Stanisława Kostki Potockiego rękopiśmienne ćwiczenia z przekładu. Rekonesans edytorski

Katarzyna Grzymała

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/SE.2018.0018

Abstrakt


W artykule zostały omówione trzy rękopisy Stanisława Kostki Potockiego zawierające próby przekładowe początkowych listów z Nowej Heloizy Jean-Jacques’a Rousseau, pierwszych partii Podróży sentymentalnej Laurence’a Sterne’a oraz fragmentów otwierających Kandyda Woltera. Prezentacji manuskryptów towarzyszą próby ustalenia wydań dzieł oryginalnych, które mogły stanowić podstawy omawianych tłumaczeń. Autorka wskazuje na wiele kwestii dotyczących praktyki przekładowej autora Podróży do Ciemnogrodu oraz stara się ustalić, jakie mogło być zamierzone przeznaczenie oraz cele przygotowywania przez Potockiego omawianych tekstów. Badaczka zgłasza też postulat wydania rękopisów w formie, która pozwoliłaby historykom przekładu uzyskać możliwie głęboki wgląd w arkana warsztatu pracy Kostki Potockiego, a zarazem stanowiłaby egzemplifikację szerszego problemu sytuacji polskich przekładów z języka francuskiego na przełomie XVIII i XIX wieku.


Słowa kluczowe


Stanisław Kostka Potocki; przekład literacki; rękopisy; Nowa Heloiza; Podróż Sentymentalna; Kandyd; historia przekładu

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chrobak M., 2009, Optymizm Kandyda i inne problemy oświeconych tłumaczy, Kraków.

Mikulski T., 1956, Ze studiów nad oświeceniem, Warszawa.

Pickford S., 2007, Between Version and Traduction: Sterne’s “Sentimental Journey” in Mid-Nineteenth-Century France, „Translation and Literature” 16/1.

Rudnicka J., 1964, Bibliografia powieści polskiej, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Rudnicka J., 1967, Biblioteka Wilanowska. Dwieście lat jej dziejów 1741–1932, Warszawa.

Rudnicka J.,1964, Informacja o wierszach Stanisława Kostki Potockiego, „Pamiętnik Literacki”, z. 2.

Semkowicz W., 1961, Przewodnik po zbiorze rękopisów wilanowskich, Warszawa.

Voltaire, 2006, Kandyd Wszędybylski, czyli najlepszość oraz inne przekłady Jacka Idziego Przybylskiego, oprac. J. Wójcicki, Kraków.
ISSN 2084-7963 (print)
ISSN 2391-7903 (online)

Partnerzy platformy czasopism