O wpływie integracji europejskiej na proces ponownej centralizacji włoskiej administracji samorządów lokalnych

Gian Candido De Martin

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TSP-W.2018.001

Abstrakt


Niniejszy artykuł analizuje wpływ integracji europejskiej na rozwój włoskiej administracji publicznej. Autor wskazuje na analogię między ujednoliceniem i scentralizowaniem administracji państwowej, dokonanym po zjednoczeniu Włoch w drugiej poł. XIX w., a postępującym w ramach integracji europejskiej procesem konsolidacji administracyjnej. Pod wpływem integracji europejskiej nastąpiła bowiem wyraźna transformacja włoskiego samorządu terytorialnego. Wprawdzie integracja europejska przez długi czas sprzyjała realizacji zasad decentralizacji i pomocniczości wyrażonych we włoskiej konstytucji, angażując regiony i inne jednostki samorządu terytorialnego w opracowywanie i wdrażanie polityk wspólnotowych, jednakże proces ten został przerwany po przyjęciu w 2011 r. dyscypliny fiskalnej („fiscal compact”). Nowa dyscyplina fiskalna zmusiła władze włoskie do wprowadzenia szeregu reform strukturalnych, przez co podjęto kontrowersyjną próbę zniesienia prowincji - środkowego szczebla administracji lokalnej, co negatywnie wpłynęło na kondycję jednostek samorządu terytorialnego.


Słowa kluczowe


integracja europejska, włoska administracja publiczna, decentralizacja, zasada pomocniczości, samorządy lokalne, regiony we Włoszech

Pełny tekst:

PDF (Italiano)

Bibliografia


Bachelet V., Profili giuridici dell’organizzazione amministrativa. Struttura tradizionale e tendenze nuove, Milano 1965.

Bassanini F., I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali (con Barbera A.), Bologna 1978.

Benvenuti F., A partire da L’ordinamento repubblicano, Venezia 1965.

Berti G., Caratteri dell’amministrazione comunale e provinciale, Milano 1969.

Cassese S., Il sistema amministrativo italiano, Bologna 1983.

Cavallo Perin R., L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea (negli atti del ricordato convegno di Firenze sui 150 anni dell’unificazione amministrativa in Italia), a cura di Ferrara R. e Sorace D., Firenze 2016, vol. I.

De Martin G.C. (a cura di), L’amministrazione capovolta. Studi sull’opera di Giorgio Berti, Padova 2007.

De Martin G.C., Autonomie e policentrismo normativo prima e dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, [in:] Studi per Fausto Cuocolo, Milano 2005.

De Martin G.C., Autonomie locali e riforma dello Stato, [in:] Studi per Giuseppe Guarino, Padova 1998.

De Martin G.C., L’amministrazione locale nel sistema delle autonomie, Milano 1984.

De Martin G.C., Prospettive a rischio per la Repubblica delle autonomie, in Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive (Giornata di studi per Margherita Raveraira), a cura di F. Mannella, Torino 2016, 173.

Di Folco M., La garanzia costituzionale del potere normativo locale, Padova 2007.

Di Villani U., Da ultimo ripresi nel manuale Diritto dell’Unione Europea, Bari 2016.

Esposito C., Autonomie locali e decentramento nell’art. 5 della Costituzione italiana, in La Costituzione italiana, Padova 1954.

Marongiu G., Il riordinamento dell’amministrazione pubblica, Milano 1974.

Meloni G., L’amministrazione locale come amministrazione generale, Roma 2005.

Merloni F., La tutela internazionale dell’autonomia degli enti territoriali. La carta europea dell’autonomia locale, Torino 2012.

Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, Padova 1975.
ISSN 1689-765X (print)
ISSN 2391-7865 (online)

 

 

Partnerzy platformy czasopism