The Distribution of Health Resources Due to the Age of the Patient. The Voice in Defence of the Quality of Life of the Old

Justyna Czekajewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.033

Abstract


According to the new Eurostat’s and Gus’s research, in Poland and in the other European countries the population’s aging process is proceeding. In the researchers’ opinion, the growth of the number of the old causes the constant rise in the demand of health services. Because of that, from among different goods, the health is the most precious to humans. As Kazimierz Szewczyk has correctly established, the health value is high, because it belongs to limited resources. Not all of the medical services are guaranteed by healthcare system, therefore the need of implementing economical rules in the process of allocation of limited health values important. In the opinion of numerous doctors, psychologists and ethics, e.g. Jarosław Derejczyk, Barbara Bień, Janina Kokoszka-Paszkot and Joanna Szczygieł patients who are old belong to disadvantaged group. The patients are not given the priority in access to health benefits, and they are also discrimanated. In this article I am going to enumerate and describe the medical methods, that are used in economical distribution of health care benefits. Later I’ll explain, why during distribution of benefits, the quality of life of old people, and not only their register age, should be taken into consideration


Keywords


the old; ageism; geriatrics; health care benefits; limited goods in medicine

Full Text:

PDF (Polish)

References


Alpass F. M., Nevile S., Loneliness, health and depression in older males, „Aging & Mental Health” 2003, vol. 7, Iss. 3.

Baumann K., Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny, „Gerontologia Polska” 2006, t. 14, nr 4.

Connell R. W, The Man and the Boys, University of California Press, Berkley–Los Angeles 2000. Daniels N. , Just Health Care, Oxford University Press, New York 1985.

Hilleras P. K., Jorm A. F., Herlitz A., Winblad B., Negative and positive affect among the very old, „Research on Aging” 1998, no. 20.

Klatkiewicz A., Poczucie dobrostanu i satysfakcji życiowej u kobiet w fazie starzenia się, [w:] Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo UMP, Poznań 2009.

Kluczyńska U., Stary mężczyzna we współczesnym społeczeństwie. Konteksty społeczne i kulturowe, [w:] Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo UMP, Poznań 2009.

Kostka T., Koziarska-Rościszewska M., Choroby wieku podeszłego, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2009.

Kropińska S., Zasadzka E., Wieczorowska-Tobis K., Dyskryminacja osób w wieku podeszłym w placówkach służby zdrowia, [w:] Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie, Wydawnictwo UMP, Poznań 2009.

Phillipson C., Graham A., Aging and the Life Course, [w:] The Blackwell Companion to the Sociology of Families, Blackwell Publishing, Oxford 2007.

Pinquart M., Age differences in perceived positive affect, negative affect and affect balance in middle and old age, „Journal of Happiness Studies” 2001, no. 2.

Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

Sygit E., Ossowski R., Przemoc wobec osób starszych ze względu na wiek, płeć i wykształcenie, „Gerontologia Polska” 2008, nr 16.

Szewczyk K., Bioetyka. Pacjent w systemie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Thomson E. H. Jr., Older Man as Invisible Man in Contemporary Society, [w:] tenże, Men’s Lives, Boston–London–Toronto–Sidney–Tokyo–Singapore 1998.

Wenger G. C., Morale in old age: a review of the evidence, „International Journal of Geriatric Psychiatry” 1992, no. 7.

Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1975−2015. Czterdzieści lat w służbie uniwersyteckich nauk medycznych, red. M. Musielak, W. Samborski, Wydawnictwo UMP, Poznań 2015.

Ageism Hurts [dostęp: 02.04.2016], http://ageismhurts.org/what-is-ageism.

Brower A., Is It Time To Take a Harder Look at the QALY?, „National Center for Biotechnology Information”, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC 2706179/ [dostęp: 02.04.2016].

Demografia Polski – Raport GUS, http://www.clf.net.pl/15-demografia-polski, [dostęp: 02.04.2016].

Derejczyk J., Bień B., Kokoszka-Paszkot J., Szczygieł J., Gerontologia i geriatria w Polsce na tle Europy – czy należy inwestować w ich rozwój w naszym kraju?, „Gerontologia Polska” 2008, nr 3 (16), https://journals.viamedica.pl/gerontologia_polska/ article/view/18941 [dostęp: 30.03.2016].

Eurostat: Proportion of population aged 65 and over, 2 marca 2015, http://epp.eurostat. ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pco de=tps00028 [dostęp: 02.04.2016].

Galewicz W., Kryterium wieku w racjonowaniu zasobów zdrowotnych, „Forum PTB i INCET”, http://www.incet.uj.edu.pl/dzialy.php?l=pl&p=30&i- =388&m=19&n=1&z=0&k=43[dostęp: 02.04.2016].

Godlewska I., Anna jest chora na raka jajnika, ale lek jej nie przysługuje, „Wyborcza. pl”, 25 lutego 2015, http://wyborcza.pl/1,75248,17479257,Anna_jest_chora_na_ raka_jajnika__ale_lek_jej_nie_przysluguje.html [dostęp: 02.04.2016].

„NICE – National Institute for Health and Care Excellence”, https://www.nice.org. uk/news, [dostęp: 02.04.2016].

Rozwadowska A., Prof. Tobis-Wieczorkowska: W Poznaniu jest tylko kilku geriatrów. Ale coś się powoli zmienia, „Głos Wielkopolski”, 1 marca 2013, http://www. gloswielkopolski.pl/artykul/772273,prof-tobiswieczorkowska-w-poznaniujest- tylko-kilku-geriatrow-ale-cos-sie-powoli-zmienia,1,id,t,sa.html [dostęp: 02.04.2016].


Partnerzy platformy czasopism