Apperception and the Subject. Reflections regarding Kant’s Theory of Consciousness

Włodzimierz Heflik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.055

Abstract


In this paper I analyze different approaches to understanding transcendental apperception (TA) and the subject in Kantian transcendental philosophy. Regarding that my aim is to determine the relationship between TA and the subject. I formulate two basic questions: (1) What is the relationship between the logical subject and the noumenal one, the so-called ‘I-in- itself’?; (2) Is it allowed (and in which way) to identify TA with the logical subject (the logical I)? I try to show that Kant does not provide a clear and unequivocal answer to these questions.

Keywords


Kant; transcendental apperception; subject, noumenal I; logical subject; consciousness; self-consciousness

Full Text:

PDF (Polish)

References


Allison Henry. 1983. Kant’s Transcendental Idealism. An Interpretation and Defense, New Haven–London.

Ameriks Karl. 1994. „Nieredukowalność podmiotu (od Kanta do Franka)”. Edukacja Filozoficzna. 18: 18–38.

Bremer Józef. 2008. Osoba. Fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość Ja w świetle badań neurologicznych. Kraków: Wydawnictwo Aureus.

Czarnocka Małgorzata. 2014. „Podmiotowość według Kanta”. Filozofia i nauka – Studia filozoficzne i interdyscyplinarne. 2: 155–184.

Deppermann Arnulf. 2001. „Eine analytische Interpretation von Kants ich denke“. Kant Studien. 92: 129–152.

Eisler Rudolf. 1930. Kant-Lexikon. Berlin: Mittler & Sohn u. PAN Verlag.

Evans Joseph Claude. 1984. The Metaphysics of Transcendental Subjectivity. Amsterdam: Verlag B.R. Grüner.

Frank Manfred. 2002. Świadomość siebie i poznanie siebie. Przeł. Z. Zwoliński. Warszawa: Oficyna Naukowa.

Frank Manfred (red.). 1994. Analytische Theorien des Selbstbewusstseins. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Guyer Paul. 1992. The Transcendental Deduction of Categories. W: Kant – Cambridge Companion. (red.) P. Guyer. Cambridge: 129–154.

Hatfield Gary. 1992. Empirical, Rational and transcendental Psychology: Psychology as Science and as Philosophy. W: Kant – The Cambridge Companion to. (red.) P. Guyer. Cambridge: 200–227.

Heckmann Heinz-Dieter. 1985. „Kant und die Ich-Metaphysik“. Kant Studien. 76: 385–404.

Heidegger Martin. 1994. Bycie i czas. Przeł. B. Baran. Warszawa: PWN.

Heidemann Dietmar. 2013. Dass ich bin. W: Akten des XI. Internationalen Kant Kongresses. Bd.2. Berlin/Boston: 153-164. Walter de Gruyter.

Henrich Dieter. 1976. Identität und Objektivität. Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag.

Howell Robert. 2001. Kant, the ‘I think’ and Self-Awareness. W: Kant’s Legacy. (red.) P. Cicovacki. New York: 117–152. University of Rochester Press.

Judycki Stanisław. 1997. „Kantowska teoria umysłu”. Roczniki Filozoficzne. XLV. (1): 35–60.

Kant Immanuel. 1957. Krytyka czystego rozumu. Przeł. R. Ingarden. Warszawa: PWN.

Kant Immanuel. 1960. Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki. Przeł. B. Bornstein, Warszawa: PWN.

Kant Immanuel. 2007. O postępach metafizyki. Przeł. A. Banaszkiewicz. Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.

Łaciak Piotr. 2017. „Kant a problem faktycznego istnienia Ja myślę”. Studia z historii filozofii. 2: 121–140.

Rolewski Jarosław. 2002. Nowa metafizyka Kanta. Toruń: Wydawnictwo Rolewski.

Russell Bertrand. 1956. Logic and Knowledge. London: George Allen and Unwin.

Strawson Peter. 1966. The Bounds of Sense. London: Methuen.

Thiel Udo. 2010. The Critique of Rational Psychology. W: A Companion to Kant. (red.) G. Bird. Oxford: Wiley-Blackwell. 207–221.

Wittgenstein Ludwig. 1997. Tractatus logico-philosophicus. Przeł. B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.


Partnerzy platformy czasopism