Polish Medical Ethics before the Founding Cracow Academy (Wincenty Kadłubek, Witelo, Thomas of Wrocław)

Andrzej Borówka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2011.012

Abstract


The article contains historical discussion concerning the forming of the idea of  medica ethics in Poland before founding the institutional, formal structures of power and supervision over the medical profession. It was quite early when the necessity of the prohibition of practice for those who are not professionals, who lack knowledge and skill was recognized. The sources of Polish medical ethics can be found in the views of doctors coming to Poland after accomplishing their medical studies. Together with the proper knowledge they must have learnt certain standards of moral attitudes and they also must have grafted them onto our ground. The propagation of ethical culture was also possible due to the activity of other scholars together with state and church dignitaries being in contact with the culture of Western Europe.


Keywords


medical ethics; Cracow Academy; Wincenty Kadłubek; Witelo; Thomas of Wrocław

Full Text:

PDF (Polish)

References


Barycz H., Z dziejów polskich wędrówek naukowych za granicę, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969.

Bednarski A., Materiały do dziejów medycyny polskiej w XIV i XV stuleciu, Kraków 1939.

Birkenmajer A., Witelo najdawniejszy polski uczony, Katowice 1936.

Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1: Od czasów prehistorycznych do r. 1506, Warszawa 1957.

Burchardt J., List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim. Problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979.

Burchardt J., Rola fantazji przy powstawaniu złudzeń wzrokowych wedle padewskiego listu Witelona z r. 1268, AH i FM 2006, t . 69, nr 3–4, s. 117–127.

Czartoryski P., Średniowiecze, [w:] Historia nauki, red. B. Suchodolski, Wrocław-Warszawa-Kraków 1970.

Gąsiorowski L., Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż do najnowszych, t. 1, Poznań 1839.

Gilewska-Dubis J., Etos zawodu lekarza w relacji z pacjentem w średniowiecznej medycynie europejskiej, [w:] Relacje lekarz – pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, red. B. Płonka-Syroka, Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 10, Wrocław 2005.

Burchardt J., Higiena wedle Tomasza z Wrocławia, „Studia Copernicana”, t. 34, Warszawa 1997.

Jagla J., Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka,Warszawa 2004.

Mistrz Wincenty, Kronika Polska, przeł. B. Kürbis, Wrocław 1996.

Kurpas J., Początki ksiąg metrykalnych, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 2, z . 1-2, Lublin 1961.

Lachs J., Wiadomości lekarskie w Kronice Kadłubka, [w:] Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczo-Matematycznych, Kraków 1939.

Le Goff J., Inteligencja w wiekach średnich, przeł. E . Bąkowska, Warszawa 1966.

Lisowski W., Ludzie zasługi niepospolitej, Warszawa 1983.

Łukaszyk R, Bieńkowski L., Gryglewicz F., Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1995.

Łyskanowski M., Skrypt z historii medycyny polskiej dla studentów I i II WL, oddziału stomatologicznego oraz doktorantów wszystkich specjalności, Warszawa 2000.

Michalik B. Kronika medycyny, Warszawa 1994.

Michelet J., Czarownica, przeł. M . Kaliska, Warszawa 1961.

Pilaszek M., Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII, Kraków 2008.

Rostafiński J., Medycyna na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV wieku, Kraków 1900.

Seyda B., Dzieje medycyny, Warszawa 1977.

Skalski J. H., Wronecki K., Tomasz z Wrocławia, biskup tytularny Sarepty, [w:] Zasłużeni dla medycyny, red. J. H. Skalski, R. W. Gryglewski, Poznań 2009.

Szumowski W. Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2005.

Trzebuchowski P., O poglądach medycznych Witelona ze Śląska, „Wiadomości Lekarskie”, 1956.

Wąsik W., Historia filozofii polskiej, t. 1, Warszawa 1956.


Partnerzy platformy czasopism