Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV–VIII w.). Studium na podstawie źródeł literackich i archeologicznych, Kraków 2013.

Nadolski, B. (oprac.), Liturgia pogrzebu, w: „Leksykon liturgii”, Poznań 2006, s. 788–807.

Pierskała, R., Kremacja ciała i pogrzeb katolicki, „Pogrzeb chrześcijański. Obrzędy, teologia, praktyka”, „Studia Liturgiczne”, t. 8, red. Cz. Krakowiak i W. Pałęcki, Lublin 2012, s. 79–96.

Stopniak, F., U źródeł chrześcijaństwa. Archeologia, Warszawa 1982.

Suchecki, Z., Kremacja w kulturach świata, tłum. K. Stopa, Kraków 2009.

Suchecki, Z., Zagadnienie kremacji w rozwoju historycznym, „Prawo Kanoniczne 36 (1993), nr 1–2, s. 145–159.

Vaux de, R., Instytucje Starego Testamentu, tłum. T. Brzegowy, t. 1–2, Poznań 2004.

Waleńdzik, P., Kremacja i inhumacja w kulturach świata oraz obrzędach chrześcijańskiego pogrzebu, „Collectanea Theologica” 83 (2013) 3, s. 107–128.

Wendland, M., Kościół wobec kremacji w początkach chrześcijaństwa, „Communio” 178 (2012) 3, s. 118–130.

Winniczuk, L., Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, wyd. 4 zmienione – 2 dodruk, Warszawa 2012.

Woźniak J., Niechrześcijańskie źródła liturgii pogrzebu i kultu zmarłych wczesnego chrześcijaństwa, „Teologia i Człowiek” 34 (2016) 2, s. 131–148.

Wprowadzenie teologiczne i pastoralne, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wyd. drugie uzupełnione, Katowice 2008, s. 10–22.

Wypustek, A., Rytuał pogrzebowy Greków w starożytności w świetle epigramów nagrobnych, „Rytuały w wybranych religiach i wyznaniach od starożytności do współczesności”, w: „Studia Religiologica”, z. 42, red. J. Drabina, Kraków 2010, s. 29–49.
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism