Henryk Elzenberg in the Light of Unknown Archive Sources of Mieczysław Wallis

Joanna Dorota Zegzuła-Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.028

Abstract


Archive Materials of Mieczysław Wallis are in the collection of Combined Libraries of Philosophy and Sociology Faculties of the University of Warsaw, the Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science and the Polish Philosophical Society. There are two files (units: Rps 15 and Rps 16) devoted to Henryk Elzenberg. They contain a rich historical material, not published before and not known to many people (among others: memoirs, reviews, letters). It is a valuable source of knowledge in the field of the history of Polish philosophy. Wallis’s notes provide a lot of unique informations both on Elzenberg’s private life (e.g. a description of his family relations) and also his activity in the scientific community. Furthermore, they present his philosophical concepts, as well as his motions of life and adversities he had to cope with. M. Wallis’s memoirs are an unusual record of the friendship and scientific co-operation of the two scholars that lasted for a few decades. Wallis’s work creates also an intellectual testimony of the epoch, in which they both lived and worked.


Keywords


Henryk Elzenberg; Mieczysław Wallis; archive materials; history of Polish philosophy

Full Text:

PDF (Polish)

References


Aniszczenko E., Myśl namiętna i zahamowana. Rzecz o Henryku Elzenbergu, Wyd. W Kolorach Tęczy, Wrocław 1997.

Czeżowski T., Henryk Elzenberg, (1887–1967), „Studia Filozoficzne” 1967, nr 3.

Czeżowski T., Henryk Elzenberg jako teoretyk etyki, „Etyka” 1969, nr 4.

Elzenberg H., Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, Wyd. UMK, Toruń 2002.

Elzenberg H., Pisma aksjologiczne, oprac. L. Hostyński, A. Lorczyk, A. Nogal, Wyd. UMCS, Lublin 2002.

Elzenberg H., Pisma etyczne, oprac. i wstępem opatrzył L. Hostyński, Wyd. UMCS, Lublin 2001.

Elzenberg H., Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne, Znak, Kraków 1966.

Elzenberg H., Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Wyd. UMK, Toruń 1966.

Elzenberg H., Z filozofii kultury, Znak, Kraków 1991.

Elzenberg H., Z historii filozofii, Znak, Kraków 1995.

Hostyński L., Filozofia wartości Henryka Elzenberga na tle filozofii polskiej XX-lecia. międzywojennego, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Studia nad polską filozofią pierwszej połowy XX wieku”, Sectio I Philosophia–Sociologia 2004, vol. XXIX.

Hostyński L., The Axiological System of Henryk Elzenberg, [w:] S. Jedynak (red.), Polish Axiology: The 20th Century and beyond, Polish Philosophical Studies, V, Washington D.C. 2005.

Hostyński L., Układacz tablic wartości, Wyd. UMCS, Lublin 1999.

Jadczak R., Pawlak J. (red.), Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim, Wyd. UMK, Toruń 1997.

Jadczak R., Rola Kazimierza Twardowskiego w stworzeniu analitycznej szkoły filozoficznej w Polsce, „Przegląd Filozoficzny” 1988, nr 11–12.

Jedynak S. (red.), Polish Axiology: The 20th Century and beyond, Polish Philosophical Studies.

Kalota-Szymańska M., Światło w ciemnościach (wspomnienie o profesorze Henryku Elzenbergu), „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12.

Mackiewicz W., Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza, Wyd. Witmark, Warszawa 2003.

Nowakowska W., Sylwetki łódzkich uczonych. Profesor Mieczysław Wallis, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, z. 59, Łódź 2001.

Pelc J., Wspomnienia pozgonne o Mieczysławie Wallisie i Tadeuszu Wójciku, „Studia Semiotyczne” 1977, nr 7.

Pękala T., Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa, Wyd. Instytut Kultury, Warszawa 1997.

Palacz R., Klasycy filozofii polskiej, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa–Zielona Góra 1999.

Schrade U., Aksjologia formalna Henryka Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12.

Schrade U., Henryk Józef Maria Elzenberg, „Edukacja Filozoficzna” 1998, vol. 25.

Schrade U., Szkoła Elzenbergistów, [w:] W. Mackiewicz, Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza, Wyd. Witmark, Warszawa 2003.

Sommer T., Wolniewicz. Zdanie własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii, Wyd. 3S Media, Warszawa 2010.

Twardowski K., Granice puryzmu, [w:] tegoż Rozprawy i artykuły filozoficzne, Wyd. Księgarnia Książnica-Atlas, Lwów 1927.

Twardowski, K., Rozprawy i artykuły filozoficzne, Wyd. Księgarnia Książnica-Atlas, Lwów 1927.

Tyburski W., Wiśniewski R., (red.), Elzenberg – tradycja i współczesność, Wyd. Nauk. UMK, Toruń 2009.

Tyburski W., Głos do biografii twórczej Henryka Elzenberga, [w:] tegoż, Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei. Filozofia − aksjologia − kultura, Wyd. UMK, Toruń 1999.

Tyburski W. (red.), Henryk Elzenberg (1887–1967). Dziedzictwo idei. Filozofia – aksjologia – kultura, Wyd. UMK, Toruń 1999.

Tyburski W., Stan badań nad spuścizną twórczą Henryka Elzenberga, [w:] W. Tyburski, R. Wiśniewski (red.), Elzenberg – tradycja i współczesność, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2009.

Tyburski W., Wileński okres w życiu i działalności twórczej Henryka Elzenberga, [w:] R. Jadczak, J. Pawlak (red.), Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim, Wyd. UMK, Toruń 1997.

Wallis M., Henryk Elzenberg (wspomnienie pośmiertne), „Ruch Filozoficzny” 1967, nr 2.

Wiegandt E., Wstęp, [w:] J. Wittlin, Sól ziemi, Wyd. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991.

Wolniewicz B., Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi z fragmentami pism Tadeusza Kotarbińskiego, Wyd. WFiS UW, Warszawa 1993.

Wolniewicz B., Filozofia i wartości, t. II, Wyd. WFiS UW, Warszawa 1998.

Wolniewicz B., Filozofia i wartości, t. III, Wyd. WFiS UW, Warszawa 2003.

Wolniewicz B., Myśl Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12.

Woroniecki M., O życiu Heryka Elzenberga, „Studia Filozoficzne” 1986, nr 12.

Zbigniew Herbert Henryk Elzenberg. Korespondencja, Wyd. Zeszyty Literackie, Warszawa 2002.


Partnerzy platformy czasopism