The Problem of Crisis of Consciousness and Consciousness of Crisis

Agnieszka Wesołowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2017.020

Abstract


The aim of the article is to demonstrate that according to Husserl’s thought, the general crisis is connected with theoretical difficulties and concerns the tasks of phenomenology. In the article this question is considered in two steps. At first the author concentrates on the crisis of consciousness whose consequences are connected with the distortion of norms and human life. The possibility of overcoming the crisis is found in the perspective of the second step, namely the consciousness of crisis which may be interpreted as an important motivation of Husserl’s project of transcendental phenomenology.


Keywords


transcendental phenomenology; idea of infinity; crisis; Edmund Husserl; consciousness

Full Text:

PDF (Polish)

References


Arystoteles, Zachęta do filozofii, przeł. K. Leśniak, [w:] tenże, Zachęta do filozofii. Fizyka, przeł. i red. K. Leśniak, PWN, Warszawa 2010.

Bernet R., Kern I., Marbach E., An Introduction to Husserlian Phenomenology, Evanston–Illinois 1993

Czarkowski J., Filozofia czystej świadomości. Redukcja, refleksja, czysta świadomość w fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1994.

Derrida J., Pismo filozofii, przeł. B. Banasiak, inter esse, Kraków 1992. Dodd J., Crisis and Reflection. An Essay on Husserl’ s Crisis of the European Sciences, Cluwer-Academic-Publishers, Dordrecht 2004.

Fink E., Die phänomenologische Philosophie Edmund Husserls in der gegenwärtigen Kritik, [w:] tenże, Studien zur Phänomenologie 1930–1939, M. Nijhoff, Den Haag 1966.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. B. Baran, PWN, Warszawa 2013.

Husserl E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische Philosophie, hrsg. von W. Biemel, [w:] Husserliana – Edmund Husserl, Gesammelte Werke, Bd. 6, M. Nijhoff, Den Haag 1962.

Husserl E., Erste Philosophie (1923/24), T. 2: Theorie der phänomenologischen Reduktion, hrsg. von R. Boehm, [w:] Husserliana – Edmund Husserl: Gesammelte Werke, Bd. 8, M. Nijhoff, Den Haag 1959.

Husserl E., Fenomenologia i antropologia, przeł. S. Walczewska, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, t. 32, 1987, s. 333–346.

Husserl E., Filozofia jako ścisła nauka, przeł. W. Galewicz, Biblioteka ALETHEIA, Warszawa 1992

Husserl E., Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia, przeł. J. Sidorek, Biblioteka ALETHEIA, Warszawa 1993.

Husserl E., Logika formalna i logika transcendentalna. Próba krytyki rozumu logicznego, przeł. G. Sowinski, IFiS PAN, Warszawa 2011.

Husserl E., Medytacje kartezjańskie z dodaniem uwag krytycznych Romana Ingardena, przeł. A. Wajs, IFiS PAN, Warszawa 1982.

Lévinas E., Teoria intuicji w fenomenologii Husserla, przeł. P. Mrówczynski, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania. Interpretacje. Rozwinięcia, red. J. Migasiński i I. Lorenc, IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 99–126.

Lyotard J.-F., Fenomenologia, przeł. J. Migasiński, Wydawnictwo KR, Warszawa 2000.

Łaciak P., Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012.

Łaciak P., Problem „telos” człowieczeństwa w fenomenologii Edmunda Husserla, [w:] Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu. Materiały z sesji naukowej Katowice–Wisła, 11–14 maja 1998 r., red. J. Bańka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1999.

Ricoeur P., Fenomenologia i hermeneutyka: wychodząc od Husserla…, przeł. M. Drwięga, [w:] Fenomenologia francuska. Rozpoznania/ interpretacje/ rozwinięcia, IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 194–233.

Sokolowski R., Wprowadzenie do fenomenologii, przeł. M. Rogalski, IFiS PAN, Kraków 2012.


Partnerzy platformy czasopism