Komplementarny charakter miłosierdzia chrześcijańskiego i sprawiedliwości społecznej w misji Kościoła jako nauczyciela, depozytariusza i szafarza miłosierdzia

Marek Filipczuk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2017.045

Abstrakt


Miłosierdzie chrześcijańskie i sprawiedliwość społeczna nie są sobie przeciwstawne, ale mają charakter komplementarny. Zadaniem obu jest przecież służba człowiekowi. Obie wartości mają za przedmiot dobro osoby, lecz dla sprawiedliwości dobro jest przede wszystkim przedmiotem, który należy w sposób właściwy rozdzielić, natomiast przedmiotem miłości jest dobro bliźniego bez podziałów i ograniczeń. W działaniu obie cnoty uzupełniają się, a zatem chrześcijanie powinni postępować sprawiedliwie i z miłością. Oprócz sprawiedliwości współczesny świat potrzebuje miłosierdzia, potrzebuje miłości, która chce zwyczajnie dobra dla bliźniego – nawet wówczas, gdy nie otrzyma żadnego wynagrodzenia i żadna sankcja prawna jej nie egzekwuje. Jak cenna może być łaska, litość i zmiłowanie, każdy może sobie najlepiej powiedzieć, gdy wyobrazi sobie siebie w rękach bezwzględnego człowieka. Miłość bliźniego objawia się na zewnątrz w konkretnych działaniach, ale jej głównym celem jest wydawać duchowe owoce. Ta moc miłości płynie od Ducha Świętego, który uzdalnia do przestrzegania przykazania miłości bliźniego: „abyście się nawzajem miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”.  


Słowa kluczowe


miłość; miłosierdzie; sprawiedliwość; przymioty Boga; nawrócenie; posługa Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Deus caritas est. Encyklika o miłości chrześcijańskiej, Watykan 2005.

Benedykt XVI, Godność człowieka, wspólne dobro, pomocniczość i solidarność. Przemówienie do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Rzym, 3 maja 2008 r.

Forycki R., Miłosierdzie nakazem sprawiedliwości, „Communio” 1–2 (1981), s. 77–86.

Franciszek, Evangelii Gaudium. Adhortacja na zakończenie Roku Wiary, Watykan 2013.

Franciszek, Laudato Si. Encyklika poświęcona trosce o wspólny dom, Watykan 2015.

Franciszek, Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia.

Orędzie na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r., Watykan 2015.

Franciszek, Misericordiae vultus. Bulla ustanawiająca nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Watykan 2015.

Franciszek, wybór cytatów: www.pope2016.com/sdm2016/wizyta-papieza/news,502500-,sdm-cytaty-z-wystapien-papieza-franciszka-o-uchodzcach-dokumentacja.html [dostęp: 06.12.2016].

Graczyk M., Miłość miłosierna zasadą życia chrześcijańskiego, „Studia Theologica Varsaviensia” 31 (1993)1, s. 189–196.

Gryz K., Kształtowanie człowieczeństwa przez miłość. Idea wychowania w nauczaniu Jana Pawła II, w: Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Kraków 2004, s. 205–248.

Hildebrand D. von, Serce, Poznań 1985.

Jan Paweł II, Chrystus wyzwala człowieka do wolności w prawdzie. Katecheza z 3 VIII 1988, 3.

Jan Paweł II, Dives in misericordia. Encyklika o Bożym miłosierdziu, Watykan 1980.

Jan Paweł II, Homilia podczas Mszy św. beatyfikacyjnej, Kraków 18 VIII 2002, 3.

Jan Paweł II, Sąd i miłosierdzie. Audiencja generalna z 7 lipca 1999 r., „L’Osservatore Romano” 1999, nr 9–10, nr 1.

Jan Paweł II, Świadectwo życia w Chrystusie w Kościele – wspólnocie prorockiej. Katecheza z 20 V 1992, 5.

Jan Paweł II, „We wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”. Katecheza z 3 II 1988, 7.

Kasper W., Barmherzigkeit. Grundbegriff des Evangeliums – Schlüssel christlichen Lebens, Freiburg i. Br. 2012.

Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005, s. 138–139.

Krajski S., Dzieci Abrahama. I sprawiedliwość, i miłosierdzie, „Więź” 2016, nr 2, s. 74–80.

Matwiejuk K., Bóg bogaty w miłosierdzie w świetle pierwszej modlitwy eucharystycznej o tajemnicy pojednania, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2016, nr 2, s. 24–37.

Ozorowski E., Słownik podstawowych pojęć teologicznych, Warszawa 2007, s. 267–268.

Robek E., Miłość zbawcza w Kościele i w świecie. Studium teologicznopastoralne w świetle nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2006.

Romaniuk K., Biblijny traktat o miłosierdziu, Ząbki 2004.

Shakespeare W., Kupiec wenecki, tł. S. Barańczak, Kraków 2004.

Söding T., Die Verkündigung Jesu – Ereignis und Erinnerung, Freiburg i. Br. 2011.

Wywiad z papieżem Franciszkiem dla czasopism jezuickich przeprowadzony przez Antonio Spadaro SJ 19 sierpnia 2013 r., www.stimmen-der-zeit.de/zeitschrift/online_exklusiv/details_html?k_beitrag=3906412 [dostęp: 06.12.2016].
ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism