Genetics of Humanity. Criticism of the Argument of Genetic Continuum

Milena Kulasek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.032

Abstract


Determination of the moral status of the human embryo involves finding a rigid measure of human value – a reference system which would allow us to make unambiguous moral choices and laws. At the very beginning, supporters of the conception criterion of humanity (immediate animation) must substantiate the grounds on which human moral status is constant despite the obvious quantitative and qualitative changes of the body during development. For this purpose, it must be demonstrated that the embryo and the adult man that developed from it are substantially the same being1. The purpose of this article is to review the exchange of ideas on one of the most important and most graceful arguments for humanity from fertilization – the argument of genetic continuum. The argumentation of its followers bases on the fact that at the moment of fertilization, when a human ovum fuses with a human sperm, an unique set of genes is formed that does not change during the further growth and development. The criticism of this position is to point to three problems: the genetic identity of identical twins, genetic determinism and blur border designated in this way.


Keywords


ethics; embryo; humanity; genetic continuum; immediate animation

Full Text:

PDF (Polish)

References


Bołoz W., Bioetyka i prawa człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2007, s. 221–241.

Engelhardt H. T. Jr., The Ontology of Abortion, „Ethics” 1974, vol. 84, no. 3, s. 217–234.

FitzPatrick W. J., Totipotency and the Moral Status of Embryos: New Problems for an old Argument, „Journal of Social Philosophy” 2004, vol. 35, no. 1, s. 108–122.

Ford N. M., Kiedy powstałem? Problem początku jednostki ludzkiej w historii w filozofii i w nauce, przeł. W. J. Popowski, PWN, Warszawa 1995, s. 140.

Howsepian A. A., Toward a General Theory of Person, „Christian Bioethics” 2000, vol. 6, no.1, s. 15–35.

Noonan J., An almost absolute value in history, cyt. za: M. A. Warren, The moral status of the gene, [w:] A Companion to Genetics, eds. J. Burley, J. Harris, Blackwell Publishing 2004.

Rovane C., Genetics and Personal Identity, [w:] A Companion to Genetics, eds. J. Burley, J. Harris, Blackwell Publishing 2004, s. 245–252.

A. Sagan, P. Singer, The Moral Status of Stem Cells, „Metaphilosophy” 2007, vol. 38, no. 2–3, s. 264–284.

Sak J., Kiciński P., Kołodziejczyk B., Marczewski K., Bioetyczne aspekty ochrony życia człowieka w okresie prenatalnym, [w:] Etyka wobec sytuacji granicznych, red. D. Probucka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007, s. 182.

Singer P., O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, przeł. A. Alichniewicz i A. Szczesna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1997, s. 88–114.

Steinbock B., Preimplantation Genetic Diagnosis and Embryo Selection, [w:] A Companion to Genetics, eds. J. Burley, J. Harris, Blackwell Publishing 2004.

Stępień P. P., Ciągłość czy moment – rozważania genetyka, [w:] Kontrowersje wokół początków człowieka, red. G. Bugajczyk, J. Tomczyk, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007.

Szawarski Z., Etyka i przerywanie ciąży, [w:] W kręgu życia i śmierci. Moralne problemy medycyny współczesnej, red. Z. Szawarski, Książka i Wiedza, Warszawa 1987, s. 169–201.

Szawarski Z., Raport w sprawie statusu pozaustrojowej zygoty ludzkiej, „Seksuologia” 1996, 1 (19).

Świeżyński A., Zagadnienie ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej, [w:] Kontrowersje wokół początków człowieka, red. G. Bugajczyk, J. Tomczyk, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2007, s. 311–323.

Warren M. A., The moral status of the gene, [w:] A Companion to Genetics, eds. J. Burley, J. Harris, Blackwell Publishing 2004.


Partnerzy platformy czasopism