Pierwsza próba popularyzacji Kantowskiej filozofii religii w Polsce

Tomasz Kupś

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2014.009

Abstract


In the present article I aim at presenting the most significant motifs of the earliest reception of Kant’s philosophy (especially the practical one and the philosophy of religion) at the beginning of the 19th century. Firstly, a context of the earliest Polish publications on Kant’s philosophy is sketched. Next, the person of Józef Kalasanty Szaniawski is depicted together with his alleged Kantianism. Finally, motifs found in his System chrystanizmu [The System of Christianity] are presented which refer to Kant’s philosophy of religion.

Keywords


Immanuel Kant, Józef Kalasanty Szaniawski, filozofii religii, filozofia polska, recepcja

Full Text:

PDF (Deutsch)

References


Gabryl F., Polska filozofia religijna, Warszawa 1913.

Harassek S., Geneza i charakterystyka kantyzmu polskiego, „Przegląd Filozoficzny” 1924.

Harassek S., Kant w Polsce przed rokiem 1830, Krakow 1916.

Harassek S., Kant w Polsce przed rokiem 1830, Krakow 1916.

Kasiński L., Wpływ Kanta na Szaniawskiego, „Przegląd Filozoficzny” 1939.

Kozłowski Wł. M., J. K. Szaniawski, [in:] Wiek XIX. Sto lat myśli polskiej, Warszawa 1907.

Manteufflowa M., J. K. Szaniawski. Ideologja i działalność 1815–1830, Warszawa 1936.

Michalski J., Z dziejów Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Warszawa 1953.

Pamiętniki Kajetana Koźmiana obejmujące wspomnienia od roku 1780 do roku 1815, Poznań 1856.

Smolarski M., J. K. Szaniawski, przyczynek do charakterystyki, „Biblioteka Warszawa” 1910.

Straszewski M., Dzieje filozoficzne myśli polskiej w okresie porozbiorowym, Kraków 1912.

Szaniawski J. K., Co iest filozofja, Warszawa 1802.

Szaniawski J. K., O systemach moralnych starożytności, „Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1804.

Szaniawski J. K., O znamienitszych systemach moralnych starożytności, „Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1803.

Szaniawski J. K., Rady przyjacielskie młodemu czcicielowi nauk i filozofji, pragnącemu znaleźć pewniejszą drogę do prawdziwego i wyższego oświecenia, Warszawa 1805.

Szaniawski J. K., Rzut oka na dzieje filozofji od czasu upadku jej u Greków i Rzymian, aż do epoki odrodzenia nauk, „Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1804.

Szaniawski J. K., System Chrystianizmu krótko wyłożony, „Roczniki Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” 1803.

Śniadecki J., List do Hugona Kołłątaja, [w:] tenże, Pisma filozoficzne, Bd. 2, Warszawa 1958, S. 144–145.

Żelazny M., Referat Piotra Chmielowskiego „Najdawniejsze wiadomości o E. Kancie w piśmiennictwie naszem”, „Ruch Filozoficzny” 2005.


Partnerzy platformy czasopism