Niedoskonałości związane z funkcjonowaniem referendum ogólnokrajowego. Rozważania nad możliwością wprowadzenia referendum abrogacyjnego do polskiego porządku prawnego

Monika Giżyńska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.006

Abstrakt


Artykuł dotyczy rozważań nad wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego referendum abrogacyjnego. Autorka przedstawia własne opinie dotyczące uregulowań prawnych ogólnokrajowego referendum z art. 125 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Formułuje postulaty dotyczące ewentualnego wprowadzenia referendum derogacyjnego do polskiego porządku prawnego.


Słowa kluczowe


referendum ogólnokrajowe; referendum abrogacyjne; Konstytucja RP; suwerenność

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bokszczanin I., Referendum we Włoszech, [in:] Referendum w państwach Europy, eds. E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Warszawa 2003.

Garlicki L., Komentarz do art. 125 Konstytucji, [in:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. II, ed. L. Garlicki Warszawa 2001, p. 6.

Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.

Grabowska S., Formy demokracji bezpośredniej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2009.

Jabłoński M., Referendum ogólnokrajowe w polskim prawie konstytucyjnym, Wrocław 2001.

Kulesza W.T., Winczorek P., Demokracja u schyłku XX wieku, Warszawa 1992.

Kużelewska E., Referendum konstytucyjne we Włoszech. Jak głosowanie ludowe wpływa na system polityczny państwa?, „Przegląd Europejski” 2017, n. 2.

Kwella M., Marcia M., Instytucja weta ludowego w Szwajcarii w kontekście projektu ustawy „Gripen-Fonds-Gesetz”, [in:] Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, eds. O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski, Wrocław 2016.

Lorencka M., Rola i znaczenie instytucji referendum we współczesnych Włoszech, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2010, n. 1.

Mangione G., Conference presentation: brief remarks on referendum in Italy, „International Comparative Jurisprudence” 2018, vol. 4, Issue 1.

Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.

Winczorek P., Kilka uwag o polskich referendach, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2014, n. 2.

Witkowski Z., Serowaniec M., „Political offenses” against the nationwide referendum in Poland, „Przegląd Konstytucyjny” 2018, n. 2.

Zakrzewska J., Ustrój polityczny Republiki Włoskiej, Warszawa 1986.

Zieliński E., Referendum w Szwajcarii, [in:] Referendum w państwach Europy, eds. E. Zieliński, I. Bokszczanin, J. Zieliński, Warszawa 2003.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism